eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świerklany › Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu gazociągu Oświęcim- Kęty (odcinek Bielany-Kęty: etap VII, VIII)Ogłoszenie z dnia 2016-10-04

Nr: NP/2016/09/0698/SWI

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu gazociągu Oświęcim- Kęty (odcinek Bielany-Kęty: etap VII, VIII)

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Świerklany

Województwo: śląskie

Data publikacji: 2016-10-04

Data wygaśnięcia: 2016-10-18

CPV: -

Osoba kontaktowa: Henryka Kocjan (SDH) henryka.kocjan@gaz-system.pl 324392580

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu gazociągu Oświęcim- Kęty (odcinek Bielany-Kęty:etap VII, VIII)
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona internetowa: http://www.gaz-system.pl
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych w Specyfikacji w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w Specyfikacji.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Spółki.
3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
Dodatkowe informacje : 1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 02-337 Warszawa ul. Mszczonowska 4
W imieniu którego postępowanie prowadzi (punkt kontaktowy):
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świerklanach
44-266 Świerklany, ul. Wodzisławska 54
2. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, drogą elektroniczną lub telekonferencji udokumentowanych protokołem.
3. Dostawca zaproszony do negocjacji zobowiązany jest przed rozpoczęciem negocjacji do przedstawienia stosownych pełnomocnictw, chyba że umocowanie do działania w imieniu Dostawcy wynika bezpośrednio z dokumentów o których mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 2) SIWZ.
4. Zamawiający faksem lub drogą elektroniczną zaprosi Dostawców na negocjacje handlowe informując o dacie, lokalizacji i formie prowadzonych negocjacji.
5. Zamawiający może zaprosić na negocjacje handlowe co najmniej dwóch Dostawców (chyba że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę), którzy złożyli najkorzystniejsze oferty niepodlegające odrzuceniu.
Warunki udziału w postępowaniu : O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia, zgodnie
z Rozdziałem VIII ust. 1. pkt 2) - 4) SIWZ.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy nie mniejszej niż DN 150 oraz wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto.
2) dysponują osobami:
a. posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, w tym budowlane, posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. Nr 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) tj.: Kierownikiem budowy - co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych.
Wymaga się, aby kierownik budowy wykazał się doświadczeniem zawodowym polegającym na kierowaniu budową na co najmniej jednym gazociągu wysokiego ciśnienia o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
b. posiadającymi uprawnienia zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89 poz. 828 z późn. zm.) zgodnie z poniższymi wytycznymi:
-G1/E (punkty: 2,10),
-G1/D (punkty: 2,10),
-G3/E (punkty: 5,10),
-G3/D (punkty: 5,10),
c. posiadającymi ważne uprawnienia spawaczy do spawania w zakresie materiału, średnic, grubości, rodzaju złącza zgodnie z PN-EN ISO 9606-1 (PN-EN 287-1), uprawnienia winny być wystawione przez UDT,
d. posiadającymi ważne uprawnienia inżyniera spawalnika zgodnie z PN-EN ISO 14731: 2006 (personel nadzoru spawalniczego),
e. posiadającymi ważne uprawnienia do wykonywania powłok izolacyjnych gazociągów i armatury.
3) posiadają certyfikowany system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001.
4) posiadają certyfikowany system jakości spawalnictwa zgodnie z PN-EN ISO 3834-2.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego.

UWAGA:
a) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia Niepublicznego lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (poleganie na zasobach innych podmiotów).
b) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia wymaga się, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia Niepublicznego w charakterze podwykonawców Dostawcy.
c) W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 2. - 4. powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. powyżej musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
d) Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 366 Kodeksu Cywilnego.
e) Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły 0 - 1 ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złożonej w Postępowaniu.

5. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Oferta Dostawcy powinna zawierać wypełniony: formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ) wraz z ,,Formularzem Cenowym" (zgodny z treścią Załącznika nr 4a do SIWZ).
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie. Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeżeli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie.
Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów.
3) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówień spełniających warunek opisany w Rozdziale IX ust. 3 pkt 1) SIWZ. Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia, średnicę gazociągu, wartość brutto, daty wykonania i odbiorców, a także dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ.
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w Rozdziale IX ust. 3 pkt 2) lit. a) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, kserokopiami uprawnień budowlanych oraz kopiami zaświadczeń z właściwego Oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzających przynależność tych osób do tej izby na dzień składania ofert oraz oświadczenie Dostawcy, że dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia osobami, posiadającymi uprawnienia określone w Rozdziale IX ust. 3 pkt 2) lit. b) - e) SIWZ, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ.
5) Dokumenty potwierdzające, że Dostawca spełnia warunki opisane w Rozdziale IX. ust. 3.
pkt 3) i 4) SIWZ.
6. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 5 ppkt 2) powyżej dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składa łącznie grupa Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
7. Jeżeli Dostawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia Niepublicznego lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji Dostawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował w sposób realny zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ. Dostawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu.
8. W przypadku, gdy Dostawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią §8 pkt. 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (t.j. Dz. Urz. NBP z 2013 r. poz. 18).
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
10. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
11. Jeżeli w postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż dwóch Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych dwóch Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.
12. W toku badania ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez uczestników postępowania.
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : 2017-07-14
Miejsce realizacji zamówienia : gazociąg Oświęcim- Kęty (odcinek Bielany-Kęty:etap VII, VIII)
Termin składania ofert : 2016-10-18 10:00
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne
Termin otwarcia ofert : 2016-10-18 10:15
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.