eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wierzchowo › Poprawa infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-01-13

Wierzchowo: Poprawa infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie
Numer ogłoszenia: 12502 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie , ul. Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3433451, faks 94 3433451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne obejmujące wymianę dachu, docieplenie ścian, malowanie elewacji, ścian wewnętrznych, powiększenie biura wraz z jego wyposażeniem w nowe meble, cyklinowanie podłogi, wyposażenie sali widowiskowej w nowe stoły i krzesła, wymianę instalacji sanitarnej oraz wykonanie toalet dla osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia, wymianę centralnego ogrzewania na gazowe, wymianę wentylacji, zakup i montaż monitoringu zewnętrznego, utwardzenie drogi wjazdowej i wyłożenie jej kostką polbrukową, zakup i montaż bramy wjazdowej oraz posianie trawy na trawnikach w parku. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także wyposażenie zaplecza socjalnego w nowe meble kuchenne. 1. Opis przedmiotu zamówienia. Budynek, w którym planowane są roboty budowlane jest budynkiem jedno kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wybudowany metodą tradycyjną - murowany. Stropy drewniane oparte na ścianach nośnych pokryte płytami wykonanymi z azbestu. Dach dwu-kondygnacyjny o małym spadku, konstrukcji drewnianej kryty papą. Posadzka w Sali widowiskowej drewniana ( deski ), a w pozostałych pomieszczeniach lany beton i gres w sanitariatach. 1.1 Zakres robót obejmuje : 1) roboty rozbiórkowe i demontażowe pokrycia dachu, części stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji CO i wodociągowej, elektrycznej, 2) roboty rozbiórkowe istniejącej kotłowni, 3) rozbiórka sufitu podwieszanego w Sali widowiskowej wykonanego z płyt azbestowych i ich utylizacja, 4) dobudowę części budynku na potrzeby pomieszczeń biurowych wraz z instalacjami : sanitarną, CO, elektryczną, 5) wymianę pokrycia dachowego na blachodachówkę wraz z dociepleniem dachu, 6) docieplenie ścian zewnętrznych metodą mokrą lekką, 7) montaż z dociepleniem wełną mineralną sufitu podwieszanego w Sali widowiskowej, 8) cyklinowanie podłogi w Sali widowiskowej oraz jej zabezpieczenie, 9) częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 10) konserwacja wszystkich elementów drewnianych, 11) w zakresie instalacji elektrycznej - wymiana instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych oraz montaż instalacji elektrycznej kotłowni, 12) w zakresie instalacji sanitarnej : a) wykonanie instalacji wody zimnej oraz cwu, b) wykonanie instalacji hydrantowej, c) wykonanie instalacji gazowej do zasilania kotła CO i kuchenek, d) demontaż i montaż nowego białego montażu, e) wykonanie nowej kotłowni na kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 43 kW, f) wymiana grzejników CO na płytowe konwektorowe oraz montaż nagrzewnicy wodnej powietrza o mocy 12,5 kW, g) wykonanie kanalizacji ściekowej w części dobudowanej i włączenie jej do kanalizacji w istniejącej części budynku, 13) w zakresie zagospodarowania terenu : a) wykonanie nowych miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, b) wykonanie drogi dojazdowej i chodników z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, c) zasianie trawy na terenie wokół budynku, d) demontaż istniejącej bramy i montaż nowej bramy wjazdowej przesuwnej, e) dostawa i montaż monitoringu zewnętrznego, f) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dostawa i montaż wyposażenia biurowego oraz wyposażenia zaplecza socjalnego w meble kuchenne wg załączonego zestawienia. 1.2 Wyposażenie. W skład wyposażenia wchodzą meble kuchenne i biurowe. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia na miejscu ich wykorzystywania. 1) Meble kuchenne : a) krzesła na metalowej podstawie z oparciem i siedziskiem ze sklejki giętej - 150 szt, b) stół 6 - osobowy rozkładany drewniany o wzmocnionej konstrukcji o wymiarach 160:240 x 90 x 76 - 25 szt, c) komplet mebli kuchennych ( szafki wiszące i stojące z blatem ) z płyt meblowych okleinowanych z tworzywa sztucznego, blat szafek stojących z płyty MDF - 1 kpl. Długość zabudowy - 7 m 2) Meble biurowe : a) regał z półkami otwarty o wym. 185 x 40 x 42 - 2 szt, b) regał z pólkami w 1:3 zamykanymi o wym. 185 x 80 x 42 - 2 szt, c) regał z pólkami w 2:3 zamykanymi o wym. 185 x 80 x 42 - 2 szt, d) regał z pólkami w 1:3 zamykanymi o wym. 1140 x 80 x 42 - 2 szt, e) regał z pólkami w 2:3 zamykanymi o wym. 1140 x 80 x 42 - 2 szt, f) kontener biurowy o wym. 60 x 48 x 42 - 2 szt, g) biurko narożnikowe z półką na klawiaturę, z 3 półkami zamykanymi oraz z 4 szufladami zamykanymi na klucz i otworem na okablowanie - 2 szt, h) krzesło biurowe tapicerowane obrotowe z regulacją oparcia i siedziska na metalowej regulowanej podstawie - 3 szt, i) stolik kawowy ( ława z półką ) o wym. 120 x 80 - 1 szt, j) fotel tapicerowany do stolika kawowego - 3 szt Meble maja być wykonane z płyt meblowych laminowanych bez połysku..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.26.24.20 - Wznoszenie konstrukcji obiektów 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe 45.26.25.20 - Roboty murowe 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45.33.12.10 - Instalowanie wentylacji 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne 45.42.10.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45.43.21.14 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych 45.22.32.20 - Roboty zadaszeniowe 45.26.14.10 - Izolowanie dachu 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45.26.26.60 - Usuwanie azbestu 90.65.00.00 - Usługi usuwania azbestu 39.10.00.00 - Meble .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 10.000 złotych, słownie : dziesięć tysięcy złotych. 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank: Bank PKO BP Nr rachunku: 81 1020 2847 0000 1802 0054 7331 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Poprawa infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie Kserokopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone również w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed?siębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego albo załączyć do oferty. 4. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 6. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 11. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach : 1) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, 2) jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3) jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej po jednej robocie budowlanej polegającej na : a) budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi o wartości min. 300.000 zł brutto, b) budowie dróg, chodników lub placów z kostki brukowej betonowej o pow. min. 500 m2. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót i dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały ukończone i wykonane z zasadami sztuki i wiedzy technicznej; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownik Budowy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodne z obowiązującym polskim Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394); b) kierownikiem robót sanitarnych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394); c) kierownikiem robót elektrycznych ( 1 osoba ) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394); d) min. 2 osobami, które będą wykonywać usuwanie płyt azbestowych, przeszkolonymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wykonywanymi pracami, z uwzględnieniem programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 240.000 zł, Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie ww. warunku polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w rozdziale VII pkt. 1.2 ppkt. 5) SIWZ, dotyczącej tych podmiotów. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Te same zasady Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych w walucie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Decyzja właściwego organu na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wydana dla wykonawcy oraz decyzja właściwego organu na utylizację odpadów zawierających azbest lub 3) umowa zawarta pomiędzy wykonawcą, a podmiotem wykonującym demontaż, transport i utylizację płyt z sufitu na Sali widowiskowej zawierających azbest wraz z decyzją właściwego organu na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest i decyzją właściwego organu na utylizację odpadów zawierających azbest wydaną dla tego podmiotu ( lub inny dokument wskazujący na możliwość utylizacji azbestu zgodnie z ustawą o odpadach ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w razie jej niezachowania. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie rzeczowo- finansowym na umotywowany wniosek wykonawcy wskazujący konieczność zmian i przyczyny je wywołujące. Zmiana następuje w formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem nieważności w razie jego niezachowania. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach : 1) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby inspektora nadzoru i kierownika budowy i kierowników robót pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku: a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych; b) zaistnienia sytuacji skutkującej, że rozpoczęcie robót jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 3) Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) siły wyższej, klęski żywiołowej, c) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu, 4) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności : a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 5) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności: a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów wykonania, poprawy bezpieczeństwa, c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Każde ze wskazanych w lit. a - c zmian może być powiązane ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony. 6) Zmiany wynagrodzenia : a) jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT, b) konieczność zmiany zakresów rzeczowych elementów zamówienia ujętych w kosztorysie ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiającego) wynikających z takiej przyczyny, iż w dokumentacji projektowej wystąpiły braki lub błędy, także te polegające na niezgodności z przepisami prawa, lub stwierdzono w toku prowadzenia prac wady w dokumentacji lub rozbieżności ze stanem faktycznym na budowie, c) powzięcia wiadomości o nowych rozwiązaniach technicznych lub technologicznych korzystniejszych dla Zamawiającego, d) konieczności ograniczenia zakresu robót poprzez pominięcie robót, które okazały się zbędne, e) konieczności wykonanie rozwiązań zamiennych (równoważnych) w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej. 7) Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c. - Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. 8) Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. 3. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor nadzoru, oraz kierownik budowy. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Nie stanowią natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art 144 ustawy PZP zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych). 6. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wierzchowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie u p. Marty Łapińskiej Ul. Parkowa 7 78-530 Wierzchowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie Ul. Parkowa 7 78-530 Wierzchowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013. Działanie 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej ( LGR ) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.