eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żnin › Zakup i dostawa kamienia twardego łamanego na terenie Gminy Żnin

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-08-19

Żnin: Zakup i dostawa kamienia twardego łamanego na terenie Gminy Żnin
Numer ogłoszenia: 123651 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 105427 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa kamienia twardego łamanego na terenie Gminy Żnin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zawiera zakup i dostawę kamienia twardego łamanego (z wyłączeniem skał wapiennych) na terenie gminy Żnin. Szacowane zapotrzebowanie oraz orientacyjne odległości od Urzędu Miejskiego w Żninie z podziałem na poszczególne sołectwa zostały zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania kontrolnego ważenia dostarczanego przez Wykonawcę materiału, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3.Łączna przewidywalna ilość zamawianego tłucznia twardego wyniesie ok. 2883 ton. Zamawiający zastrzega sobie zmianę ostatecznej ilości zamawianej dostawy. Z tytułu umniejszenia bądź zwiększenia ilości faktycznie dostarczonego towaru dostawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń, w tym finansowych. Zapłata za wykonany zakres zamówienia nastąpi w oparciu o zaoferowaną cenę jednostkową towaru i rzeczywistą ilość dostarczonego materiału. 4.Wskazane odległości dowozu odnoszą się do siedziby Zamawiającego tj. budynku Urzędu Miejskiego w Żninie. 5. Dostawy będą odbywać się partiami w zależności od aktualnego zapotrzebowania, na zgłoszenie Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.37.00 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 164073,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 212419,44

  • Oferta z najniższą ceną: 212419,44 / Oferta z najwyższą ceną: 251397,60

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.