eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową sieci wodociągowej w miejscowości Przyłęk na działce nr ewid. 203/2, Gmina Nowy Tomyśl.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-07-06

Nowy Tomyśl: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową sieci wodociągowej w miejscowości Przyłęk na działce nr ewid. 203/2, Gmina Nowy Tomyśl.
Numer ogłoszenia: 123209 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 57443 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 61 4426600, 4426641, faks 61 4422754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową sieci wodociągowej w miejscowości Przyłęk na działce nr ewid. 203/2, Gmina Nowy Tomyśl..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego, tj. świadczenie usługi dotyczącej koordynacji, zarządzania, kontroli, nadzoru i rozliczenia częściowego i całościowego nad robotami budowlanymi określonymi w postępowaniu oznaczonym znakiem ZP.271.13.2016,ogłoszonym w BZP pod numerem 109194_2016 w dniu 30_04_2016r.,tj. roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Przyłęk na działce nr ewid. 203/2, Gmina Nowy Tomyśl, w tym: budowa rurociągu z PE O 90 mm o długości 323 mb od węzła W1 (Wist) do węzła Hpn (Hpn1), podłączenie go w węźle W1 (Wist) do istniejącego rurociągu z PCV O 90 mm i zakończenie go w węźle Hpn (Hpn1) hydrantem nadziemnym DN80, szczegółowo określonym w Projekcie budowlanym załącznik nr 7 do SIWZ i w warunkach Wzoru Umowy załącznik nr 8 do SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót załącznik nr 10 do SIWZ oraz pomocniczo w Przedmiarze Robót załącznik nr 9 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego 71.70.00.00 - Usługi nadzoru i kontroli .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2960,00

  • Oferta z najniższą ceną: 2960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12177,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.