eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Sól › Rozbudowa budynku mieszkalnego (leśniczówki) w celu uzyskania osobnego wejścia do pomieszczenia kancelarii oraz przebudowa instalacji c.o. w miejscowości Przyborów ul. Nowosolska 1Ogłoszenie z dnia 2016-07-02

Nowa Sól: Rozbudowa budynku mieszkalnego (leśniczówki) w celu uzyskania osobnego wejścia do pomieszczenia kancelarii oraz przebudowa instalacji c.o. w miejscowości Przyborów ul. Nowosolska 1
Numer ogłoszenia: 116253 - 2016; data zamieszczenia: 02.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Nowa Sól , ul. Ciepielowska 9, 67-100 Nowa Sól, tel. 068 3872431, faks 068 3879393.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku mieszkalnego (leśniczówki) w celu uzyskania osobnego wejścia do pomieszczenia kancelarii oraz przebudowa instalacji c.o. w miejscowości Przyborów ul. Nowosolska 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku mieszkalnego (leśniczówki) w poziomie parteru, od strony północnej, o nowe zewnętrzne wejście do kancelarii, z zapleczem sanitarnym. Powierzchnia użytkowa rozbudowy wynosi 7,01 m2. Powierzchnia użytkowa istniejącej kancelarii łącznie z dobudowanym wejściem zewnętrznym oraz zapleczem sanitarnym, wynosić będzie 18,56 m2. Rozbudowa budynku mieszkalnego obejmuje również przebudowę całej istniejącej instalacji c.o. oprócz kotła c.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rodzaj i ilość prac do wykonania) zawierają załączniki do SIWZ. Roboty budowlane należy prowadzić:Zgodnie z dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego oraz kosztorysami ofertowymi. Zgodnie z przepisami BHP w budownictwie i przepisami ustawy Prawo budowlane..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od terminu podpisania umowy).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.11.20.00 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45.11.30.00 - Roboty na placu budowy 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków 45.22.00.00 - Roboty inżynieryjne i budowlane 45.22.30.00 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45.26.10.00 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45.32.40.00 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.42.00.00 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45.42.20.00 - Roboty ciesielskie 45.43.00.00 - Pokrywanie podłóg i ścian 45.44.00.00 - Roboty malarskie i szklarskie 45.44.20.00 - Nakładanie powierzchni kryjących .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 12.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3 000,00 zł (słownie; trzy tysiące zł 00/100).12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zmianami).12.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: BGŻ BNP PARIBAS S.A. Nowa Sól 80 2030 0045 1110 0000 0028 5300 z dopiskiem Rozbudowa budynku mieszkalnego (leśniczówki) w celu uzyskania osobnego wejścia do pomieszczenia kancelarii oraz przebudowa instalacji c.o. w miejscowości Przyborów ul. Nowosolska 1. Wskazane jest aby kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty, jeżeli wadium wnoszone jest w formie pieniądza. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.12.5. Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na konto zamawiającego do upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 15.1 SIWZ.12.6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 12.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.12. oraz art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.). 12.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.12.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.12.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 12.7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.12.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.12.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofert akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia wyżej wymienionego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał i udokumentował, że osoba i podmioty, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają: - osobę, która będzie kierowała robotami budowlanymi dysponuje uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, i posiadającej uprawnienie w specjalnościach instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów mają uprawniać do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej dla poszczególnych zadań. Osoba, która będzie kierowała robotami budowlanymi jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia wyżej wymienionego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia, wykazujące brak podstaw do wykluczenia (wymienione w pkt. 9.1. SIWZ) oraz oświadczenie o podstawie dysponowania zasobami do realizacji zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie). Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Okres gwarancji - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: a)w wyniku realizacji zasad i wytycznych władz zwierzchnich Zamawiający będzie zobowiązany do ograniczenia środków przewidzianych na sfinansowanie zamówienia- w takim wypadku Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy i wysokości wynagrodzenia, b)w wyniku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych - w takim wypadku dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy, c)w trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty w takim wypadku dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy, d)z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art. 3571 KC), e)nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (ustawy, rozporządzenia), bądź przepisów wewnętrznych, obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (zarządzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych) w takim wypadku Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji umowy, f)zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego, g)wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 2.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3.Decyzja o zmianie umowy należy wyłącznie do Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_nowa_sol/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Nowa Sól ul. Ciepielowska 9 67-100 Nowa Sól.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Nadleśnictwo Nowa Sól ul. Ciepielowska 9 67-100 Nowa Sól.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.