eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzyż Wielkopolski › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic Portowa - Osiedle Miejskie - Długa w Krzyżu Wlkp."

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-06-27

Ogłoszenie nr 100860 - 2017 z dnia 2017-06-27 r.

Krzyż Wielkopolski: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic Portowa - Osiedle Miejskie - Długa w Krzyżu Wlkp."
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
WRPO Oś priorytetowa 4:Środowisko, Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa; Poddzialanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa,

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 522507-N-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzyż Wlkp., krajowy numer identyfikacyjny 52818400000, ul. ul. Wojska Polskiego 14, 64761 Krzyż Wielkopolski, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 672 564 145, faks 672 565 255, e-mail inwestycje@krzyz.pl
Adres strony internetowej (URL): http://bip.krzyz.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic Portowa - Osiedle Miejskie - Długa w Krzyżu Wlkp."

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

In.1.271.7.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia obejmuje: o roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe, roboty drogowe związane z demontażem nawierzchni, o wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (4,91 km) o średnicy: - D 200 x 5,9 mm, PVC-U, SDR 34, SN 8 - L = 4216,5 m - D 250 x 7,3 mm, PVC-U, SDR 34, SN 8 - L = 452,5 m - dn 200 x 11,9 PE 100 RC, SDR 17 ( warstwowa ) - L = 195,0 m - dn 225 x 20,5 mm, PE 100 RC, SDR 11 z dodatkowym płaszczem z PP - 46,5 m o wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej (0,77 km) o średnicy: - dn 90 x 5,4 mm PE 100, SDR 17, PN 10 - 253,5 m - dn 110 x 6,6 mm PE 100, SDR 17, PN 10 - 21,0 m - dn 110 x 6,6 mm PE 100 RC, SDR 17, Pn 10 - 404,0 m - dn 125 x 11,4 mm PE 100 RC, SDR 11 z dodatkowym płaszczem z PP - 92,0 m o wykonanie przepompowni ścieków z komorami pomiarowymi (PS-1, PS-2, PS-3), o przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej (1,05 km) o montaż sita bębnowego z obudową kontenerową, instalacja elektryczna i AKP przepompowni sieciowych, zagospodarowanie terenu przepompowni sieciowych, wykonanie podbudowy, montaż elementów ulic, odtworzenie nawierzchni bitumicznej oraz brukowej, roboty wykończeniowe.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z treścią art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy PZP bezpośrednio przez otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 5 220 791,16 zł brutto (pięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 16/100).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
-, -, -, -, -, kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy -
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5416051,87 zł
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7673072,78
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.