eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Herby › Modernizacja PSZOK-u w HerbachOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-22


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Gmina Herby
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Modernizacja PSZOK-u w Herbach

Miasto: Herby

Województwo: śląskie

CPV:
45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę
45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-08


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja PSZOK-u w Herbach
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Herby
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398439
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Lubliniecka 33
1.5.2.) Miejscowość: Herby
1.5.3.) Kod pocztowy: 42-284
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski
1.5.7.) Numer telefonu: 343574100
1.5.8.) Numer faksu: 3435741101
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@herby.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.herby.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja PSZOK-u w Herbach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f919d7e9-8aeb-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020873
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003665/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja PSZOK w Herbach
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami dla poddziałania: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/gminaherby
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/gminaherby
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Wykonawca celem złożenia oferty bezpłatnie rejestruje się na Platformie pod wyżej wymienionym adresem klikając przycisk ,,Załóż konto". Wykonawca rejestrując się zapoznaje się i akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Do rejestracji niezbędne jest zainstalowanie programu Java w ver.1.8. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w ,,Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP", dostępnej na stronie Platformy. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do następujących formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku oraz formularza ,,Pytania i odpowiedzi". Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy portalu SmartPzp dostępna jest na stronie portalu SmartPzp w zakładce e-learning. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s; b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0 , Windows 7 i Mac OS 10.12 - lub ich nowsze wersje; c) Zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox ver. 46 i późniejsze, Google Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze; Przeglądarki zalecane: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera. d) Włączona obsługa JavaScript; e) Oprogramowanie Java ver. 1.8 lub wyższe; f) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagające podpisu podpisywane są w postępowaniu: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO. Dane te dotyczą Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika (osoby fizycznej, której dane osobowe zamieszczone są w pełnomocnictwie) Wykonawcy, członka organu zarządzającego Wykonawcy (osoby fizycznej, której dane osobowe zamieszczone są w informacji z KRK), podwykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), informacji o osobach, które Wykonawca przedłożył w ww. przetargu celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Regulacje RODO związane z ochroną danych osobowych mają też zastosowanie do umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania oraz do dokumentacji zgromadzonej w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania. Obowiązek informacyjny, jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawcy powstanie, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. Zamawiający może odstąpić od obowiązku indywidualnego informowania każdej z takich osób, w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO, np. w sytuacji, gdy osoba ta dysponuje już tymi informacjami albo gdy wymagałoby to ze strony Zamawiającego niewspółmiernie dużego wysiłku. Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w ofercie celem uzyskania przedmiotowego zamówienia publicznego wymagane jest oświadczenie Wykonawcy dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich, które zawarte jest w Formularzu oferty (załącznik nr 7 do SWZ).
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.271.1.2021.P
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 333738,15 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje modernizację PSZOK-u w Herbach wraz z wyposażeniem.Zakres prac:-Budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej - 493,5m2-Budowa nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej pod kontenery wraz z drogą manewrową - 410,4m2-Pobocze utwardzone z tłucznia kamiennego - 158,0m2-Ustawienie obrzeży betonowych - 93,0 mb-Ustawienie krawężnika 15x22x100 - 41,0 mb-Ustawienie krawężnika 15x30x100 - 6,0 mb-Humusowanie - 1190,0 m2-Rury ochronne dwudzielne PEHD 110 -103 m-Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.Projekt zakłada również zakup elementów wyposażenia PSZOK (dwóch kontenerów KP-7, dwóch kontenerów KP-5, jednego rębaka spalinowego o mocy min. 30-40 kW (diesel) o średnicy min. 15cm, zakup i montaż jednej wagi samochodowej 50/60 ton z legalizacją, jednej wagi magazynowej do 2 ton z legalizacją).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dotychczasowemu Wykonawcy, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego polegającego między innymi na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego w zakresie związanym z tym zamówieniem. Warunki na jakich zostaną one udzielone zostały odpowiednio określone we wzorze umowy, wykonanie tych robót może nastąpić w trakcie trwania umowy dla zamówienia podstawowego, a także w ciągu 3 lat po jej zakończeniu Wykonawcy, który wykonywał zamówienie podstawowe na podstawie osobnej umowy po dokonaniu negocjacji.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) przynajmniej jedno zadanie obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi, chodnika, parkingu, placu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej za kwotę minimum 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy i 00/100 zł) brutto.b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia publicznego osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2. Oświadczenie należy wypełnić i podpisać przez osobę/osoby uprawnione. Wykaz robót budowlanychWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi podpisany przez osobę/y uprawnioną wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Załącznik nr 5 do SWZ. Wykaz osób. Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami podpisany przez osobę/y uprawnioną/e sporządzony na podstawie załącznika nr 4 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 1. Oświadczenie należy wypełnić i podpisać przez osobę/osoby uprawnione. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy-Pzp. Z wyjątkiem wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy-Pzp, na potwierdzenie którego Zamawiający wymaga przedłożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z zapisami SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie i na określonych warunkach wskazanych w załączniku nr 9 - wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-08 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/gminaherby
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-08 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-07
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
Pozostałe informacje Zamawiający zawarł w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.