eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Wymiana przewodów w obrębie instalacji A5122 HIPPS oraz montaż monitoringów wyłączników 24V w systemie HIPPSOGŁOSZENIE Z DNIA 2019-06-26


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Polskie LNG S.A.
Adres: ul. Ku Morzu 1, 72-602 Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

Telefon: +48225898432
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Artur Proć
Telefon: +48225898432
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wymiana przewodów w obrębie instalacji A5122 HIPPS oraz montaż monitoringów wyłączników 24V w systemie HIPPS

Miasto: Świnoujście

Województwo: zachodniopomorskie

CPV:
45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg ograniczony

Termin składania ofert: 2019-07-10


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu

  1.     Nazwa i adres Zamawiającego

Polskie LNG S.A.,

ul. Ku Morzu 1,

72-602 Świnoujście

 

Biuro w Warszawie

Al. Jerozolimskie 146 bud. B

02-305 Warszawa

Adres strony internetowej: www.polskielng.pl

 

2.     Określenie trybu postępowania

 

 1. Postępowanie prowadzone w trybie Przetargu Nieograniczonego.
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.).
 3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie warunków i informacji zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (,,SIWZ", ,,Specyfikacja").
 1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy.

 

3.     Nazwa zamówienia wraz z numerem referencyjnym

 

,,Wymiana przewodów w obrębie instalacji A5122 HIPPS oraz montaż monitoringów wyłączników 24V w systemie HIPPS",  numer referencyjny: RZ/53/ZN/2019/PLNG.

 

4.     Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana przewodów w obrębie instalacji A5122 HIPPS oraz montaż monitoringu wyłączników 24V w systemie HIPPS.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

 

 

 1. 5.     Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

 1. Spełniają warunki postępowania dotyczące:

   

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

(Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie),

 

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia:

 

 1. Wykonawca posiada  doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia poparte co najmniej 3 zakończonymi pracami w zakładach przemysłowych, wykonanych w ciągu 5 lat przed terminem składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, lecz nie krótszy niż 3 lata - w tym okresie.

 2.  

   

  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek postępowania dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, o ile Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, lecz nie krótszy niż 3 lata - w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 prace odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna za odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia prace na instalacjach AKPiA w zakładach przemysłowych.

   

  Wykonawca wykazując spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, jeżeli podmioty te są spółkami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Wykonawcy w rozumieniu Art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:

a) Posiadanie uprawnień SEP grupy I E (eksploatacyjne) dla osób wykonujących prace.

b) Posiadanie uprawnień SEP grupy I D (dozorowe) dla osób nadzorujących prace.

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia: (Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie),

B. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ.

 1. 6.     Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

 

 1. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału  w postępowaniu,  na Formularzu ,,Oferta" (zgodnym co do treści z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).  

   

 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego będzie musiał w wyznaczonym terminie przedstawić:

 

Wykaz zamówień, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, lecz nie krótszy niż 3 lata - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem referencji od tych podmiotów.

Wzór wykazu zamówień:

Prace polegające na instalacjach AKPiA  w zakładach przemysłowych.

Przedmiot zamówienia

Data wykonania

Podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane

Referencje (nr pisma)

 

 

 

 

 

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

 1. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie.

 

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

   

 2. Koszty przygotowania, złożenia oferty ponosi Wykonawca bez prawa żądania od Zamawiającego ich zwrotu niezależnie od czy oferta Wykonawcy została odrzucona, wybrana, nie wybrana.

 1. 7.     Zmiany treści SIWZ
 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

   

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.

   

 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.

   

 4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.

 1. 8.     Informacja o możliwości zakończenia postępowania bez wyboru oferty
 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.

 2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców biorących udział w Postępowaniu.

 3. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt 1. powyżej.

 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 5. Osoby dokonujące czynności w imieniu Wykonawcy w postępowaniu powinny być do tego uprawnione. W przypadku wątpliwości zamawiający może zażądać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu Wykonawcy.

   

 1. 9.     Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów ze wskazaniem osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
  1. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Polskiego LNG S.A. https://polskielng.eb2b.com.pl. Proszę przejść do postępowania nr RZ/53/ZN/2019/PLNG.

Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. RZ/53/ZN/2019/PLNG.

  1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00, jest:

 

Artur Proć

tel. +48 22 58 98 432

e-mail: artur.proc@polskielng.pl

 

10.  Miejsce i termin składania ofert

 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Polskiego LNG S.A.: https://polskielng.eb2b.com.pl 

Oferta powinna być oznaczona: RZ/52/ZN/2019/PLNG OFERTA.

2. Termin składania ofert upływa dnia 10.07.2019 r. o godz. 12:00.

3. Otwarcie ofert nie jest jawne. O wynikach oceny oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

 

11.  Termin wykonania zamówienia  / wartość zamówienia

Zamówienie musi być wykonane w terminie od 09.09.2019 r. do 12.09.2019 r. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu wykonania usługi, jednakże zmiana ta nie przekroczy 14 dni przed lub po wskazanym w pierwszym zdaniu terminie.

 

12.  Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

14.  Termin związania ofertą

 

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

 4. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem Terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie Terminu związania ofertą o 30 dni.

 

 

 

 

15.  Kryteria oceny oferty i ich znaczenie

 

 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz ofert nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria zawarte w niniejszym SIWZ.

 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie dwa kryteria:

cena - 100%,

 

 1. Oferty zostaną ocenione:

w kryterium ,,cena" zgodnie ze wzorem:

 

cena łączna netto oferty najtańszej

_______________________________________   x 100 pkt

cena łączna netto oferty ocenianej

 

 

 1. O wyborze oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów.

   

16.  Podwykonawcy

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji Zamówienia.

 

17.   Waluta postępowania

Walutą postępowania jest polski złoty (PLN). Oferty należy składać w PLN.

 

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.