eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lędziny › Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznieOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-18


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Gmina Lędziny
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie

Miasto: Lędziny

Województwo: śląskie

CPV:
31.52.00.00 - Lampy i oprawy oświetleniowe
45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-07


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lędziny
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258256
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Lędzińska 55
1.5.2.) Miejscowość: Lędziny
1.5.3.) Kod pocztowy: 43-143
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski
1.5.7.) Numer telefonu: (32) 216 65 11
1.5.8.) Numer faksu: (32) 216 65 08
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@ledziny.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ledziny.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-118e898f-8805-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019853
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.umledziny.finn.pl/bipkod/14669162
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta), składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email: przetargi@ledziny.pl, infrastruktura@ledziny.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny;? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1) ustawy);? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy;? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną 2 zadania:Zadanie 1. ,,Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetycznie na kluczowych ulicach Lędzin - etap II"Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Zakres robót obejmuje m.in. demontaż starych opraw sodowych o zróżnicowanej mocy (od 75 do 150 W) oraz montaż nowych opraw typu led zgodnie z załącznikiem nr 7a stanowiącym integralną część niniejszego zamówienia. Dla zachowania estetyki i jednolitego wzornictwa oświetlenia ciągów komunikacyjnych należy zastosować typy opraw określone w załączniku nr 1 lub tożsame w zakresie designu opraw oraz ich parametrów technicznych. Prace odbywać się będą wyłącznie na wydzielonej sieci oświetlenia drogowego stanowiącej własność Gminy Lędziny.Zadanie 2. ,,Wymiana opraw oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie"Zakres robót obejmuje m.in. demontaż starych opraw sodowych o zróżnicowanej mocy (od 75 do 150 W), słupów i wysięgników oraz montaż nowych słupów oraz opraw typu led zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część niniejszego zamówienia. Dla zachowania estetyki i jednolitego wzornictwa oświetlenia ciągów komunikacyjnych należy zastosować typy opraw określone w załączniku nr 7b lub tożsame w zakresie designu opraw oraz ich parametrów technicznych. Prace odbywać się będą wyłącznie na wydzielonej sieci oświetlenia drogowego stanowiącej własność Gminy Lędziny.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie prawnymZamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.2. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.3. Zdolność techniczna i zawodowa.3.1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu sieci oświetlenia drogowego (min. 500 mb) lub wymianie opraw oświetlenia drogowego (min. 50 szt.). UWAGA 1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, którzy polegają na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają przedmiot zamówienia, w zakresie którego te zdolności są wymagane.3.2. Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w następujących specjalnościach:a) Jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.UWAGA. 1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1278); dopuszcza się także odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 2. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane - samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych").3. Wymieniona powyżej osoba winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.4.Sytuacja ekonomiczna lub finansowaZamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:1. W celu wykazania spełnienia warunku z pkt 3.2.1. rozdziału VI SWZ - wykaz wykonanych usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składnia ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.UWAGA. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.2. W celu wykazania spełnienia warunku z pkt 3.2.2. rozdziału VI SWZ - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.UWAGA. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty dotyczące tych podmiotów, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby.Podmiotowe środki dowodowe składa się w formie elektronicznej, postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formie pisemnej lub w formie dokumentowej.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 1 i 2 powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.Wykonawca, który polega na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (składając wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii - kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza (jeżeli dotyczy).W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie i poleganiu na zdolnościach tych wykonawców oświadczenie z którego wynika, które usługi zostaną zrealizowane przez poszczególnych wykonawców.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 5 000 zł2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy:a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.10.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:1)upływu terminu związania ofertą;2)zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;3)unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało roz-strzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.4. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:1)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;2)którego oferta została odrzucona;3)po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;4)po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czyn-ność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:1)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust.2 lub art. 128 ust.1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przed-miotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art.106ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;2)wykonawca, którego oferta została wybrana:a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii - kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza (jeżeli dotyczy).W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie i poleganiu na zdolnościach tych wykonawców oświadczenie z którego wynika, które usługi zostaną zrealizowane przez poszczególnych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zwiększenie wartości wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w ofercie dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących, skutkujących zmianą stawki podatku od towarów i usług (stawki VAT).2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia (§ 4 ust. 1 umowy) poprzez jego przedłużenie wyłącznie w przypadku, kiedy jest to konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i wynika z okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, jeśli konieczność wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana jest:6) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkujących nałożeniem na Wykonawcę obowiązków, którymi nie był obarczony w dacie zawarcia umowy;7) opóźnieniem organów administracji publicznej w wydaniu decyzji lub innych aktów administracyjnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;8) wystąpieniem siły wyższej - zewnętrznego zdarzenia nagłego i nieprzewidywalnego, niezależnego od woli Stron, uniemożliwiającego realizację postanowień Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać, przy zachowaniu należytej staranności Stron; przejawami siły wyższej są w szczególności:d) klęski żywiołowe, w tym: pożar, trzęsienie ziemi, huragan, powódź,e) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, blokady itd.,f) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne,g) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków pracowników Stron;9) wystąpieniem warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót ze względu na niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia lub mienia,10) wystąpieniem warunków terenowych, wodnych, geologicznych, archeologicznych, których wystąpienia nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, skutkujących koniecznością przerwania robót lub koniecznością wprowadzenia zmian w technologii wykonywania robót. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia (§ 4 ust. 1 umowy) poprzez jego przedłużenie, w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu wynika z przyczyn niezależnych od działania stron umowy.4. Strony oświadczają, że nie stanowią zmiany umowy:1) zmiana osób upoważnionych do wykonywania postanowień niniejszej umowy, wskazanych w § 5, ust. 1 i 2;2) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;3) danych teleadresowych;4) danych rejestrowych;5) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-07 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-07 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.