eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czernica › ,,Przebudowa lokalu na parterze budynku przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Czernicy, dz. 165/82"OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-08


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: GMINA CZERNICA
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
,,Przebudowa lokalu na parterze budynku przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Czernicy, dz. 165/82"

Miasto: Czernica

Województwo: dolnośląskie

CPV:
45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne
45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45.41.00.00 - Tynkowanie
45.42.00.00 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.43.00.00 - Pokrywanie podłóg i ścian
45.44.00.00 - Roboty malarskie i szklarskie
45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-23


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
,,Przebudowa lokalu na parterze budynku przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Czernicy, dz. 165/82"
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERNICA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934986
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 3
1.5.2.) Miejscowość: Czernica
1.5.3.) Kod pocztowy: 55-003
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@czernica.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://czernica.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Przebudowa lokalu na parterze budynku przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Czernicy, dz. 165/82"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e971472-8011-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014684
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003580/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.czernica.pl/pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem:1) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl2) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal3) adres skrytki ePUAP: /m8rx5cp625/skrytka4) poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@czernica.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.2) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Przebudowa lokalu na parterze budynku przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Czernicy, dz. 165/82".3) Gmina Czernica informuje iż:-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica;-inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czernica jest Irmina Januś e-mail: iod@czernica.pl tel.: 603 402 385.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MTP.271.2.4.2021.EZ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: ,,Przebudowa lokalu na parterze budynku przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Czernicy, dz. 165/82". 2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: o Remont elewacji frontowej - wyodrębnienie dwóch oddzielnych wejść do lokali - wejścia do biblioteki w miejscu istniejącego, wejścia do poczty w miejscu okien istniejącego holu, oba wejścia zlokalizowane w cofniętej części elewacji, co zapewnia zadaszenie strefy wejściowej istniejącym daszkiem. Stolarka drzwiowa aluminiowa z przeszkleniami w kolorze ciemno brązowym RAL 8017, nawiązującym do istniejącej, niedawno wyremontowanej elewacji. - wymiana stolarki okiennej - w części bibliotecznej na okna na całą wysokość ściany, skucie fragmentu ściany pod istniejącymi oknami, w części przeznaczonej na placówkę pocztową na okna wymiarem odpowiadające dotychczasowym. Stolarka aluminiowa, w kolorze RAL 8017.- budowa fragmentu ściany zewnętrznej pomiędzy wejściami z płyt OSB na ruszcie stalowym z ociepleniem z wełny mineralnej o grubości 10 cm, o łącznej grubości 35 cm. Na ścianie będą umieszczone tablice informacyjne oraz wrzutnia książek z dostępem do oddanych książek z wewnątrz.- montaż czerpni powietrza dla instalacji wentylacji mechanicznej nad drzwiami wejściowymi. Czerpnia będzie osłonięta aluminiową żaluzją poziomą w kolorze stolarki.- remont schodów zewnętrznych - wymiana nawierzchnio Budowa pochylni zewnętrznej.o Remont elewacji tylnej- wymiana stolarki okiennej na stolarkę aluminiową w kolorze RAL 8017, wielkość otworów okiennych nie ulega zmianie.- zastąpienie drugich drzwi zlokalizowanych przy wyjściu ewakuacyjnym nieotwieralnym przeszkleniem.- montaż rolet zewnętrznych.- montaż dwóch jednostek klimatyzacji w cofniętej części elewacji nad drzwiami wejściowymi oknem.- remont schodów zewnętrznych - wymiana nawierzchni i balustrady. Należy zachować szerokość schodów 120 cm pomiędzy ścianą a pochwytem, wysokość poręczy balustrady min. 110 cmo Zamurowania otworów w ścianach nośnych wewnętrznych.o Rozbiórka, miejscowe wyburzenia oraz budowa nowych ścian działowych wg rysunku architektury.o Likwidacja skrzynki elektrycznej w projektowanym pomieszczeniu wc dla niepełnosprawnycho Wydzielenie pomieszczeń biurowych oraz wiatrołapów systemowymi szklanymi ściankami działowymi.o Przebudowa istniejących sanitariatów. Kabiny ustępowe mają spełniać wymóg min. 1,10 długości i 0,90 m szerokości. Miski ustępowe podwieszane.o Usunięcie wierzchnich warstw posadzkowych, wykonanie nowych warstw wykończeniowych. W miejscach, gdzie usunięcie warstw wykończeniowych spowoduje uszczerbki w wylewce, uzupełnić wylewkę, dbając o zachowanie takiego samego poziomu we wszystkich pomieszczeniach.o Montaż sufitów podwieszanych.o Przebudowę instalacji wewnętrznych: wod-kan, c.o., elektrycznej i teletechnicznej.o Budowę instalacji wentylacji mechanicznej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 245 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca:a) wykaże udokumentowanie wykonania-zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości, co najmniej 800 000,00 zł brutto (każda z robót), polegających na budowie lub przebudowie budynku,b) wykaże, że dysponuje osobami, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:- kierownik budowy - doświadczenie zawodowe minimum 5 lat, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, kierowanie jako kierownik robót budowlanych, realizacją robót budowlanych dwóch budynków - budowa lub przebudowa. - kierownik robót w zakresie instalacji sanitarnych - doświadczenie zawodowe minimum 2 lata, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, kierowanie jako kierownik robót sanitarnych, realizacją robót sanitarnych jednego budynku.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: W takim przypadku:a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.świadczenie składają odrębnie:o Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:o Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.o Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik do SWZ gdzie określono przewidywane zmiany.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-23 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-23 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-21
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
Zamawiający zaprosi do negocjacji, o ile będą prowadzone, trzech Wykonawców, których oferty nie podlegać będą odrzuceniu i zostaną ocenione najwyżej na podstawie kryterium oceny ofert tj. cena i termin gwarancji i rękojmi.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.