eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Zabezpieczenie obramienia dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu - modernizacja i remont południowego odcinka wewnętrznego muru obwodowego na terenie Wzgórza WawelskiegoOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-02


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zabezpieczenie obramienia dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu - modernizacja i remont południowego odcinka wewnętrznego muru obwodowego na terenie Wzgórza Wawelskiego

Miasto: Kraków

Województwo: małopolskie

CPV:
31.21.11.00 - Tablice do aparatury elektrycznej
35.12.00.00 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
35.12.53.00 - Kamery bezpieczeństwa
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę
45.21.23.13 - Roboty budowlane w zakresie muzeów
45.21.23.50 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45.26.10.00 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45.26.12.10 - Wykonywanie pokryć dachowych
45.26.21.00 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45.26.25.22 - Roboty murarskie
45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne
45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.60.00 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45.32.00.00 - Roboty izolacyjne
45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45.34.30.00 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45.45.20.00 - Zewnętrzne czyszczenie budynków
45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne
92.52.22.00 - Usługi ochrony budynków historycznych


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-19


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
,,Zabezpieczenie obramienia dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu - modernizacja i remont południowego odcinka wewnętrznego muru obwodowego na terenie Wzgórza Wawelskiego"
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276009
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wawel 5
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-001
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.7.) Numer telefonu: 12 422 51 55
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamek@wawelzamek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawel.krakow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Instytucja Kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Muzeum o charakterze rezydencji historycznej
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Zabezpieczenie obramienia dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu - modernizacja i remont południowego odcinka wewnętrznego muru obwodowego na terenie Wzgórza Wawelskiego"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e75e8ba2-7abe-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012480
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-02
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008701/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Zabezpieczenia południowego obramienia dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu - Modernizacja i remont Białego Muru na terenie Wzgórza Wawelskiego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.wawel.krakow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określa się wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Portalu SmartPzp, tj.: 1. W zakresie podstawowym - przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć RAM minimum 3 GB, taktowanie procesora minimum 1500 MHz, jeden z systemów operacyjnych: Linux Kernel 4.0, Windows 7 lub MacOS 10.12 - albo ich nowsze wersje;c) zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11 albo Google Chrome ver. 66 lub jej wersje późniejsze albo Mozzilla Firefox ver. 65 lub jej wersje późniejsze albo Opera ver. 58 lub jej wersje późniejsze, Microsoft Edge ver. 18 lub jej wersje późniejszed) zainstalowane oprogramowanie Acrobat Reader lub inne umożliwiające obsługę plików .pdf;e) włączona obsługa JavaScript.2. w zakresie obejmującym składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:a) zainstalowane środowisko Java w wersji minimum 1.8 (jre);b) w przypadku przeglądarek internetowych: Opera, Google Chrome i Firefox dodatkowo zainstalowany dodatek do przeglądarek: Szafir SDK Webc) oprogramowanie SzafirHost zainstalowane w systemie operacyjnym.d.) Z instrukcją instalowania oprogramowania wskazanego w pkt 2.) ppkt a-c można zapoznać się w Portalu SmartPzp w zakładce "E-learning"3. Zgodnie z art. 67 Pzp określa się informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:a) Plik załączony przez Wykonawcę na Portalu i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Portal stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu.c) Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych, a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu Oferty do systemu.d) Sposób szyfrowania: Wykonawca w chwili dodawania plików zaznacza checkboxy jako dokument ,,zawiera dane osobowe". Wykonawca może również wybrać opcje w chwili dodawania plików jako ,,dokument jawny". W przypadku zaznaczenia przez Wykonawcę na etapie dodawania plików checkboxu ,,zawiera dane osobowe", możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.4. Wykonawca celem złożenia oferty rejestruje się na Portalu pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu klikając przycisk ,,Załóż konto". UWAGA: Wykonawca do założenia konta w systemie potrzebuje kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub e-dowodu. Przed terminem składania ofert wykonawca ma możliwość wycofania bądź zmiany oferty (poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty - z uwagi na zaszyfrowaną ofertę brak możliwości edycji złożonej oferty). Wykonawca loguje się na stronę Portalu, wyszukuje dane postępowanie a następnie po przejściu do zakładki ,,Oferta", wycofuje ją przy pomocy przycisku ,,Wycofaj ofertę". Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania czynności na Portalu znajdują się w ,,Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP", dostępnej na stronie Portalu pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu/elearning
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków, www.wawel.krakow.pl;zamek@wawelzamek.pl; telefon nr 12 422 51 55; fax: (12) 421 51 77;o kontakt z inspektorem danych osobowych: iod@wawel.org.pl;o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: DZZP-282-2/21 prowadzonym w trybie podstawowym;o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) dalej ,,ustawa Pzp"; o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;o posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;o nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZZP-282-2/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu konserwatorskiego południowego odcinka wewnętrznego muru obwodowego tzw. ,,Białego muru" na wzgórzu wawelskim, na działce nr 533 w Krakowie.2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlano- konserwatorskie ( w tym prace konserwatorskie przy murze obronnym płd od strony międzymurza, od strony dziedzińca oraz elewacje boczne przy przejściach; przy baszcie szlacheckiej i panieńskiej, konserwację elementów metalowych i drewnianych oraz roboty obejmujące zakres konstrukcyjny), roboty sanitarne oraz roboty elektryczne.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna, na którą składają się: 1) Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ 2) Dokumentacja projektowa, w tym: a) Projekt budowlany wraz z Aneksami, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,c) Przedmiary robót.4. Zakres robót został podzielony na osiem (8) etapów. Teren robót został określony w projekcie budowlanym na rysunku nr PBZ-01 za pomocą liter od A-N.Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z wyznaczonymi poniżej etapami w przedstawionej poniżej kolejności:1) ETAP I - (J-H - lico od strony międzymurza od bud nr 5 do Baszty Szlacheckiej);2) ETAP II - (H-M - lico od strony dziedzińca od Baszty Szlacheckiej do Baszty Panieńskiej, w tym Baszta Szlachecka);3) ETAP III - (H-B - lico od strony międzymurza od Baszty Szlacheckiej do Baszty Panieńskiej);4) ETAP IV - (M-N - lico od strony dziedzińca od Baszty Panieńskie do bud nr 9j, w tym Baszta Panieńska);5) ETAP V - (B-A - lico od strony międzymurza od Baszty Panieńskiej do bud nr 9);6) ETAP VI - (elewacje boczne przy budynku nr 9);7) ETAP VII - (brama);8) ETAP VIII - (K-H, w tym przy kawiarni letniej).5. Prace należy prowadzić w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ.6. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i w dokumentacji technicznej jak również we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.7. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31211100-9 - Tablice do aparatury elektrycznej

35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262522-6 - Roboty murarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

92522200-8 - Usługi ochrony budynków historycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru: P= C + G + D gdzie:P - łączna liczba punktówC - liczba punktów w kryterium ,,Cena": 60 % = 60 pktG - liczba punktów w kryterium ,,Gwarancja i rękojmia":20% = 20 pktD - liczba punktów w kryterium ,,Doświadczenie osób":20% = 20 pktZa najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.2. W celu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca musi wykazać, że:1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca między innymi na wykonaniu robót budowlano - konserwatorskich, przy czym robota:a) dotyczyła obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków;b) obejmowała zakresem konserwację muru z wątkami kamiennymi i ceglanymi lub konserwację elewacji z wątkami kamiennymi i ceglanymi;c) o wartości co najmniej 200.000,00 zł netto.Uwaga!- - Wartość co najmniej 200 000,00 zł netto odnosi się do 1 roboty budowlanej. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że zrealizował co najmniej 1 tego typu robotę budowlaną. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonywanych robót budowlanych w ramach kilku (wielu) umów, w celu uzyskania wartości zamówienia wymaganej dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu.- W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. Konsorcjum) spełnią ten warunek jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia tj. zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie jak określił Zamawiający.- W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót.2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.:a) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, która będzie kierować robotami budowlanymi i posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń przewidziane Prawem Budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;- Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze dnia 2020.08.03) i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadać uprawnienia do prowadzenia robót w obiekcie zabytkowym zgodnie z § 37c ustawy o ochronie zabytków. - Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220).b) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót w obiekcie zabytkowym zgodnie z § 37c;c) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich spełniającą wymagania zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z zastrzeżeniem art. 37h Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich dla co najmniej 2 zamówień obejmujących konserwację wątków kamiennych i ceglanych, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, zakończone odbiorem konserwatorskim o wartości każdego z tych zamówień co najmniej 100 000,00 zł netto;d) co najmniej trzema (3) osobami, które zostaną skierowane do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Konserwatorów wątków kamiennych i ceglanych, z których każda może wykazać się odpowiednim doświadczeniem zawodowym polegającym na uczestnictwie w pracach konserwatorskich w ramach co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków konserwacji wątków kamiennych i ceglanych.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2, polegać na zdolności technicznej, zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych, zgodnie z rozdziałem XII SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (tj. ust. 1 niniejszego rozdziału) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ. 2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:1) wykazu robót budowlanych(wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;2) dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;3) wykazu osób (wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z Ofertą. UWAGA: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub kopii poświadczonej notarialnie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie , którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu ofertowym, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)/ spółką. 5. Jeżeli Oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6. Zamawiający zgodnie z art. 60 Pzp nie zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kluczowych zadań.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie wprowadzenie zmiany w treści umowy na warunkach szczegółowo opisanych w § 39 projektowanych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-19 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę tj. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale XVIII SWZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Portalu pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-19 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-17
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
Zamawiający przewiduje zaproszenie do negocjacji wykonawców, którzy uzyskali najwięcej punktów w bilansie oceny ofert pod względem kryteriów: cena, gwarancja i rękojmia oraz doświadczenie osób.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.