eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Kompleksowa budowa Inkubatora PrzedsiębiorczościOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-02-23


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Adres: Grudziądz
Województwo: kujawsko-pomorskie
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Kompleksowa budowa Inkubatora Przedsiębiorczości

Miasto: Grudziądz

Województwo: kujawsko-pomorskie

CPV:
71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi
71.24.80.00 - Nadzór nad projektem i dokumentacją


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-16


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Kompleksowa budowa Inkubatora Przedsiębiorczości (...)
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340009029
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Waryńskiego 32-36
1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz
1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gz@gpp.grudziadz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Kompleksowa budowa Inkubatora Przedsiębiorczości (...)
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8df67d7d-75d4-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009946
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w Postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.2. Zamawiający informuje, iż będzie komunikował się z wykonawcami za pomocą Platformy zakupowej:https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz .3. Zamawiający informuje, iż w zakresie pytań dotyczących funkcjonowania Platformy zakupowej należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 1010202, cwk@platformazakupowa.pl.4. Wymagania techniczne iorganizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). 5. Zamawiającyokreśla wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej:6. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,7. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jegonowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,8. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,9. włączona obsługa JavaScript,10. zainstalowany program Adobe AcrobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf11. Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,12. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 14. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dlaWykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 15. Wykonawca, przystępując do niniejszego Postępowania:16. akceptuje warunki korzystania zplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,17. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępne pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochroniedanych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 1 19 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32-36, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres przechowywania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz przez cały okres realizacji umowy w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej i po jej rozwiązaniu, do czasu upływu terminu ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.3. Podanie Spółce danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych jest obowiązkowe oraz niezbędne do przeprowadzenianiniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku niepodania danych niemożliwe jest złożenie oferty oraz zawarcie umowy, w pozostałych przypadkach dobrowolne.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6. Osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawożądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.7. Osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi doorganu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.8. W odniesieniu dodanych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.9. Dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania określonych czynności, danewynikające z umów o pracę oraz innej dokumentacji związanej z kontrolą realizacji przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.10. Źródłem pochodzenia danych osobowychniepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest Wykonawca.11. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu:1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawianego;3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PN/02/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży: konstrukcyjno - budowlanej; elektrycznej i elektroenergetycznej; telekomunikacyjnej; nad zadaniem pn.: Kompleksowa budowa Inkubatora Przedsiębiorczości - budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wraz z systemem sterowania budynkiem oraz niezbędnym do tego systemu sprzętem teleinformatycznym wraz z wyposażeniem multimedialnym, wykonaniem stałej zabudowy meblowej oraz zielenią i elementami zagospodarowaniem terenu.UWAGA nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej zapewnia Zamawiający we własnym zakresie.1.2. Budowa, o której mowa w punkcie 5.1. zlokalizowana jest przy Al. 23 Stycznia / ul. Toruńskiej w Grudziądzu na działkach:1.2.1. Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr: 63/1, 63/2, 64, 65 obręb 050 M. Grudziądz,1.2.2. Zjazd, dojścia, usunięcie kolizji teletechnicznych i przyłącza wodno-kanalizacyjne i kanalizacji deszczowej dz. nr: 92, 93/4 obręb 050 M. Grudziądz.1.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:1.3.1. pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy;1.3.2. wykonywania innych czynności, o których mowa w SWZ;1.3.3. wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i rozliczeniach finansowych związanych z wymaganiami Zamawiającego;1.3.4. zapewnienia stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację wykonywanych czynności z wymaganiami Zamawiającego;1.3.5. w przypadku, kiedy postęp robót budowlanych nie będzie zadowalający, do obowiązków Wykonawcy będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane;1.3.6. sporządzenia protokołu przejęcia placu budowy przez wykonawcę robót i uczestniczenia w przekazywaniu terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez Zamawiającego;1.3.7. prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;1.3.8. kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;1.3.9. udzielania wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień technicznych dotyczących Kontraktu;1.3.10. kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;1.3.11. wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i w dni wolne od pracy po uzgodnieniu z Zamawiającym;1.3.12. współudział w organizacji cotygodniowych naradom dotyczącym postępu robót (rad budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (m.in.: wykonawca robót, nadzór inwestorski, Zamawiający itp.);1.3.13. monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu harmonogramem robót;1.3.14. kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;1.3.15. nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez wykonawcę robót;1.3.16. poinformowania Zamawiającego o konieczności zalecania wykonawcy robót, wykonania dodatkowych badań materiałów lub/i pomiarów laboratoryjnych dla robót budzących wątpliwość, co do ich jakości;1.3.17. sprawdzania obmiaru wykonanych robót oraz kosztorysów powykonawczych;1.3.18. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;1.3.19. sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;1.3.20. poświadczenia usunięcia przez wykonawcę robót wad;1.3.21. przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;1.3.22. poświadczenia terminu zakończenia robót;1.3.23. potwierdzenia gotowości do odbioru zrealizowanych robót;1.3.24. przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy;1.3.25. weryfikacji dokumentacji powykonawczej, potwierdzenia jej kompletności;1.3.26. dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót;1.3.27. zapobiegania nieuzasadnionym roszczeniom wykonawcy robót;1.3.28. powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy, jak również o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów;1.3.29. określenia ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót;1.3.30. weryfikowania oraz potwierdzania protokołów konieczności wraz z uzasadnieniem w przypadku stwierdzenia robót zaniechanych, zamiennych, dodatkowych;1.3.31. rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;1.3.32. szacowania i weryfikowania robót dodatkowych lub/i zamiennych wnioskowanych przez wykonawcę robót w zakresie wartości fizycznych i finansowych;1.3.33. wydania polecenia przyspieszenia tempa robót w uzasadnionych przypadkach;1.3.34. wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz/lub instytucje finansujące;1.3.35. udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego;1.3.36. udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu;1.3.37. zapewnienia kadry i nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami pozwalającymi zrealizować przedmiot zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem 15 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1. nie podlegają wykluczeniu,2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tj. Zamawiający nie określa tego warunku. 2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówtj. Zamawiający nie określa tego warunku. 3) znajdują się sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy);4) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj.a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy będą brali udział w realizacji zamówienia, to jest osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń:o Inspektor robót budowlanych - 1 osoba: min. 3-letnie (36 miesięcy) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub w nadzorze inwestorskim przy robotach konstrukcyjno - budowlanych,o inspektor robót elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba: min. 3-letnie (36 miesięcy) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub w nadzorze inwestorskim,o Inspektor robót telekomunikacyjnych - 1 osoba: min. 3-letnie (36 miesięcy) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub w nadzorze inwestorskim.Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia funkcji: Inspektor robót elektrycznych i elektroenergetycznych, Inspektor robót telekomunikacyjnych. Przez pojęcie ,,uprawnienia budowlane" rozumie się uprawnienia (w tym wpis na listę członków właściwego samorządu zawodowego) wydane na podstawie aktualnie obowiązującej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa.W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pojęcie ,,uprawnienia budowlane" należy rozpatrywać z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca przedkłada następujące dokumenty:1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego wzakresie:a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy,b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczeniazakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit.a Ustawy,d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za którewymierzono karę aresztu,e) art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwolub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu- sporządzonej nie wcześniej niż6 miesięcy przed jej złożeniem;2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), zinnym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samejgrupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; oświadczeniemoże być przygotowane według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ,3) zaświadczeniawłaściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego niewcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniempodatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentówpotwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonałpłatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążąceporozumienie w sprawie spłat tych należności;4) zaświadczenia albo innego dokumentuwłaściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwegooddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego UbezpieczeniaSpołecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego niewcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składekna ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentemzamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływemterminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływemterminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczeniaspołeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie wsprawie spłat tych należności;5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub zCentralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;6) oświadczenia wykonawcy o aktualnościinformacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresiepodstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wykaz może być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym wypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.2. W odniesieniu do warunków dotyczącychwykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3. W przypadku, o którym mowa w 23.1.2 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługiwykonają poszczególni wykonawcy.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określony szczegółowo został w Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy, § 16, § 17.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-16 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-16 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-14
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.