eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgliniec › Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w RuszowieOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-02-23


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Gmina Węgliniec
Adres: Węgliniec
Województwo: dolnośląskie
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie

Miasto: Węgliniec

Województwo: dolnośląskie

CPV:
37.40.00.00 - Artykuły i sprzęt sportowy


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-03


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Węgliniec
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821411
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 3
1.5.2.) Miejscowość: Węgliniec
1.5.3.) Kod pocztowy: 59-940
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
1.5.7.) Numer telefonu: 757711435
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wegliniec@wegliniec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegliniec.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7b9e823-75b2-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009614
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003998/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa wyposazenia do Sali sportowej w Ruszowie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://wegliniec.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej wegliniec@wegliniec.pl 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 3. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania naminiPortalu.8.Jeżeli przepisy prawa wymagają by dokumenty przekazywane zamawiającemu, były opatrzone podpisem, wówczas dopuszcza się ich podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy bądź inne uprawnione/upoważnione osoby
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale 43 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale 43 SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZI.271.2.2021.ZP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ. 3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich. 4. Wyposażenie będące przedmiotem zamówienia musi posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty, dopuszczające do użytkowania urządzenia. W odniesieniu do wszystkich dostarczonych i wydanych elementów wyposażenia, które będą użytkowane przez dzieci i pracowników szkoły, Wykonawca przedstawi aktualne certyfikaty zgodności z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami. Brak certyfikatu dla danego wyrobu stanowi podstawę do odmowy odbioru tego wyrobu przez Zamawiającego. Certyfikaty powinny być wystawione na użytkownika sali tj. Szkołę Podstawową w Ruszowie. 5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE.6. Dostawa powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie oraz montaż urządzeń. 7. Montaż urządzeń sportowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta elementów wyposażenia sportowego.8. W czasie wykonywania i montażu urządzeń należy zbadać:- prawidłowość montażu i usytuowania urządzeń sportowych,- zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),- poprawność wykonania osadzeń słupków,- poprawność osiowości i pionowości osadzenia tulei do słupków,- poprawność montażu wsporników piłkochwytów,Wszystkie elementy muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz spełniać warunki urządzeń sportowych i wyposażenia pomieszczeń sportowych.9. Wykonawca wykona niezbędne prace adaptacyjne, umożliwiające zainstalowanie/ zamontowanie dostarczanego wyposażenia.10. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na koszt własny. 11. Składowanie urządzeń sportowych, wyposażenia i materiałów przed ich montażem musi odbywać się w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem. Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w pomieszczeniach sali w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.12. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny, posiadający wszelkie kable, materiały eksploatacyjne, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.13. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim (jeśli dotyczy).14. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i model oferowanego sprzętu oraz okres gwarancji udzielonej na zaoferowany sprzęt (jeżeli dotyczy).15. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru, minimalne terminy gwarancji w przypadku przedmiotów objętych gwarancją określa producent danego urządzenia. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji.16. W okresie gwarancji (w ramach zaoferowanych cen jednostkowych) wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych (termin przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez producenta sprzętu oraz wykonywania napraw w siedzibie zamawiającego lub wymieniać na nowy, wolny od wad - w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego/ faksem/ mailem.17. Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do każdego przedmiotu zamówienia objętego gwarancją karty gwarancyjnej (jeżeli dotyczy).18. Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, w której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale 21 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. 0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1.1. Nie podlegają wykluczeniu1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszym SWZ.2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenia zamówienia, spełnienia warunki udziału w postępowaniu dotyczących [art. 112 ust 2 ustawy pzp]\2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym [art. 113 ustawy pzp]:Opis spełnienia warunków:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika z odrębnych przepisów [art. 114 ustawy pzp]:Opis spełnienia warunków:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej [art. 115 ustawy pzp]:Opis spełnienia warunków:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej [art. 116 ustawy pzp]:Opis spełnienia warunków:Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:2.4.1. wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością co najmniej jedną dostawę o wartości minimum 80.000,00 zł brutto polegającą na dostawie i montażu sprzętu sportowego.W przypadku wykazania kilku dostaw za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające z poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku.Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania dostaw w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia.Warunek ten ma być spełniony:> samodzielnie przez wykonawcę, lub> przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedze i doświadczenie i który zrealizuje te usługi ,lub> w przypadku wykonawców wspólnych - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.Uwagi:1. jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.2. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez wykonawcę obejmuje szerszy zakres dostaw od wymaganych przez zamawiającego.3. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [na podstawie art. 108 i 109 ustawy pzp], zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]:3.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencjiW przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie (jeśli dotyczy).7. Dokumenty potwierdzające braku podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:7.1. Zamiast:7.1.1. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale 25 ust. 3 pkt 3.1 SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. [§3 ust. 2 rozp. o którym mowa w art. 128 ust. 6 ustawy pzp]7.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis §3 ust 2 rozp. o którym mowa w art. 128 ust 6 ustawy pzp stosuje się.7.3. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art 109 ust 1 pkt 1 ustawy pzp, zamawiający może żądać dodatkowego dokumentu wystawionego w kraju, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzającego, że wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Przepisy §3 ust 2 i 3 rozp. o którym mowa w art 128 ust 6 ustawy pzp stosuje się.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]:2.1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały lub sa wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione okresie ostatnich trzech miesięcy. .Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.W przedmiotowym wykazie robót wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z Rozdziału 24 pkt. 2.4.1 SWZ.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:(Szczegółowe informacje, zawarto w Rozdziale 15 SWZ.)Inne wymagane oświadczenia lub dokumenty, które Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty - którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego -pełnomocnictwo może być sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.4)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Zamawiającemu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SWZ);5) oświadczenie składane z przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(konsorcjum, spółka cywilna itp.) zgodnie z art. 117 ust. 2 i 3 ustawy pzp
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale 15 ust 5 SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy pzp
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-03 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca składa ofertę zapośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP iudostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcjiużytkownika dostępnej na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-03 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.