eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Korfantów › Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w KorfantowieOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-02-23


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: GMINA KORFANTÓW - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Adres: Korfantów
Województwo: opolskie
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie

Miasto: Korfantów

Województwo: opolskie

CPV:
44.22.10.00 - Okna, drzwi i podobne elementy


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-03


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KORFANTÓW - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001008179
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Powstańców Śląskich 8
1.5.2.) Miejscowość: Korfantów
1.5.3.) Kod pocztowy: 48-317
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski
1.5.7.) Numer telefonu: 77 43 43 859
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgkim@poczta.fm
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zgkimkorfantow.bip.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - zakład budżetowy gminy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7dcb5cd0-75b2-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009607
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zgkimkorfantow.bip.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgkimkorfantow.bip.gov.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

jest to niezbędne z powodu naruszenia bezpieczeństwa środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 5 ustawy)
3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: osobiście, za pośrednictwem kuriera, posłańca, poczty tradycyjnej
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WMH.260.26.2021.AT
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 15800,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup wraz z dostawa i rozładunkiem stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
4.2.6.) Główny kod CPV: 44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-04-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena - 60 pkt, termin płatności - 10 pkt., termin realizacji zamówienia - 30 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące:2.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże co najmniej 2 dostawy o tym samym lub podobnym charakterze i wartości takiej samej lub wyższej w okresie 2 lata jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy dla każdej części zadania - za ten okres z załączeniem dowodów czy te dostawy zostały wykonane należycie tj. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonane.2.2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca wykonanie zamówienia - wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 3. Potwierdzeniem spełniania warunków braku wykluczenia z postępowania jest złożenie o oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca składa wraz z ofertą:1.1. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,1.2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ1.3. Zaparafowany wzór umowy dostawy - załącznik nr 4 do SWZ1.4. Dokumenty wskazane w Dziale VII pkt. 2.1., 2.2. SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-03 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Powstańców Śl. 8, 48-317 Korfantów
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-04 09:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.