eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Realizacja usług marketingowych w zakresie kreacji i produkcji materiałów informacyjno-promocyjnych dla aktywności wizerunkowych, promocyjnych, reklamowych i informacyjnych realizowanych przez BRGOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-02-23


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres: Warszawa
Województwo: mazowieckie
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Realizacja usług marketingowych w zakresie kreacji i produkcji materiałów informacyjno-promocyjnych dla aktywności wizerunkowych, promocyjnych, reklamowych i informacyjnych realizowanych przez BRG

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
79.34.20.00 - Usługi marketingowe


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-10


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja usług marketingowych w zakresie kreacji i produkcji materiałów informacyjno-promocyjnych dla aktywności wizerunkowych, promocyjnych, reklamowych i informacyjnych realizowanych przez BRG
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa
1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd m.st. Warszawy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Pl. Bankowy 3/5
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 443 14 00
1.5.8.) Numer faksu: 22 443 14 02
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja usług marketingowych w zakresie kreacji i produkcji materiałów informacyjno-promocyjnych dla aktywności wizerunkowych, promocyjnych, reklamowych i informacyjnych realizowanych przez BRG
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33cafd12-6c4b-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009584
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003350/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 Świadczenia usług marketingowych dla aktywności wizerunkowych, promocyjnych, reklamowych i informacyjnych realizowanych przez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w SWZ
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określone w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określone w SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/GP/271/II-7/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 530000,00 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 190000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług marketingowych w zakresie kreacji i produkcji materiałów informacyjno-promocyjnych dla aktywności wizerunkowych, promocyjnych, reklamowych i informacyjnych realizowanych przez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy .2. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został w Załączniku nr 1 ,,Opis przedmiotu zamówienia" do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ3. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 233 700, 00 zł brutto.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342000-3 - Usługi marketingowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-13
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: określone w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Walory artystyczne
4.3.6.) Waga: 70
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna i zawodowa: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawcę, który:1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali lub realizują: 1.1. co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej, która obejmowała łącznie co najmniej 3 poniższe elementy: a) stworzenie koncepcji kreatywnej kampanii, b) produkcję spotów reklamowych/materiałów filmowych, c) kampanię reklamową w Internecie, d) stworzenie produktów informacyjno-promocyjnych wraz z opracowaniem kon-tentu (prezentacje, broszury, wydawnictwa, etc.), przy czym łączna wartość brutto tej usługi (przeprowadzenia kampanii informacyj-no-promocyjnej) wynosiła przynajmniej 50.000,00PLN brutto;oraz1.2. co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu koncepcji strategicznej kampanii informacyjno-promocyjnej;2. wykażą, iż dysponują lub będą dysponować zespołem co najmniej 3 osób, posiadających doświadczenie w realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych, marketingowych lub public relations, zespół zostanie wyznaczony do realizacji zamówienia, w skład którego będą wchodzić osoby pełniące następujące funkcje: a) kierownik zespołu - posiadający minimum 3 lata doświadczenia w zakresie - pu-blic relations, reklamy, promocji lub marketingu, który kierował przynajmniej 2 kampaniami informacyjno-promocyjnymi, marketingowymi lub public relations, b) grafik - posiadający minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku grafika komputerowego w zakresie kreacji, animacji komputerowej, składu oraz łamania tekstu; c) copywriter - posiadający minimum 2-letnie doświadczenie związane redagowa-niem i tworzeniem tekstów promocyjno-informacyjnych w języku polskim i an-gielskim.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług - przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 12.2.1. SWZ. b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - przygotowanego wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 12.2.2. SIWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Do oferty należy załączyć - 2 projekty - wykonane według poniższych wskazań. Zamawiający zapewnia, że projekty przedstawione przez Wykonawców nie zostaną wykorzystane w projektach realizowanych przez Zamawiającego.a) PROJEKT NR 1. Wykonawca opracuje i złoży wraz z ofertą 3 slajdy prezentacji promującej potencjał inwestycyjny Warszawy na podstawie informacji dostępnych w raporcie Warsaw Your Place to Invest do wglądu pod adresem http://www.warsawyourplace.com.pl/2020/,oraz b) PROJEKT NR 2. Wykonawca opracuje i złoży wraz z ofertą przykładowy tekst (minimum 900 znaków ze spacjami), w języku angielskim na temat: ,,Potencjał inwestycyjny Warszawy - Warszawa miasto możliwości".UWAGA!Złożone wraz z ofertą Projekty służą do oceny ofert w kryterium pozacenowym ,,Walory artystyczne".
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie:- oświadczeń, o których mowa w lit. b) i c) dotyczących każdego Podmiotu, - zobowiązanie każdego Podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie powinno zawierać informacje dotyczące w szczególności:o zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu;o sposobu wykorzystania zasobów innego Podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia;o zakresu i okresu udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;o czy Podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia);b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie - oświadczeń, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczących każdego Podmiotu;- oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.c) w przypadku, gdy ofertazostała podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy,dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;d) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - dokumentzawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
określone w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-10 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-10 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-08
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Pełna nazwa zamówienia to: Realizacja usług marketingowych w zakresie kreacji i produkcji materiałów informacyjno-promocyjnych dla aktywności wizerunkowych, promocyjnych, reklamowych i informacyjnych realizowanych przez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu miasta stołecznego Warszawy. 2. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania w tym SWZ wraz z załącznikami można uzyskać pod adresemhttp://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php oraz https://zamowienia.um.warszawa.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.