eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulejówek › Pielęgnacja zieleni miejskiej, miejsc Pamięci Narodowej i parków miejskich na terenie Miasta SulejówekOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-02-22


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: MIASTO SULEJÓWEK
Adres: Sulejówek
Województwo: mazowieckie
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Pielęgnacja zieleni miejskiej, miejsc Pamięci Narodowej i parków miejskich na terenie Miasta Sulejówek

Miasto: Sulejówek

Województwo: mazowieckie

CPV:
77.31.00.00 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77.31.20.00 - Usługi usuwania chwastów
77.31.30.00 - Usługi utrzymania parków


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-04


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,,Pielęgnacja zieleni miejskiej, miejsc Pamięci Narodowej i parków miejskich na terenie Miasta Sulejówek."
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO SULEJÓWEK
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269114
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 55
1.5.2.) Miejscowość: Sulejówek
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-070
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
1.5.7.) Numer telefonu: 22 76 06 252
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umsulejowek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulejowek.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Pielęgnacja zieleni miejskiej, miejsc Pamięci Narodowej i parków miejskich na terenie Miasta Sulejówek."
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-428b904f-7509-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009403
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001236/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pielęgnacja zieleni miejskiej, miejsc Pamięci Narodowej i parków miejskich na terenie Miasta Sulejówek
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.sulejowek.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 20 ust. 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątkówprzewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie. 2. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymianainformacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, zuwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacjielektronicznej: o miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/, o ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/portaloraz o poczty elektronicznej na adres mailowy: zamowienia@umsulejowek.pl (z wyłączeniem składaniaofert).
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek;2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@umsulejowek.pl ;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Pielęgnacja zieleni miejskiej, miejsc Pamięci Narodowej i parków miejskich na terenie Miasta Sulejówek." " - nr W.PRP.271.14.2021 prowadzonym w trybie podstawowym.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: W.PRP.271.14.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja zieleni miejskiej, miejsc pamięci narodowej i parków miejskich na terenie Miasta Sulejówek.
4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77313000-7 - Usługi utrzymania parków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 217 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7), polegać będzie na powtórzeniu usług tj. pielęgnacji trawników, terenów zieleni parkowej, zieleni przyulicznej, miejskich parków pamięci narodowej oraz placów zabaw, utrzymaniu i pielęgnacji nasadzeń oraz trawników zieleni urządzonej na terenie Miasta Sulejówek oraz grabieniu i wywozie liści. Przewidywana wielkość zamówień to ok. 350.000,00 m2. Zamawiający przewiduje o udzieleniu zamówienia do wysokości 500.000,00 zł brutto. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawianajkorzystniejszy bilans ,,Ceny" i kryterium ,,Termin płatności faktury".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.2. lit. a) SWZ.Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.2. lit. b) SWZ.Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt. 7.2. lit. c) SWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 100.000,00 zł.Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa, w pkt. 7.2. lit. d) SWZ, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na pielęgnację zieleni miejskiej o wartości min. 80.000,00 zł brutto każda.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 4) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.2) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4) art. 109 ust. 1 pkt. 2) lit. a) i b) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) zaświadczenia, o którym mowa ust. 9.5. pkt. 1), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 9.5. pkt. 2), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 9.5. pkt. 3) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.400,00 zł
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, októrym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzająbrak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriówselekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału wpostępowaniu lub kryteriów selekcji. 2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnejprzez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):1) Wykonawcy mogąwspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika doreprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania wpostępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcjiwystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane (kwalifikowanym podpisemelektronicznym) przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawcówwystępujących wspólnie należy załączyć do oferty.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się oudzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.4) Jeżelioferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona wprowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiającyzażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie możebyć krótszy niż termin realizacji zamówienia5) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. 9.3.,,Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału wpostępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia" w sprawie dokumentów wymaganych wprzypadku składania oferty wspólnej.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 6 do SWZ. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy mogą ulec zmianie w przypadku:1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;2) działania siły wyższej ( w tym nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych) mające bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-04 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Miasta Sulejówek w ePUAP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-04 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-02
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.