eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żabia Wola › Przebudowa drogi gminnej ulicy Folwarcznej w miejscowości Musuły, Gmina Żabia Wola na odcinku od km 0+000,00 do km 615,05OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-21


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: GMINA ŻABIA WOLA
Adres: ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
Województwo: mazowieckie

Telefon: 46 858 27 14PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej ulicy Folwarcznej w miejscowości Musuły, Gmina Żabia Wola na odcinku od km 0+000,00 do km 615,05

Miasto: Żabia Wola

Województwo: mazowieckie

CPV:
45.11.11.00 - Roboty w zakresie burzenia
45.11.24.00 - Roboty wykopaliskowe
45.23.31.40 - Roboty drogowe
45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.23.32.90 - Instalowanie znaków drogowych


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-02-05


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej ulicy Folwarcznej w miejscowości Musuły, Gmina Żabia Wola na odcinku od km 0+000,00 do km 615,05

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻABIA WOLA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148578
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Główna 3
1.5.2.) Miejscowość: Żabia Wola
1.5.3.) Kod pocztowy: 96-321
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.7.) Numer telefonu: 46 858 27 14
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zabiawola.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej ulicy Folwarcznej w miejscowości Musuły, Gmina Żabia Wola na odcinku od km 0+000,00 do km 615,05
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9735d7fa-5b0e-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00002280
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, e-mail przetargi@zabiawola.pl.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.2.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiot zamówienia stanowi: Przebudowa drogi gminnej ulicy Folwarcznej w miejscowości Musuły, Gmina Żabia Wola na odcinku od km 0+000,00 do km 615,05.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:a) roboty rozbiórkowe,b) roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,c) wykonanie nawierzchni jezdni,d) wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3,e) wykonanie poboczy,f) rekultywację zieleńców.Przebudowa o powyższym zakresie mieści się na działkach nr ewid. 20, 127/3, 130, 133, 135/16, 135/17, 135/19, 136/2, 179/2, 115 będących własnością Gminy Żabia Wola oraz na działkach nr ewid. 199/12, 199/15, 19/10 będących własnością osób prywatnych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45112400-9 - Roboty wykopaliskowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:1. Cena - 60%2. Okres gwarancji i rękojmi za wady - 40%Razem - 100%Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. CENA - 60%Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100 pkt x Znaczenie kryterium 60%Cena oferty badanejOferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY - 40%Okres gwarancji i rękojmi za wady będzie oceniany metodą punktową wg wzoru: Okres gwarancji i rękojmi za wady oferty badanej x 100 pkt x Znaczenie kryterium 40%Okres maksymalnej gwarancji i rękojmi za wady oferty (max. 84 miesiące)Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za okres gwarancji i rękojmi za wady (maks. 40).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie:a) doświadczenia,jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o wartości minimum 300 000,00 zł brutto,b) kwalifikacji zawodowych,jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami (Kierownik robót) w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, która przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; wymieniona osoba winna wykazać się doświadczeniem w kierowaniu 1 (jedną) robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o wartości minimum 300 000,00 zł brutto.Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 10 do SWZ.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ,- wykaz osób skierowanych prze wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ,- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (KRS, CEIDG).Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 05.03.2021.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z którego treści będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.Szczegółowe informacje dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia są opisane w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Oprócz zmian dopuszczalnych ustawą Pzp (art. 455 ustawy Pzp) Zamawiający przewiduje zmiany wskazane w § 11 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-05 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-05 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.