eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sławno › Rozbudowa instalacji w budynku Oddz. Chir., budowa rozdzielni tlenu oraz rozbudowa instalacji tlenowej w budynku Oddziału Ginekologicznego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym w SławnieOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-21


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Szpital Powiatowy w Sławnie
Adres: I-go Pułku Ułanów, 76-100 Sławno
Województwo: zachodniopomorskie

Telefon: 59 810 30 31PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Rozbudowa instalacji w budynku Oddz. Chir., budowa rozdzielni tlenu oraz rozbudowa instalacji tlenowej w budynku Oddziału Ginekologicznego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym w Sławnie

Miasto: Sławno

Województwo: zachodniopomorskie

CPV:
33.15.74.00 - Medyczna aparatura oddechowa
45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-02-05


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa instalacji w budynku Oddz. Chir., budowa rozdzielni tlenu oraz rozbudowa instalacji tlenowej w budynku Oddziału Ginekologicznego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym w Sławnie

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy w Sławnie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331308664
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: I-go Pułku Ułanów
1.5.2.) Miejscowość: Sławno
1.5.3.) Kod pocztowy: 76-100
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński
1.5.7.) Numer telefonu: 59 810 30 31
1.5.8.) Numer faksu: 59 810 24 23
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.sokolowska@powiatslawno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-slawno.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa instalacji w budynku Oddz. Chir., budowa rozdzielni tlenu oraz rozbudowa instalacji tlenowej w budynku Oddziału Ginekologicznego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym w Sławnie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-384c592a-5be8-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00002242
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.szpital-slawno.pl/zamowienia
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznejprzekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnympod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ) zwanym dalej RODO, informuję że :Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Sławnie z siedzibą przy ul. I-go Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno;Inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Powiatowym w Sławnie jest Pani Aneta Jasińska, kontakt: naczelna@szpital-slawno.pl, Tel 59 810 63 21Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit.. c RODO w celu związanym z powyższym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018) dalej ustawa PZP;Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z art. 97 ust 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;Obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODOPosiada Pani/ Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/ Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/ Panu:- w związku z art. 17 ust 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawna przetwarzana Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 569105 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienie jest wykonanie instalacji tlenu (O2) oraz powietrza medycznego (AIR5) zgodnie z rysunkami zał. do Projektu wykonawczego. Instalacje tlenu i powietrza zasilane będą z nowych źródeł gazów medycznych. Instalacja tlenu dla Budynku Chirurgii i Ortopedii zasilana będzie z nowej rozprężalni tlenu zlokalizowanej w istniejącym pomieszczeniu tlenowni. Nową rozprężalnię spiąć z istniejącą i odciąć zaworem. Instalację tlenu prowadzić z nowej rozprężalni siecią zewnętrzną, następnie wejść do Budynku Chirurgii i Ortopedii na poziomie piwnicy, podłączyć do istniejącej instalacji tlenu w piwnicy oraz wykonać pion P1 na poziom 1. piętra.Instalacja powietrza dla Budynku Chirurgii i Ortopedii zasilana będzie z nowej sprężarkowni zlokalizowanej w istniejącym pomieszczeniu sprężarkowni na poziomie piwnicy. Instalację powietrza prowadzić z nowej sprężarkowni, podłączyć do istniejącej instalacji powietrza w piwnicy i wykonać pion P1 na poziom 1. Piętra.Instalacja tlenu dla Budynku Ginekologiczno-Położniczego zasilana będzie z nowej rozprężalni tlenu zlokalizowanej przy ścianie zewnętrznej budynku. Instalację tlenu doprowadzić z nowej rozprężalni do Budynku Ginekologiczno-Położniczego na poziomie parteru, wykonać pion P1 na poziom 2. piętra. Na kondygnacjach instalacje prowadzić w korytarzach do skrzynek zaworowo-kontrolnych z sygnalizatorem, które umożliwiają odcięcie przepływu, kontrolę ciśnienia i sygnalizację awaryjną. Ze skrzynek zaworowo-kontrolnych instalacje doprowadzić do natynkowych ściennych tablic poboru gazu oraz paneli nadłóżkowych.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w projekcie wykonawczym.W celu umożliwienia Wykonawcom szczegółowego zapoznania się z przedmiotem i zakresem zamówienia Zamawiający ustala datę oględzin na dzień 25 stycznia 2021 r.Zamawiający zaprasza Wykonawców w ww. dniu o godzinie 9:00 do siedziby Szpitala Powiatowego w Sławnie (budynek Administracji) w celu zgłoszenia chęci dokonania oględzin. 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówienia.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 pzp.4. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp.5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 pzp.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy.11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 pzp
4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33157400-9 - Medyczna aparatura oddechowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie zponiższymi zasadami:Kryterium ceny: Pc = (Cn : Co) x 100gdzie: Pc - ilość punktów za cenę (max.100) Cn - cena najniższa wśród ofert badanych (nie podlegających odrzuceniu) - w PLNCo - cenadanego Wykonawcy - w PLNZamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:1)Odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie.2) Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym wSWZ.3) Uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający, w terminie realizacji zamówienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach,dopuszcza wprowadzenie zmiany w postanowieniach zawartej umowy w następującychsytuacjach:1) Wykonawca zaproponuje wykonanie umowy na warunkach bardziej korzystnychniż zaproponował to w ofercie:W takim przypadku Zamawiający uprawniony jest do zmianyumowy w zakresie zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przezZamawiającego. Zmiany umowy nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy i parametrówoferowanych zawartych w ofercie, chyba, że zobowiązania te lub parametry oferowane w ocenieZamawiającego są wyższe (lepsze) od oferowanych przez Wykonawcę w ofercie, a cena ofertynie ulegnie zmianie2) Cena jednostkowa ulegnie zmianie na skutek zmiany stawek podatkowychdla przedmiotu zamówienia, w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przyzachowaniu ceny jednostkowej netto.3) W trakcie trwania umowy Wykonawca może zaoferowaćZamawiającemu rabat na zasadach uzgodnionych przez Strony. Powyższe nie jest zmianąumowną i nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń.4)Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadkubraku wykorzystania ilościowego przedmiotu umowy do czasu jej wykorzystania jednak niedłużej niż na 12 miesięcy. Przedłużenie okresu obowiązywania umowy nastąpi w formiepisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-05 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-05 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.