eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ BUDOWY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH POŁOŻONYCH PRZY UL. OBODRZYCÓW 20A W SOPOCIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGOOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-21


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: GMINA MIASTA SOPOTU
Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
Województwo: pomorskie

Telefon: 58 52 13 762PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ BUDOWY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH POŁOŻONYCH PRZY UL. OBODRZYCÓW 20A W SOPOCIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

Miasto: Sopot

Województwo: pomorskie

CPV:
71.22.10.00 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-02-24


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ BUDOWY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH POŁOŻONYCH PRZY UL. OBODRZYCÓW 20A W SOPOCIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 25/27
1.5.2.) Miejscowość: Sopot
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-704
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.7.) Numer telefonu: 58 52 13 762
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sopot.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ BUDOWY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH POŁOŻONYCH PRZY UL. OBODRZYCÓW 20A W SOPOCIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22fa7419-5655-11eb-8c05-9e31c4111ebc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00002160
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000425/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Obodrzyców 20a w Sopocie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.sopot.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa - Urząd Miasta Sopotu) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: przetargi@sopot.pl przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA RODOZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, tel. 58 52 13 762;? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasta Sopotu jest Pani Violetta Chmielak, tel. 58 52-13-669, adres e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl ;? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.1.IN.2021.MSt prowadzonym w trybie podstawowym;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej ,,uPzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.IN.2021.MSt
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Obodrzyców 20a w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w następującym zakresie:1) etap I - PROJEKT BUDOWLANY:a. wykonanie mapy do celów projektowych,b. wykonanie szczegółowych badań geotechnicznych; Zamawiający udostępnił dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną sporządzoną dla koncepcji planowanej zabudowy,c. wykonanie gotowego do złożenia, w celu uzyskania pozwolenia na budowę, kompletnego projektu budowlanego (obejmującego również elementy podlegające, zgodnie z ustawą Prawo budowlane procedurze zgłoszenia takie jak: mała architektura, ogrodzenie terenu, itp.) wraz z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami (w tym decyzją Konserwatora Miasta Sopotu - pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych); w szczególności:1) wykonanie projektu zagospodarowania terenu,2) wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego3) wykonanie projektu technicznegoProjekt budowlany musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.).d. wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z wykonaniem projektu zieleni i gospodarką istniejącej zieleni (w tym nasadzeń zamiennych - w przypadku ewentualnych wycinek) uzgodnionego z Biurem Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu wraz z uzyskaniem decyzji Konserwatora Zabytków (pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów). e. wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy,2) etap II - PROJEKT WYKONAWCZY (w zakresie będącym uszczegółowieniem projektu budowlanego):a. projekt wykonawczy elementów zagospodarowania terenu, w tym projekt wykonawczy małej architektury oraz ogrodzenia, projekt wykonawczy murów oporowych i innych niezbędnych budowli związanych z infrastrukturą zagospodarowania terenu,b. projekt wykonawczy wszystkich sieci i przyłączy niezbędnych do użytkowania obiektu zrealizowanego na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy,c. projekt wykonawczy drogowy wraz z ukształtowaniem terenu,d. projekt wykonawczy oświetlenia terenu,e. wielobranżowe projekty wykonawcze w zakresie: architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń sanitarnych, w tym: instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych, grzewczych, węzła ciepła, wentylacyjnych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i odgromowych,f. inne projekty i opracowania, niezbędne dla realizacji robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, w tym projekt zabezpieczenia wykopów, projekt odwodnienia na czas realizacji wykopów. g. harmonogram realizacji robót w układzie rzeczowym i finansowym,h. przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie (w formacie, który czytany jest przez program kosztorysowy Norma) - dla wszystkich projektów wykonawczych,i. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (składające się z części ogólnej i części szczegółowej) dla wszystkich projektów wykonawczych,j. zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji (ZKK),k. opracowanie materiałów do celów promocji:- wykonanie wizualizacji, które będą używane do promocji przedsięwzięcia w wersji: o elektronicznej BMP, JPG, PDF (w rozdzielczości dostosowanej do formatu minimum 100x70 cm) - 1 egzemplarz,o papierowej (na sztywnych podkładach) w formacie 100 x 70 cm - zarówno widoki budynków w istniejącym kontekście, jak i ich wnętrza urbanistyczne razem - 3 plansze z różnymi wizualizacjami w 2 egzemplarzach (jedno ujęcie na planszy) albo 2 plansze z różnymi wizualizacjami w 3 egzemplarzach.3) etap III - PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGOSprawowanie przez Wykonawcę wielobranżowego nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane w okresie od dnia zakończenia wielobranżowej dokumentacji projektowej (tj. wykonania etapu I, II) do dnia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynków realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej wchodzącej w zakres przedmiotu niniejszej umowy oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków (po ich zrealizowaniu), za wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w niniejszej umowie. Zgodnie z uchwałą Nr XVII/312/2020 Rady Miasta Sopotu z dnia 23 lipca 2020 roku teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - M-2/01.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług o których mowa w art. 305 ust. 1 w związku z art. 214 ust. 1, pkt 7 uPzp, na poziomie 20 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 305 uPzp. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:o ,,łączna cena ofertowa brutto" - Co ,,doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej" - A
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiega się wykonawcy, którzy spełniają warunki:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.4. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że:1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie: - był wykonawcą co najmniej 2 usług polegających na sporządzeniu projektu budowlanego dotyczącego budowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m3 zaliczonego do kategorii: IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane2) dysponuje lub będzie dysponował zespołem projektowym, który zostanie skierowany do realizacji zamówienia, tj.:a) co najmniej jedną osobą mającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie w co najmniej dwóch projektach budowlanych dotyczących budowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m2 zaliczonego do kategorii: IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, b) co najmniej jedną osobą mająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie w co najmniej dwóch projektach budowlanych dotyczących budowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m2 zaliczonego do kategorii: IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, c) co najmniej jedną osobą mająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie w co najmniej dwóch projektach budowlanych dotyczących budowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m2 zaliczonego do kategorii: IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroelektrycznych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie w co najmniej dwóch projektach budowlanych dotyczących budowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m2 zaliczonego do kategorii: IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,e) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie w co najmniej dwóch projektach budowlanych dotyczących budowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m2 zaliczonego do kategorii: IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 220 ze zm.)Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j. z dnia 2020.02.12). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U.2019.1117 t.j. z dnia 2019.06.14), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi.W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić zakres usługi, o którym mowa powyżej. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz, którego były wykonane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do swz.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 2. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem powierzchni użytkowej projektowanych budynków, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do swz.3. wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie stawia wymagań w zakresie przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ust. 9.1 swz, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej.2. Zmiana postanowień zawartej Umowy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:a. w zakresie terminu lub wynagrodzenia, jeżeli powstała konieczność wprowadzenia zmian, wynikających z zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,b. w zakresie terminu lub wynagrodzenia, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego,c. zmiany dotyczącą poprawy jakości świadczonej usługi pod warunkiem zachowania dotychczasowego wynagrodzenia,d. jeżeli wystąpi uzasadniona obiektywna okoliczność zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia wykonania przedmiotu umowy lub jego poszczególnych Etapów;e. jeżeli nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;3. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.4. Strony Umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej Umowie.5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) stronom nie przysługuje zmiana wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-24 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-24 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-25

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do przedłożenia:a) kopii uprawnień zawodowych wraz z zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającymi wpis na listę członków, osób które będą brały udział w realizacji zamówienia;3. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.4. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:4.1. określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,4.2. cel zawarcia umowy,4.3. czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),4.4. zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,4.5. wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.