eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Kompleksowe dostawy energii elektrycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, obejmujące sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłu (dystrybucji)



OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-19


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU
Adres: WARSZAWSKA, 52-114 Wrocław
Województwo: dolnośląskie

Telefon: (71) 37 74 100
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Kompleksowe dostawy energii elektrycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, obejmujące sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłu (dystrybucji)

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

CPV:
09.31.00.00 - Elektryczność
65.31.00.00 - Przesył energii elektrycznej


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-26


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowe dostawy energii elektrycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, obejmujące sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłu (dystrybucji).

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931082610
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: WARSZAWSKA
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 52-114
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
1.5.7.) Numer telefonu: (71) 37 74 100
1.5.8.) Numer faksu: (71) 34 65 172
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@falkiewicza.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.falkiewicza.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe dostawy energii elektrycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, obejmujące sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłu (dystrybucji).
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30401450-5a63-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001625
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.falkiewicza.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.3. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: "Dostawy energii elektrycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, obejmujące sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłu" - znak sprawy: ZP/PN-01/2021.4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.7. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:a) podpisie zaufanym - należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);b) podpisie osobistym - należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).8. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).9. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo - aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:a) stały dostęp do sieci Internet;b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.Szczegóły dotyczące porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami zawiera pkt.13 SWZ, pt. - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP-01/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Kompleksowe dostawy energii elektrycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, obejmujące sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłu (dystrybucji).
4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na zasadzie spełnia/ nie spełnia i udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi :a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn.zm.)- dot. wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, lubb) aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.2.Zdolność techniczna lub zawodowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych minimum 2 dostaw (zbliżonych przedmiotowo) o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały należycie wykonane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG,2. Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru;2. Wykaz dostaw.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Nie dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-26 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu poprzez Platformę zakupową e-propublico: https://e-propublico.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-26 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj



Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.