eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › Dostawa mobilnego przesiewacza bębnowegoOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-19


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
Adres: Juliana Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Województwo: mazowieckie

Telefon: 25758300
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego

Miasto: Mińsk Mazowiecki

Województwo: mazowieckie

CPV:
43.41.10.00 - Maszyny sortujące i przesiewające


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-02-04


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361545116
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Juliana Tuwima 1
1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
1.5.7.) Numer telefonu: 25758300
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkmm.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgkmm.nbip.pl/zgkmm/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2939f80f-5981-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001532
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000566/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.zgkmm.nbip.pl/zgkmm/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga pozyskania przez zamawiającego specjalistycznego sprzętu biurowego (art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy)
3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Juliana Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, sala operacyjna, zamknięta koperta z dopiskiem "Dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego"
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WC.241.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 439024,39 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.3.) Opis potrzeb Zamawiającego
Specyfikacja zakupowa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania odpadów komunalnych, odpadów drzewnych, odpadów budowlanych, gruzu i kamieni:1. Urządzenie nie może być prototypem i musi pochodzić z produkcji seryjnej.2. Oferent musi wykazać się realizacją minimum trzech dostaw mobilnych przesiewaczy bębnowych w ciągu ostatnich trzech lat o mocy silnika w zakresie 30 do 60 kW oraz długości bębna 4,3 do 4,7 m, z zawieszeniem mechanicznym ( resory paraboliczne).Parametry urządzenia: 1. Wydajność eksploatacyjna przesiewacza dla bębna o oczkach 80x80mm: min 30m?/h. 2. Urządzenie zabudowane na podwoziu kołowym o ilości osi i wymiarze opon dostosowanym do masy urządzenia i poruszania się po podłoży grząskim.3. Urządzenie łączone do ciągnika za pomocą zaczepu wymiennego o średnicy 30 i 50 mm. 4. Przesiewacz wyposażony w układ hamulcowy z systemem EBS oraz oświetlenie drogowe w zakresie umożliwiającym zarejestrowanie go jako przyczepy ciężarowej specjalnej przystosowanej do poruszania się po drogach publicznych.5. Przesiewacz winien być wyposażony również w zaczep hakowy w celu przemieszania go po placu roboczym przez ładowarkę.6. Tylny zderzak winien być łatwo demontowalny.7. Napęd przesiewacza ma stanowić silnik wysokoprężny wyposażony w zabezpieczenie temperaturowe załączania systemu hydraulicznego urządzenia i posiadać system automatycznego czyszczenia chłodnicy silnika.8. Moc silnika winna zapewnić równoczesną bezawaryjna pracę wszystkich systemów pracy przesiewacza.9. Silnik musi spełniać normy emisji spalin na poziomie min STAGE V, a jego konstrukcja zapewnić łatwy dostęp do punktów serwisowych.10. Zbiornik paliwa o pojemności min. 100 l zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.11. Napęd wszystkich funkcji przesiewacza - hydrauliczny.12. Przesiewacz winien być wyposażony w zestaw wskaźników, najlepiej w formie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych odpornych na zapylenie, informujących o:- stanie paliwa- liczbie przepracowanych godzin ( dzienne)- liczbie roboczogodzin ogółem- temperaturze silnika (aktualna) - prędkości obrotowej silnika - czasie pracy bębna.13. Przenośniki odprowadzające frakcję pod sitową i nad sitową - długości min 5000 mm i szerokości 800 mm - taśmowe, wyposażone w zabieraki , z możliwością regulacji napięcia pasa. Przenośniki składane i rozkładane hydraulicznie z prędkością przesyłu regulowaną bezstopniowo.14. Kosz zasypowy, o pojemności około 3 m? wyposażony w separator dużej frakcji dostosowany do współpracy z koparko- ładowarką JCB - 3CX.15. Konstrukcja kosza zasypowego ma zapewnić łatwą wymianę bębna roboczego i oczyszczanie komory wprowadzającej oraz automatyczną blokadę pracy w przypadku przeciążenia nadmiarem materiału wsadowego.16. Przesiewacz winien być wyposażony w szczotkę czyszczącą z własnym mechanizmem obrotowym i systemem oczyszczającym, podnoszona i opuszczana hydraulicznie.17. Bęben przesiewacza o grubości blachy min 6mm i średnicy oczek - 80 mm (okrągłe) i długości min 4300 mm, napędzany hydraulicznie z regulowaną prędkością obrotową, osadzony na rolkach wykonanych z materiału suchościeralnego, z rozwiązaniem konstrukcyjnym umożliwiającym jego szybką wymianę. 18. Maszyna winna zawierać rozwiązanie smarowania eksploatacyjnego w systemie centralnego smarowania.
4.2.6.) Główny kod CPV: 43411000-7 - Maszyny sortujące i przesiewające
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-04-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Przedstawienie dowodu w postaci homologacji oferowanego urządzenia do poruszania się po drogach publicznych.2. Oświadczenie, iż oferowany przesiewacz jest produktem seryjnym. 3. Oświadczenie, iż w ostatnich 3 latach wyprodukowano minimum 3 tego typu urządzenia oraz przedstawić wykaz odbiorców tych urządzeń.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-04 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Juliana Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Juliana Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, sala operacyjna, zamknięta koperta z dopiskiem "Dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego"
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-04 12:00
8.8.) Krótki opis minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegających negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty:
1. Urządzenie nie może być prototypem i musi pochodzić z produkcji seryjnej.2. Oferent musi wykazać się realizacją minimum trzech dostaw mobilnych przesiewaczy bębnowych w ciągu ostatnich trzech lat o mocy silnika w zakresie 30 do 60 kW oraz długości bębna 4,3 do 4,7 m, z zawieszeniem mechanicznym ( resory paraboliczne).Parametry urządzenia: 1. Wydajność eksploatacyjna przesiewacza dla bębna o oczkach 80x80mm: min 30m?/h. 2. Urządzenie zabudowane na podwoziu kołowym o ilości osi i wymiarze opon dostosowanym do masy urządzenia i poruszania się po podłoży grząskim.3. Urządzenie łączone do ciągnika za pomocą zaczepu wymiennego o średnicy 30 i 50 mm. 4. Przesiewacz wyposażony w układ hamulcowy z systemem EBS oraz oświetlenie drogowe w zakresie umożliwiającym zarejestrowanie go jako przyczepy ciężarowej specjalnej przystosowanej do poruszania się po drogach publicznych.5. Przesiewacz winien być wyposażony również w zaczep hakowy w celu przemieszania go po placu roboczym przez ładowarkę.6. Tylny zderzak winien być łatwo demontowalny.7. Napęd przesiewacza ma stanowić silnik wysokoprężny wyposażony w zabezpieczenie temperaturowe załączania systemu hydraulicznego urządzenia i posiadać system automatycznego czyszczenia chłodnicy silnika.8. Moc silnika winna zapewnić równoczesną bezawaryjna pracę wszystkich systemów pracy przesiewacza.9. Silnik musi spełniać normy emisji spalin na poziomie min STAGE V, a jego konstrukcja zapewnić łatwy dostęp do punktów serwisowych.10. Zbiornik paliwa o pojemności min. 100 l zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.11. Napęd wszystkich funkcji przesiewacza - hydrauliczny.12. Przesiewacz winien być wyposażony w zestaw wskaźników, najlepiej w formie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych odpornych na zapylenie, informujących o:- stanie paliwa- liczbie przepracowanych godzin ( dzienne)- liczbie roboczogodzin ogółem- temperaturze silnika (aktualna) - prędkości obrotowej silnika - czasie pracy bębna.13. Przenośniki odprowadzające frakcję pod sitową i nad sitową - długości min 5000 mm i szerokości 800 mm - taśmowe, wyposażone w zabieraki , z możliwością regulacji napięcia pasa. Przenośniki składane i rozkładane hydraulicznie z prędkością przesyłu regulowaną bezstopniowo.14. Kosz zasypowy, o pojemności około 3 m? wyposażony w separator dużej frakcji dostosowany do współpracy z koparko- ładowarką JCB - 3CX.15. Konstrukcja kosza zasypowego ma zapewnić łatwą wymianę bębna roboczego i oczyszczanie komory wprowadzającej oraz automatyczną blokadę pracy w przypadku przeciążenia nadmiarem materiału wsadowego.16. Przesiewacz winien być wyposażony w szczotkę czyszczącą z własnym mechanizmem obrotowym i systemem oczyszczającym, podnoszona i opuszczana hydraulicznie.17. Bęben przesiewacza o grubości blachy min 6mm i średnicy oczek - 80 mm (okrągłe) i długości min 4300 mm, napędzany hydraulicznie z regulowaną prędkością obrotową, osadzony na rolkach wykonanych z materiału suchościeralnego, z rozwiązaniem konstrukcyjnym umożliwiającym jego szybką wymianę. 18. Maszyna winna zawierać rozwiązanie smarowania eksploatacyjnego w systemie centralnego smarowania.

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
Wzór umowy dostępny na stronie http://www.zgkmm.nbip.pl/zgkmm/ w zakładce Zamówienia publiczne.Informacji udzielają:Łuszczyk Mirosław tel. 602 100 302; Gibała Jan, sekretariat@zgkmm.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.