eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Świadczenie usługi dyżurującego w godzinach nocnych,w dni powszednie, w soboty/niedziele i dni świąteczne w nowo tworzonym Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w WojniczuOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-19


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWIE
Adres: ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów
Województwo: małopolskie

Telefon: +48 14 621 56 83
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usługi dyżurującego w godzinach nocnych,w dni powszednie, w soboty/niedziele i dni świąteczne w nowo tworzonym Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wojniczu

Miasto: Tarnów

Województwo: małopolskie

CPV:
79.60.00.00 - (6) Usługi rekrutacyjne
79.61.00.00 - (6) Zapewnianie usług personelu
79.62.00.00 - (6) Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-27


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi dyżurującego w godzinach nocnych,w dni powszednie, w soboty/niedziele i dni świąteczne w nowo tworzonym Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wojniczu

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851665396
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Urszulańska 19
1.5.2.) Miejscowość: Tarnów
1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski
1.5.7.) Numer telefonu: +48 14 621 56 83
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poik.wojnicz.pcpr@powiat.tarnow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcprtarnow.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi dyżurującego w godzinach nocnych,w dni powszednie, w soboty/niedziele i dni świąteczne w nowo tworzonym Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wojniczu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79ce3f72-5a2d-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001478
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Tarnowskiego z siedzibą w Wojniczu
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.malopolska.pl/pcprodzinie5
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: HTTPS://WWW.EZAMOWIENIA.GOV.PL
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PCPR-OR.271.1.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ I:świadczenie usługi dyżurującego w dni powszednie:(poniedziałek, środa, piątek) w systemie 12,00 godz. od godz. 19:30 do godz. 7:30, (w dni świąteczne i niedziele) w systemie 24 godz. od godz. 7:30 00 do godz. 7:30.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79600000-0 - Usługi rekrutacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79610000-3 - Zapewnianie usług personelu

79620000-6 - Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto za1 godzinę dyżuru podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.a. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesiew związku z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wzorem: C=cena najniższa/cena oferty badanej x100 x 60%2. Punkty w kryterium kwalifikacji przyznawane będą według zasady:a. Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia mająca wykształcenie podstawowe 10%b. Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia mająca wykształcenie średnie - 25%c. Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia mająca wykształcenie wyższe - 40%3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykształcenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto za1 godzinę dyżuru podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.a. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesiew związku z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wzorem: C=cena najniższa/cena oferty badanej x100 x 60%2. Punkty w kryterium kwalifikacji przyznawane będą według zasady:a. Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia mająca wykształcenie podstawowe 10%b. Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia mająca wykształcenie średnie - 25%c. Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia mająca wykształcenie wyższe - 40%3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usługi dyżurującego w dni powszednie:(wtorek czwartek) w systemie 12,00 godz. od godz. 19:30 do godz. 7:30, (w dni świąteczne i soboty) w systemie 24 godz. od godz. 7:30 00 do godz. 7:30.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79600000-0 - Usługi rekrutacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79610000-3 - Zapewnianie usług personelu

79620000-6 - Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena brutto za godzinę (C) - waga kryterium 60%;2) Kryterium wykształcenia (W) - osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, które to kryterium ma istotne znaczenie dla zapewnienia lepszej jakości wykonania zamówienia (W)- waga kryterium 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykształcenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Cena brutto za godzinę (C) - waga kryterium 60%;2) Kryterium wykształcenia (W) - osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, które to kryterium ma istotne znaczenie dla zapewnienia lepszej jakości wykonania zamówienia (W)- waga kryterium 40%.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);2. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowaniai zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictw powinno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy:a. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,b. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,c. w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. a b c i d warunki wprowadzenia zmian określa projekt umowy stanowiący załącznik do SWZ 6. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o zmianę wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.8. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-27 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma E zamowienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-27 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-02-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.