eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechanów › Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej "Wykonawcą"OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-19


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o.
Adres: Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów
Województwo: mazowieckie

Telefon: 661 434 244
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej "Wykonawcą"

Miasto: Ciechanów

Województwo: mazowieckie

CPV:
71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-02-05


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej ,,Wykonawcą"

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130116147
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Tysiąclecia 18
1.5.2.) Miejscowość: Ciechanów
1.5.3.) Kod pocztowy: 06-400
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski
1.5.7.) Numer telefonu: 661 434 244
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pecciechanow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pecciechanow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gaz i energia cieplna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Produkcja i dystrybucja energii cieplnej i elektrycznej

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej ,,Wykonawcą"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2922ddd-5a28-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001458
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Tytuł projektu: ,,Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji"
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.pecciechanow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: przetargi@pecciechanow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres: przetargi@pecciechanow.pl oraz mini Portalu UZP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Tak
3.9.) Sposób dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych: www.pecciechanow.pl/przetargi
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Załącznik Nr 8 - Klauzula art 13 RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak
4.1.2.) Numer referencyjny: 01/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej ,,Wykonawcą", w ramach inwestycji p.n. ,,Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji" dla której Zamawiający podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I, umowa nr POIS.01.06.01-00-00076/19-00.Inwestycja p.n. ,,Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji" swym zakresem obejmuję realizację 3 zadań (numeracja zgodna z umową z NFOŚiGW)
4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: CENA OFERTY 100% - cena ofertowa inwestycji brutto (z VAT) maksymalnie 100 punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,2. posiadania wiedzy i doświadczenia,3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą, że:posiadają uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie (zgodnie z Prawem Budowlanym) w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej i legitymujących się przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca musi zabezpieczyć dostarczaną Ofertę, poprzez wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy, którzy nie zabezpieczyli oferty wadium, będą wykluczeni z postępowania i ich oferty, zostaną odrzucone.Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) - przed upływem terminu składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Załącznik Nr 6 - Zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-05 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Siedziba Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.; ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-05 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 60 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
Na podstawie § 10 ust. 7 "Regulaminu udzielania zamówień sektorowych" Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.