eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Smołdzino › Odbiór i transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie cmentarzy komunalnych w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej oraz z Urzędu Gminy SmołdzinoOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-18


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Gmina Smołdzino
Adres: Tadeusza Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
Województwo: pomorskie

Telefon: 598117215
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Odbiór i transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie cmentarzy komunalnych w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej oraz z Urzędu Gminy Smołdzino

Miasto: Smołdzino

Województwo: pomorskie

CPV:
90.51.10.00 - Usługi wywozu odpadów


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-26


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie cmentarzy komunalnych w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej oraz z Urzędu Gminy Smołdzino

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Smołdzino
1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Smołdzino
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000551763
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 3
1.5.2.) Miejscowość: Smołdzino
1.5.3.) Kod pocztowy: 76-214
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski
1.5.7.) Numer telefonu: 598117215
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@smoldzino.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.smoldzino.com.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie cmentarzy komunalnych w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej oraz z Urzędu Gminy Smołdzino
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4d1da1a-596c-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001248
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001173/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 ZP.III.271.1.2021
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.smoldzino.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/ http://bip.smoldzino.com.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679" informuję, iż:1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Smołdzino mający swoją siedzibę: 76-214 Smołdzino, ul Kościuszki 3, tel: 59 8117215 ;2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD): Roman Borowski, e-mail: roan@pro.onet.pl, albo: sekretariat@smoldzino.com.pl;3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.III.P.271.1.2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: prawo zamówień publicznych (zwane dalej: Pzp) (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679;4. odbiorcy danych - dane osobowe nie będą udostępniane poza osobami lub podmiotami, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), oraz podmiotom, z którymi Administrator ma podpisane umowy powierzenia np. obsługa informatycznai prawna. Dane nie będą udostępniane do państw trzecich;5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na podstawie art 18 rozporządzenia 2016/679 z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 rozporządzenia 2016/679. Powyższe prawa można zrealizować poprzez wniosek złożony do Urzędu Gminy. Wniosek można złożyć w formie tradycyjnej bądź za pomocą komunikacji elektronicznej po uprzednim potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy - art. 12 ust. 2 oraz 3 rozporządzenia 2016/679;7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa tel: 22 8607086) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.;8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:1. usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679) ;2. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;3. sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679;9. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałemw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a podejmowane decyzje nie będą oparte o profilowanie.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.III.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje ,,Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających na terenie cmentarzy komunalnych w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej oraz z Urzędu Gminy Smołdzino w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r."2. Zamówienie obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach:20 03 01 odpady komunalne20 02 03 inne odpady nie ulegające biodegradacji15 01 01 opakowania z papieru15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych15 01 07 opakowania za szkłaz terenu cmentarza komunalnego w Smołdzinie, cmentarza komunalnego w Gardnie Wielkiej oraz Urzędu Gminy w Smołdzinie zgodnie z potrzebami i wskazaniami Zamawiającego.1) Zamawiający zapewni pojemniki na odpady o kodzie 15 01 02 o pojemności 1100 l (w kolorze żółtym), pojemniki na odpady o kodzie 15 01 01 o pojemności 1100 l (w kolorze niebieskim), oraz pojemniki na odpady o pojemności 360 l (w kolorze zielonym) 15 01 07 w ilości:a) 2 pojemników żółtych i 2 pojemników zielonych na terenie cmentarza komunalnego w Gardnie Wielkiej,b) 3 pojemników żółtych i 1 pojemnika zielonego na terenie cmentarza komunalnego w Smołdzinie,c) 1 pojemnika żółtego, 1 pojemnika niebieskiego i 1 pojemnika zielonego przy Urzędzie Gminy w Smołdzinie.2) Wykonawca wyposaży na koszt własny, wskazane przez Zlecającego miejsca w ilościach:a) 1 pojemnika o pojemności 10m3 na terenie cmentarza komunalnego w Smołdzinie,a) 2 pojemników o pojemności 10 m3 na terenie cmentarza komunalnego w Gardnie Wielkiej,b) 1 pojemnika o pojemności 1100 l umiejscowionego przy budynku Urzędu Gminy w Smołdzinie w kolorze czarnym na odpady o kodzie 20 03 01 ,c) dodatkowo w okresie od 15.10.2021 r. do 23.11.2021 r. Wykonawca dostarczy po 1 pojemniku o pojemności 10m3 na cmentarz w Smołdzinie i cmentarz w Gardnie Wielkiej,3) Odbiór odpadów odbywać się będzie:a) po napełnieniu pojemników o pojemności 10 m3 w terminie do dwóch dni od wezwania telefonicznego lub pisemnego Zamawiającego,b) dla pojemników z odpadami o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07 oraz 20 03 01 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do umowy.4) Wykonawca zobowiązany jest:c) posiadać co najmniej 1 samochód ciężarowy do transportu odpadów, wyposażonymi w element prasujący, pozwalający zmniejszyć kubaturę przewożonych odpadów, przystosowanym do opróżniania pojemników o pojemności 1100 l, oraz co najmniej 1 samochód ciężarowy, przystosowany do przewozu pojemników o pojemności minimum 5 m3,d) trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, z nazwą firmy oraz z danymi adresowymi i numerem telefonu,e) przeprowadzać okresową dezynfekcję kontenerów używanych do wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno - porządkowymi,f) zabezpieczyć kontenery stanowiące jego własność przed przypadkową utrata lub uszkodzeniem w miejscu ustawienia,g) konserwować, naprawiać i malować kontenery stanowiące własność Wykonawcy obciąża Wykonawcę,h) wyposażyć własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy,i) garażować pojazdy do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie posiadanej bazy magazynowo - transportowej.5) Odbiór odpadów odbywać się będzie po napełnieniu pojemników nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu w terminie do dwóch dni od wezwania telefonicznego lub pisemnego Zamawiającego.6) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru całej ilości odpadów komunalnych zgłaszanych przez Zamawiającego.7) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku przepełnienia pojemnika lub rozsypania odpadów dookoła pojemnika, Wykonawca zobowiązany będzie do ich zebrania i uporządkowania terenu w odległości 1,5 m od pojemnika.8) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do właściwej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.9) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu karty przekazania odpadów.10) W toku realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą za faktyczne wykonane usługi w oparciu o potwierdzone raporty odebranych odpadów i ceny jednostkowe zadeklarowane w ofercie.11) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej.12) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania ofert wariantowych.13) Wskazane wielkości nie mogą w żadnym wypadku stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy o wykonanie przedmiotu zamówienia w ilości podanej szacunkowo przez Zamawiającego.14) Wskazane wielkości nie mogą w żadnym wypadku stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy o wykonanie przedmiotu zamówienia w ilości podanej szacunkowo przez Zamawiającego.16) Zamawiający dopuszcza łączenie odbioru i transportu pomiędzy zadaniami przez Wykonawcę w tym samym dniu pod warunkiem, że Wykonawca będzie w stanie wyszczególnić na fakturach ilości odpadów w podziale na grupy:a) osobno odpady pochodzące z cmentarzy w Gardnie Wielkiej i Smołdzinie,b) osobno odpady pochodzące z budynku Urzędu Gminy.3. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2021 r.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w formie elektronicznej opatrzona podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na miniPortalu Zamawiającego dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/b) Zasady rejestracji na Platformie:Instrukcja korzystania z miniPortalu stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.c) Zasady przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl/Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.d) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ.e) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie: warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:- posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzony na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obejmujący co najmniej odpady o kodzie 20 03 01- posiada aktualny wpis w Bazie Danych o odpadach w rubryce ,,Transportujący odpady" co najmniej dla odpadów o kodzie 20 03 01- posiada pisemne zapewnienie odbioru odpadów o kodzie 20 03 01 do zagospodarowania w instalacji.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna, ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 45.000 zł.3) zdolność technicznej lub zawodowej:a)Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych w łącznej ilości nie mniejszej niż 100 Mg/rok,b) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej następującym wyposażeniem niezbędnym, do wykonania zamówienia tj.:- samochodami ciężarowymi do transportu odpadów, wyposażonymi w element prasujący, pozwalający zmniejszyć kubaturę przewożonych odpadów, przystosowanym do opróżniania pojemników o pojemności 1100 l - minimum 1 sztuka;- samochodem ciężarowym bramowym, przystosowanym do przewozu pojemników o pojemności minimum 5 m3 - minimum1 sztuka.Ocena spełniania warunku wobec Wykonawców zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia.- spełnienie warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 9
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ Załącznik Nr 3 do SWZ. Samooczyszczenie - w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,b) zreorganizował personel,c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza Wykonawcę.b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniao Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.o Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.c) Harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 1a do SWZ) d) Zobowiązanie podmiotu trzeciegoo Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Wymagana forma:e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.f) Informacje dotyczące Wykonawcy (załącznik nr 5 do SWZ) - w tym dokumencie Wykonawca składa oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;c) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzony na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obejmujący co najmniej odpady o kodzie 20 03 01d) - aktualny wpis w Bazie Danych o odpadach w rubryce ,,Transportujący odpady" co najmniej dla odpadów o kodzie 20 03 01e) - pisemne zapewnienie odbioru odpadów o kodzie 20 03 01 do zagospodarowania w instalacji;f) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;g) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1.Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy dotyczące:a/ podwykonawcy;b/ Zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT -obecnie obowiązująca stawka podatku VAT wynosi 8%-przy czym wynagrodzenie netto wykonawcy pozostanie bez zmian.2. W przypadku zmiany wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego-składowanie odpadów cena oferty pozostaje bez zmian.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-26 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-26 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-02-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.