eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dokończenie budowy nowej siedziby Posterunku Policji przy ul. Głównej 11A w Żabiej WoliOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-13


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
Województwo: mazowieckie

Telefon: 47 7238608
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dokończenie budowy nowej siedziby Posterunku Policji przy ul. Głównej 11A w Żabiej Woli

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45.21.61.11 - Roboty budowlane w zakresie posterunków policji
45.22.33.00 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45.23.24.60 - Roboty sanitarne
45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.20.00 - Instalowanie systemów alarmowych i anten
45.31.43.00 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45.33.12.10 - Instalowanie wentylacji


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-29


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dokończenie budowy nowej siedziby Posterunku Policji przy ul. Głównej 11A w Żabiej Woli

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012126482
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Nowolipie 2
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-150
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 47 7238608
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.policja.waw.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego:
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokończenie budowy nowej siedziby Posterunku Policji przy ul. Głównej 11A w Żabiej Woli
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01525397-5596-11eb-8c05-9e31c4111ebc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00000469
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej ,,Platformą" pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na Platformie. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 Ustawy.5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.7. Za datę:1) przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.2) zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji;2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa;adres e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dokończenie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli, nr ref.: WZP-150/21/3/IR;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZP-150/21/3/IR
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 0,00
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli przy ul. Głównej 11a , zwane dalej ,,robotami budowlanymi". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do dokumentacji postępowania.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45216111-5 - Roboty budowlane w zakresie posterunków policji
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232460-4 - Roboty sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XIV SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na zamontowane urządzenia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ. 2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczących zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:1) należycie wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzy roboty budowlane o wartości min. 1.000.000,00 PLN brutto każda, obejmujące swoim zakresem budowę/przebudowę/rozbudowę lub remont budynku obejmującej swoim zakresem łącznie branże: konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną, elektryczną i telekomunikacyjną. Jeżeli wykonanie dotyczyło znacznie szerszego zakresu robót niż roboty określone w warunku, Wykonawca jest zobowiązany wskazać udział kwotowy tych robót w całości zrealizowanego zadania.2) Dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:a) min. 1 osobą - kierownikiem budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie zawodowe przy co najmniej 3 budowach /przebudowach budynków o kubaturze min. 800 m? każdy na stanowisku kierownika budowy;b) min. 1 osobą - kierownikiem robót - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,c) min. 1 osobą - kierownikiem robót - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;d) min. 1 osobą - kierownikiem robót - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (Zamawiający również uzna warunek za spełniony, w przypadku wskazania osób, z których jedna posiadać będzie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a druga posiadać będzie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą);e) min. 1 osobą - kierownikiem robót - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:1) wykazu robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdz. XI ust. 10 SWZ i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. 3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Komenda Stołeczna Policji Narodowy Bank Polski o/o Warszawa 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000 z adnotacją: ,,Wadium - Nr sprawy: WZP-150/21/3/IR". W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. Jako Beneficjenta należy wpisać Skarb Państwa - Komendant Stołeczny Policji.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy w łącznej wysokości do 80% kwoty, o której mowa w §1 ust. 5 pkt 1, w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi (wysokość i ilość zaliczek określi Zamawiający).2. Przed udzieleniem zaliczki na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym nie dłuższym niż 10 dni przed dokonaniem przelewu środków finansowych, Wykonawca wniesie zabezpieczenie zaliczki w wysokości zgodnej z kwotą udzielanej zaliczki w formie:1) pieniądza;2) gwarancji bankowej;3) gwarancji ubezpieczeniowej;3. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie zaliczki w pieniądzu, wpłaca je przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie określonej w ust. 2 pkt 2-3 składa Zamawiającemu stosowny dokument, którego treść gwarantuje bezwarunkową wypłatę kwoty zabezpieczenia zaliczki w przypadkach określonych w ust. 11.4. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia sporządzenia protokołu odbioru częściowego/końcowego potwierdzającego wykonanie robót o wartości udzielonej zaliczki.5. W przypadku wniesienia zaliczki w pieniądzu, dopuszcza się zwrot zabezpieczenia zaliczki w kwocie wartości robót określonej w protokole częściowego odbioru robót.6. Niezwłocznie po wniesieniu zabezpieczenia zaliczki, Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę stanowiącą podstawę do wypłaty zaliczki przez Zamawiającego na wartość zgodną z wartością wniesionego zabezpieczenia zaliczki. Zamawiający zobowiązuje się opłacić każdą fakturę wystawioną zgodnie z zapisem zdania pierwszego w terminie do 30 dni, licząc od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.7. Udzielenie zaliczki jest uwarunkowane złożeniem przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa w ust. 2 z uwzględnieniem ust. 1 i ust. 8.8. Udzielenie przez Zamawiającego kolejnej zaliczki jest uzależnione od wykazania przez Wykonawcę, że wykonał roboty/ elementy robót do wartości poprzednio udzielonych zaliczek.9. Niewniesienie zabezpieczenia zaliczek skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od udzielenia zaliczek. Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż 20 dni przed upływem terminu obowiązywania gwarancji określonej w ust. 2 do przedłużenia gwarancji lub przedstawienia nowego zabezpieczenia zaliczki obowiązującego do czasu jej rozliczenia. 10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma udzielenie zaliczek.11. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego na jego pisemne wezwanie, jeżeli:1) Wykonawca, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy przez okres co najmniej 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy lub nie przystąpił do realizacji robót przez okres co najmniej 7 dni w stosunku do terminu wskazanego w przyjętym Harmonogramie lub jeżeli postęp prac na budowie będzie budził uzasadnione wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu umowy w przyjętym terminie;2) rozliczenia z Podwykonawcą (lub dalszym Podwykonawcą) wymaganego przez Zamawiającego;3) Zamawiający nie dokonał odbioru zakresu robót odpowiadającego wartością wysokości pobranej zaliczki.12. Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jeżeli Wykonawca nie zwróci zaliczki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadkach opisanych w ust. 11.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawarte są w Rozdziale XIX SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-29 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-29 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-02-19

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.