eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i nadzór inwestorski dotyczący przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony ppoż. bud. B i D PUSS w PileOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-13


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
Adres: Podchorążych 10, 64-920 Piła
Województwo: wielkopolskie

Telefon: -
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i nadzór inwestorski dotyczący przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony ppoż. bud. B i D PUSS w Pile

Miasto: Piła

Województwo: wielkopolskie

CPV:
71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71.20.00.00 - Usługi architektoniczne i podobne
71.24.00.00 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71.24.20.00 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71.24.80.00 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-22


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i nadzór inwestorski dotyczący przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony ppoż. bud. B i D PUSS w Pile.

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570889124
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Podchorążych 10
1.5.2.) Miejscowość: Piła
1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dag@puss.pila.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puss.pila.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego:
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:
Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i nadzór inwestorski dotyczący przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony ppoż. bud. B i D PUSS w Pile.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53e11080-54e3-11eb-8c05-9e31c4111ebc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00000447
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/puss_pila
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/puss_pila
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawcy" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO", informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile;2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Piel, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, pocztą elektroniczną na adres e-mail: : iod@puss.pila.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;8) Posiada Pan/Pani:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AG-2240-01-21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 314800 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 104800
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, ekspertyz, odstępstw, decyzji oraz innych dokumentów umożliwiających zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacje powyższej inwestycji. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji technicznej:Opracowanie musi uwzględniać zapisy zamieszczone w rozporządzeniu: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz..U. nr 109 poz. 719 z późn. zm.); Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2018r. poz.1935 z póz. zm.) oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 ze zm.) oraz zawierać: 1) opracowanie dokumentacji projektowych pełno branżowych 2) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 3) opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich 4) Nadzór autorski 2. Opracowana dokumentacja zostanie sporządzona odrębnie dla każdego z budynków i dotyczy przebudowy budynków ,, B" i ,,D" Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile mieszczących się na terenie kampusu przy ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła działka nr 319, arkusz 4, obręb 15.Podstawą opracowania są min:- Przepisy Prawa Budowlanego.- Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego. - Uzgodnienia z rzeczoznawcami (ppoż.,). a) Dane techniczne ogólne budynku ,,B":Powierzchnia ogólna: 4 480,00 m2Powierzchnia użytkowa: 3 429,00 m2Kubatura: 17 798,00 m3 b) Dane techniczne ogólne budynku ,,D":Powierzchnia zabudowy: 1 086,0m2Powierzchnia użytkowa /ogólna: 3299,0 / 4 423,0 m2Kubatura: 18 045,0 m3 3. Obowiązki Inspektora Nadzoru wynikają z przepisów Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. 2020r. poz.1333 z późn. zm.) 4. Sposób realizacji zamówienia1) Zamawiający zleca wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych - pozwoleniem na budowę uzyskanym na podstawie ustawy ,,Prawo Budowlane" (Dz. U. 2020r. poz.1333 z pózn. zm.).2) Projekt budowlany musi być zatwierdzony przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę, a projekty szczegółowe wykonawcze muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót.3) W celu zapewnienia kompleksowej obsługi inwestycji z zakresu projektu architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczego Wykonawca winien dysponować zespołem projektantów gwarantujących najwyższą, jakość wykonania projektu, terminowość, obsługę formalno-prawną oraz profesjonalny nadzór autorski i inwestorski podczas procesu budowy, w poszczególnych branżach.4) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia udziału osób posiadających uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach w spotkaniach w siedzibie Zamawiającego dotyczących zaawansowania prac projektowych.5) Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz wszystkich elementów zamówienia wraz z zestawieniem ich autorów stanowić będzie załącznik do oświadczenia o kompletności dokumentacji projektowej.6) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie konieczne uzgodnienia, warunki i opinie oraz zastosować narzucone w nich wymagania w rozwiązaniach projektowych w ramach opracowania.7) Wszystkie formułowane w imieniu Zamawiającego wnioski formalne, powinny uzyskać jego akceptację.8) Dokumentacja projektowa winna być wykonana odrębnie na każdy budynek ,,B" i ,,D". według wyszczególnienia:- wersja papierowa w 5 egzemplarzach - na dany budynek,- wersja elektroniczna na pendrive - 1 szt. na dany budynek,9) Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umów uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia, a nadto oświadcza, ze zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego. W/w informacje i dokumenty określają przedmiot niniejszej umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.10) Umożliwia się wykonawcy dokonanie wizji lokalnej budynków na terenie kampusu Uczelni w celu właściwej oceny zakresu przedmiotu zamówienia. Termin wizji lokalnej będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Niedokonanie wizji lokalnej nie będzie mogło stanowić podstawy do zgłaszania przez Wykonawców zastrzeżeń, co do kompletności dokumentacji przetargowej oraz nie będzie miało wpływu na przebieg wykonania usługi oraz wysokości wynagrodzenia umownego.11) W przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy lub wejścia w życie nowych regulacji należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych unormowań.12) Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji, jakie niezbędne są do wykonania dokumentacji.13) Nadzór autorski to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych. Ponadto wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących projektu i przyjętych w nim rozwiązań na żądanie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawcy czy kierownika budowy. Nadzór autorski obejmuje rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie wynikające ze zmiany uzgodnień dokonanych przez Wykonawcę w fazie projektowania.14) Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu budowlanego, następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, w tym w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późń. zm. zwanej dalej ,,Prawem autorskim"), na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:? utrwalanie Projektu na jakichkolwiek nośnikach,? trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Projektu, w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką,? tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Projekcie,? rozpowszechnianie Projektu lub jego kopii, każdym znanym sposobem i techniką, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, udostępnienie w sieci komputerowej, w tym sieci Internet,? upublicznienie Projektu dla potrzeb prowadzonych działań marketingowych15) korzystania z Projektu w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na wszystkich polach eksploatacji, a także wyłączne prawa do rozporządzania i innych form udostępniania Projektu na rzecz osób trzecich.Szczegółowy opis zamówienia zawarto w SWZ w pkt. V
4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 155 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisano szczegółowo w pkt. XV SWZ - Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 108 ust. 1. ustawy Pzp. 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z art. 116 ustawy Pzp. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 usługi sporządzenia dokumentacji projektowej dotyczącej budynków użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego odnoszącej się do ich przebudowy, budowy, rozbudowy lub remontu zawierającej w swoim składzie branże: - konstrukcyjno-budowlaną, - instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, każda z 2 usług dokumentacji.Przez usługę spełniającą warunki należy rozumieć wykonanie dokumentacji projektowych zawierających w swoim składzie branże jw., wykonanych na podstawie umowy bądź innego dowodu stwierdzającego powyższy fakt. Wykaz zrealizowanych usług należy wypełnić zgodnie załącznikiem nr 5 do SWZ i potwierdzić, że wykonawca spełnia wymagania. Powyższe dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 2 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca przedkłada wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wzór wykazu potwierdzającego spełnienie warunków stanowi - Załącznik nr 5.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia - załącznik nr 5A do SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Wykaz usług załącznik nr 5 do SWZOświadczenie wykonawcy załącznik nr 2 do SWZOświadczenie RODOPisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego załącznik nr 4
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 3 - Oświadczenie z RODO.Załącznik nr 4 - Pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowe zmiany umowy opisano w projekcie umowy załącznik nr 6A i 6 B do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-22 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/puss_pila
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-22 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-02-21

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
W zakresie terminu wykonania zamówienia1) dokumentacja projektowa - do 155 dni od dnia podpisania umowy,2) nadzór inwestorski - od dnia podpisania umowy poprzez czas realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę robót do dnia o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.