eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleszno › Wynajem hal namiotowych z ciągiem wydawczym oraz kontenerów kuchennych do mycia kotłów na zabezpieczenie jednostek ćwiczących na terenie poligonu realizowane przez 16 WOGOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-13


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W DRAWSKU POMORSKIM (JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3378)
Adres: ul. Główna 1, 78-513 Oleszno
Województwo: zachodniopomorskie

Telefon: 261474572
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wynajem hal namiotowych z ciągiem wydawczym oraz kontenerów kuchennych do mycia kotłów na zabezpieczenie jednostek ćwiczących na terenie poligonu realizowane przez 16 WOG

Miasto: Oleszno

Województwo: zachodniopomorskie

CPV:
90.51.10.00 - Usługi wywozu odpadów


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-21


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa Wynajem hal namiotowych z ciągiem wydawczym oraz kontenerów kuchennych do mycia kotłów na zabezpieczenie jednostek ćwiczących na terenie poligonu realizowane przez 16 WOG

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W DRAWSKU POMORSKIM (JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3378)
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320991649
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Główna 1
1.5.2.) Miejscowość: Oleszno
1.5.3.) Kod pocztowy: 78-513
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
1.5.7.) Numer telefonu: 261474572
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 16wog.zam.pub@ron.mil.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://16wog.wp.mil.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego:
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:
Obrona

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa Wynajem hal namiotowych z ciągiem wydawczym oraz kontenerów kuchennych do mycia kotłów na zabezpieczenie jednostek ćwiczących na terenie poligonu realizowane przez 16 WOG
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01982edb-5599-11eb-8c05-9e31c4111ebc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00000424
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.16wog.wp.mil.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/16wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcą, wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane są w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę zakupową. 2.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświad-czeń, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośred-nictwem platformy zakupowej. 3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku ,,wyślij wiadomość" i pojawieniu się komunikatu, że wiadomość została wysłana do Zamawia-jącego. 4.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonana zmiana specyfikacji udostępnio-na zostanie na platformie zakupowej. 5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wyma-gań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania od-powiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom zgodnie z art. 284 ust. 2 uPzp. 6. Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego po-stępowania zamieszczane będą wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej. 7. Zamawiający zaleca śledzenie platformy zakupowej w celu uzyskania aktualnych in-formacji dotyczących przedmiotowego postępowania. 8.Wykonawca tworząc dokument elektroniczny może korzystać z różnych dostępnych narzę-dzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie i utworzenie dokumentu elektroniczne-go, w szczególności w jednym z formatów: .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. Po stworzeniu lub wygenerowaniu dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje ww. dokument podpisem osobistym, zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elek-tronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmio-tem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny. 9.Zamawiający przyjmuje wszelką korespondencję w godzinach urzędowania, tj.: od ponie-działku do czwartku w godzinach 7.00 - 14.00 w piątki w godzinach 7.00 - 12.00. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/16wog
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (16 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno);o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzo-nym w trybie przetargu nieograniczonego;o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp; o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana doty-czących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;o posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzy-stanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europej-skiej lub państwa członkowskiego); -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-ni/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;o nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RO-DO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana doty-czących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;o posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzy-stanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europej-skiej lub państwa członkowskiego); -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-ni/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;o nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RO-DO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu hal namiotowych z ciągiem wydawczym oraz kontenerów kuchennych do mycia kotłów na zabezpieczenie jednostek ćwiczących na terenie poligonu realizowane przez 16 WOG2. Aspekty realizacji usługi oraz wymagania techniczne i technologiczne zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie umowy (załączniki do SWZ)3. Dla realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia pracowników z doświadczeniem, dyspozycyjnych i znających topografię terenu wykonujących bezpośrednie czynności polegające między innymi na transporcie, ustawia-niu (hal, kontenerów) oraz codziennej obsłudze czystościowo - technicznej. Wykonawca zgodnie z powyższą regulacją bierze na siebie odpowiedzialność za realizację tego obo-wiązku przez podwykonawców. Zatrudnieni pracownicy zobowiązani są do wykonywania określonych prac pod kierownictwem pracodawcy. Zamawiający stwierdza, że proces reali-zacji usługi polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.)
4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) KRYTERIUM - CENA O WADZE 60%Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie koszty po-średnie związane z wykonaniem zamówienia.Rodzaj kryterium Punkty Waga Wartość zamówienia (brutto)- wartość najniższa oferty otrzymuje 60 pkt 60 %- pozostałe oferty wartość najniższa wartość oferty rozpatrywanej x waga kryterium(maksymalna liczba punktów ,która może być przyznana w kryterium ceny 60 pkt)2) KRYTERIUM - CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ŚCIEKÓW - O WADZE 25%Zamawiający przydzieli następującą liczbę punktów.1.Częstotliwość wywozu ścieków - 6 razy w tygodniu 25 pkt.2.Częstotliwość wywozu ścieków - 4 razy w tygodniu 15 pkt.3.Częstotliwość wywozu ścieków - 2 razy w tygodniu 0 pkt.Za największą częstotliwość wywozu ścieków wykonawca może uzyskać maksymalnie 25 punktów.3) KRYTERIUM REAKCJI SERWISU - O WADZE 15%W kryterium reakcji serwisu Zamawiający przydzieli następującą liczbę punktów.a) Usunięcie usterek i awarii powstałych w trakcie eksploatacji hal namiotowych z ciągiem wydawczym i kontenerów kuchennych do mycia kotłów w ciągugodzin - 15 pkt.b) Usunięcie usterek i awarii powstałych w trakcie eksploatacji hal namiotowych z ciągiem wydawczym i kontenerów kuchennych do mycia kotłów w ciągugodzin - 10 pkt.c) Usunięcie usterek i awarii powstałych w trakcie eksploatacji hal namiotowych z ciągiem wydawczym i kontenerów kuchennych do mycia kotłów w ciągu 6 godzin - 0 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości cie-kłych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) wydane przez organ wykonawczy gminy, na terenie których realizowany będzie przedmiot umowy, tj. (gmina: Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski )b) dokument gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną oczyszczalni - podpisana umowa.Brak uprawnień lub utrata w trakcie realizacji będzie skutkować podstawą do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawcaa) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na wynajmie i obsłudze hal namiotowych z ciągiem wydawczym lub wynajmie i obsłudze kontenerów ku-chennych do mycia kotłów ( lub łącznie wynajem i obsługa hal namiotowych z ciągiem wy-dawczym i wynajem i obsługa kontenerów kuchennych do mycia kotłów) o wartości nie mniejszej niż: 46 000,00 zł brutto każda umowa. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy przedłożenia wykazu usług wraz z poświadczeniem ich na-leżytego wykonania
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, poprzez platformę zakupową wymagany jest w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpi-sem osobistym w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w po-stępowaniu Uwaga! Powyższe oświadczenia dotyczą również każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiotów (w tym podwykonawców), na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w po-stępowaniu.3) formularz ofertowy odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp (z postę-powania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do któ-rego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzia-nej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach i na zasadach określonych w art. 455 uPZP.2. Warunki dopuszczalności zmiany umowy wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1 uPZP to: 1) zmiana zleconej do usługi ilości hal namiotowych z ciągiem wydawczym oraz kontenerów kuchennych do mycia kotłów tj. ich zmniejszenie lub zwiększenie w miejscu ich rozwinięcia na terenie poligonu; 2) zmiana miejsca postawienia przedmiotu zamówienia na terenie poligonu drawskiego lub w innym rejonie wskazanym przez Zamawiającego;3) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku usług zaniechanych lub zwiększenia ich zakresu - proporcjonalnie do zakresu zmiany; 4) zmiana umowy w zakresie wynikającym ze zmian przepisów prawa, mających wpływ na realizację umowy i powodujących konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisów (w szczególności zmiana wysokości podatku VAT).3. Zmiany umowy mogą być dokonywane aneksem - w formie pisemnej - pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-21 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/16wog
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-21 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.