eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ińsko › Zaprojektowanie i budowa świetlicy wiejskiej w technologii kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości CzertyńOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-11


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: GMINA IŃSKO
Adres: ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko
Województwo: zachodniopomorskie

Telefon: 915623025
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zaprojektowanie i budowa świetlicy wiejskiej w technologii kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Czertyń

Miasto: Ińsko

Województwo: zachodniopomorskie

CPV:
45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.21.50.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego
71.24.00.00 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71.24.80.00 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-25


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i budowa świetlicy wiejskiej w technologii kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Czertyń

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IŃSKO
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685645
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Warszawy 38
1.5.2.) Miejscowość: Ińsko
1.5.3.) Kod pocztowy: 73-140
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
1.5.7.) Numer telefonu: 915623025
1.5.8.) Numer faksu: 915623063
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@insko.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/insko
1.6.) Rodzaj zamawiającego:
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:
Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i budowa świetlicy wiejskiej w technologii kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Czertyń
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1bdd5233-4f4c-11eb-8c05-9e31c4111ebc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00000065
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-11
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000061/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zaprojektowanie i budowa świetlicy wiejskiej w technologii kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Czertyń
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/insko
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/insko
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/insko
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021.MK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 335000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie świetlicy wiejskiej w technologii kontenerowej w miejscowości Czertyń, Gmina Ińsko na działkach nr 117/1 oraz 117/2 w obrębie geodezyjnym Czertyń. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę; 2) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i oddanie obiektu do użytkowania. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni zapewniającej warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty kulturalnej dostępnej dla zróżnicowanych grup odbiorców. Realizację tego celu przewiduje się poprzez budowę budynku świetlicy w systemie kontenerowym na potrzeby kulturalne lokalnej społeczności wraz z zagospodarowaniem terenu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy.a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm).b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 7 pkt 3 ustawy wykluczenie z przesłanek o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy następuje jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. art. 24 ust. 8 Ustawy.2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: 1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami,W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełniać wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną, którzy w ramach realizacji zamówienia wykonywać będą czynności, o których mowa w pkt a).b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł. . Wymagane jest aby Wykonawca potwierdził posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej - wykaże posiadanie środków finansowych lub wykaże zdolność kredytową na sumę nie niższą niż 200.000,00 złc) Zdolność techniczna lub zawodowa: wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości..Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia tj. wybudował obiekt budowlany lub dokonał remontu lub przebudowy obiektu budowlanego o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia własne, o których mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie dwóch lub więcej Wykonawców, powinni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu oraz załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 Ustawy, tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-25 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/insko
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-25 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.