eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Swinoujscie › Przeprowadzenie przeglądu oraz konserwacji stacji 110kV na lata 2020-2022 na terenie Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, RZ/05/ZN/2020/PLNGOGŁOSZENIE Z DNIA 2020-02-07


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Polskie LNG S.A.
Adres: Al. Jerozolimskie 146 bud. B, 02-305 Warszawa
Województwo: zachodniopomorskie

Telefon: 225898432
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Artur Proć
Telefon: 225898432
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie przeglądu oraz konserwacji stacji 110kV na lata 2020-2022 na terenie Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, RZ/05/ZN/2020/PLNG

Miasto: Swinoujscie

Województwo: zachodniopomorskie

CPV:
50.53.24.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-24


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu

  1.     Nazwa i adres Zamawiającego

Polskie LNG S.A.,

ul. Ku Morzu 1,

72-602 Świnoujście

 

Biuro w Warszawie

Al. Jerozolimskie 146 bud. B

02-305 Warszawa

Adres strony internetowej: www.polskielng.pl

 

2.     Określenie trybu postępowania

 

 1. Postępowanie prowadzone w trybie Przetargu Nieograniczonego.
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.).
 3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie warunków i informacji zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (,,SIWZ", ,,Specyfikacja").
 1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy.

 

3.     Nazwa zamówienia wraz z numerem referencyjnym

 

,,Przeprowadzenie przeglądu oraz konserwacji stacji 110kV na lata 2020-2022 na terenie Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu", numer referencyjny: RZ/05/ZN/2020/PLNG.

 

4.     Przedmiot zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem przeglądów, oględzin i wymaganych prac konserwacyjnych dla urządzeń wchodzących w skład stacji 110kV;

b)  wsparcie techniczne dla zamawiającego w zakresie dodatkowych napraw, usług serwisowych, rozliczonych na podstawie ustalonych stawek.

 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 1 do OPZ - harmonogram prac na lata 2020 - 2022

Załącznik nr 2 do OPZ - rzut stacji 110kV 

Załącznik nr 3 do OPZ - widok pola odłącznikowego

 

Załączniki nr 2 i 3 do OPZ zostaną przesłane wykonawcom po przesłaniu oświadczenia o zachowaniu poufności.

 1. Proszę uzupełnić i podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności (Załącznik nr 4 do OPZ ), którego skan należy przesłać na adresy e-mail: tomasz.dlugosz@polskielng.pl (Tomasz Długosz tel. +48 885 250 750) oraz w kopii do artur.proc@polskielng.pl
 2. W wiadomości wraz z oświadczeniem o zachowaniu poufności proszę podać nr tel. kom, na który zostanie przesłany za pomocą wiadomości sms kod do spakowanej dokumentacji.
 3. W odpowiedzi na przesłane oświadczenie, na adres e-mail, z którego oświadczenie wysłano, zostanie przesłany spakowany plik Załącznik nr 3 i 4 do OPZ.
 4. Na wskazany w pkt. 2 nr tel. kom. zostanie przesłany kod, który pozwoli rozpakować plik Załącznik nr 3 i 4 do OPZ.

 

Kod CPV: 50532400-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego.

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

 1. Spełniają warunki postępowania dotyczące:

 

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

(Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie),

 

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia:

 

 1. Wykonawca posiada  doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia poparte co najmniej 3 realizacjami usług w zakładach przemysłowych,  tożsamych z przedmiotem zamówienia.
 2.  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek postępowania dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, o ile Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, lecz nie krótszy niż 3 lata - w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 prace odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna za odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia prace polegające na naprawach, pracach konserwacyjnych dotyczących instalacji elektrycznych wysokiego napięcia w obiektach przemysłowych.

 

Wykonawca wykazując spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, jeżeli podmioty te są spółkami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Wykonawcy w rozumieniu Art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

3) Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia: (Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie);

 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia: (Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie),

 

B. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ.

 

 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
  1. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału  w postępowaniu, na Formularzu ,,Oferta" (zgodnym co do treści z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
  2. Wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy do oferty wykaz zamówień, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem referencji od tych podmiotów.

 

Wzór wykazu zamówień:

prace polegające na naprawach, pracach konserwacyjnych dotyczących instalacji elektrycznych wysokiego napięcia w obiektach przemysłowych

Przedmiot zamówienia

Data wykonania

Podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane

Referencje (nr pisma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

 1. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie.

 

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

 

 1. Koszty przygotowania, złożenia oferty ponosi Wykonawca bez prawa żądania od Zamawiającego ich zwrotu niezależnie od czy oferta Wykonawcy została odrzucona, wybrana, nie wybrana.
 2. Zmiany treści SIWZ
  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.

 

 1. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.

 

 1. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.
 2. Informacja o możliwości zakończenia postępowania bez wyboru oferty
 

 

 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
 2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców biorących udział w Postępowaniu.
 3. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt 1. powyżej.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Osoby dokonujące czynności w imieniu Wykonawcy w postępowaniu powinny być do tego uprawnione. W przypadku wątpliwości zamawiający może zażądać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu Wykonawcy.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów ze wskazaniem osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
  1. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Polskiego LNG S.A. https://polskielng.eb2b.com.pl. Proszę przejść do postępowania nr RZ/05/ZN/2020/PLNG.

Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. RZ/05/ZN/2020/PLNG.

 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00, jest:

 

Pan Artur Proć

tel. +48 22 58 98 432

e-mail: artur.proc@polskielng.pl

 

 

10.  Miejsce i termin składania ofert

 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Polskiego LNG S.A.: https://polskielng.eb2b.com.pl 

Oferta powinna być oznaczona: RZ/05/ZN/2020/PLNG OFERTA.

2. Termin składania ofert upływa dnia 24.02.2020 r. o godz. 12:00.

3. Otwarcie ofert nie jest jawne. O wynikach oceny oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

 

11.  Termin wykonania zamówienia  / wartość zamówienia

Przewidywany termin wykonania usługi od 01.06.2020 do 31.12.2022 r. (lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

 

12.  Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

14.  Termin związania ofertą

 

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
 4. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem Terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie Terminu związania ofertą o 30 dni.

 

15.  Kryteria oceny oferty i ich znaczenie

 

Cena 100 %

 

16.  Podwykonawcy

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji Zamówienia.

 

17.   Waluta postępowania

Walutą postępowania jest polski złoty (PLN). Oferty należy składać w PLN.

18.   Wizja lokalna

Zamawiający dopuszcza odbycie wizji lokalnej.

 

19.  Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpieczy na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność cywilną zawodową z tytułu czynności objętych zakresem Umowy z sumą gwarancyjną wynoszącą 2 000 000 PLN. Jeżeli Wykonawca powierza wykonywanie części Przedmiotu umowy podwykonawcy, umowa ubezpieczenia powinna obejmować również odpowiedzialność Ubezpieczonego za podwykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.