eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Z36/3558/1 - Modernizacja układu wody lodowej w budynku C80/P15OGŁOSZENIE Z DNIA 2022-05-10


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE ,,POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA
Adres: ul. Aleksandra Fleminga 2, 03-176 Warszawa
Województwo: mazowieckie

Telefon: +48 519 347 892
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Artur Proć
Telefon: +48 519 347 892
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Z36/3558/1 - Modernizacja układu wody lodowej w budynku C80/P15

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
45.25.99.00 - Modernizacja zakładów
45.33.12.30 - Instalowanie urządzeń chłodzących

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2022-05-25


TREŚĆ PRZETARGU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

W Postępowaniu Niepublicznym

Prowadzonym w Trybie Zapytania Ofertowego OTWARTEGO

 

 

 

Z36/3558/1 - Modernizacja układu wody lodowej w budynku C80/P15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis Treści          

DEFINICJE: 3

I.        INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.. 4

II.       TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 4

1.       Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego otwartego. 4

2.       W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) ze zm.). 4

3.       Postępowanie prowadzone jest na podstawie warunków i informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (,,SIWZ", ,,Specyfikacja"). 4

4.       Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy. 4

III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 4

IV.     INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH.. 4

V.      INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ZE WSKAZANIEM OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 5

VI.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 5

VII.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW... 5

VIII.   INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ    WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA. 7

IX.      OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY. 8

X.        WADIUM.. 8

XIII.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 9

XIV.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 9

XV.    NEGOCJACJE HANDLOWE. 10

XVI.   WYKLUCZENIE WYKONAWCY. 10

XVII. ODRZUCENIE OFERTY. 11

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 11

XIX.    INFORMACJA O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY. 11

XX.     INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. 12

XXI.    WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ. 12

XXII.   ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA. 12

XXIII.  PODWYKONAWCY. 13

XXIV. WALUTA POSTĘPOWANIA. 13

XXV.  INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NIEPUBLICZNE BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI. 13

 

 

 

 

 

Załączniki (dostępne na Platformie zakupowej Logintrade (https://polfa-tarchomin.logintrade.net/)

 

Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 2 -  Formularz ,,oferta";

Załącznik nr 3 -  Opis Przedmiotu Zamówienia (URS/OPZ) wraz z załącznikami:

 1. karta centrali N1-2,
 2. karta centrali N2-1
 3. karta centrali N2-2
 4. karta centrali N3
DEFINICJE:

 

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:

 

 • ,,Regulaminie" - należy przez to rozumieć Regulamin zakupów i zaopatrzenia Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych ,,Polfa" Spółka Akcyjna
 • ,,Liście Nierzetelnych Dostawców" - należy przez to rozumieć wykaz Wykonawców, którzy w sposób zawiniony nie wykonali, nienależycie wykonali lub nienależycie wykonują Zamówienie na rzecz Zamawiającego, co wpłynęło na utratę przez nich wiarygodności wymaganej od partnerów biznesowych i tym samym uznanie, że będą niezdolni do realizacji kolejnych zamówień na rzecz Zamawiającego.
 • ,,Postępowaniu" - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu.
 • ,,Specyfikacji" lub ,,SIWZ" - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami.
 • ,,Spółce Prawa Handlowego" - należy przez to rozumieć spółkę utworzoną i funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz.1037 ze zm.).
 • ,,Wykonawca" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia. . Przez Wykonawcę rozumie się również podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie Zamówienia.
 • ,,Zamawiającym" - należy przez to rozumieć Spółkę TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE ,,POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA
 • ,,Załączniku" - należy przez to rozumieć każdy dokument tak nazwany i dołączony do Specyfikacji, stanowiący jej integralną część.
 • ,,Zamówieniu" - należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot został określony w Rozdziale III Specyfikacji.

 

I.              INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

 

TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY

FARMACEUTYCZNE ,,POLFA"

SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Aleksandra Fleminga 2, 03-176 Warszawa

II.             TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1.            Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego otwartego. 2.            W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) ze zm.). 3.            Postępowanie prowadzone jest na podstawie warunków i informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (,,SIWZ", ,,Specyfikacja"). 4.            Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy. III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

MODERNIZACJA ZASILANIA WODĄ OSMOTYCZNĄ BUDYNKU P18 zgodnie z załączonym URS, który stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia.

 

 

Kody CPV:

 

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

45259900 - Modernizacja zakładów

 

 

2.  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

 

 

IV.            INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza udzielania zamówień uzupełniających.

 

V.              INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ZE WSKAZANIEM OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

 1. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej Logintrade (https://polfa-tarchomin.logintrade.net/). Proszę przejść do postępowania nr Z34/3558/1.

Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. Z23/3558/1

 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00, jest:

 

Artur Proć

______ Menadżer Ds. Zakupów Inwestycyjnych

Dział Zakupów Produkcyjnych i Inżynieryjnych

tel: +48 519 347 892 

Email: Artur.Proc@tzf.pl

VI.            TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w czasie przestoju technologicznego oddziałów produkcyjnych w budynkach P15 oraz C80. Deklarowany termin przestoju określony został na 04 - 22.07.2022r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przestoju na późniejszy.

 

Więcej na ten temat w par. 3 Umowy.

 

VII.           WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

 1. Spełniają warunki postępowania dotyczące:

 

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie stawia innych szczególnych wymagań.

 

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia:

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek postępowania dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, o ile Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, czyli prace instalacyjne dotyczące chłodnictwa przemysłowego.

 

Wykonawca wykazując spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, jeżeli podmioty te są spółkami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Wykonawcy w rozumieniu Art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

 

 

3) Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:

Zamawiający nie stawia innych szczególnych wymagań.

 

 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia:

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek postępowania, o ile Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej
500 000,00 zł netto.

 

5)   Odbyli wizję lokalną celem weryfikacji zakresu prac opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

 

Osoby kontaktowe ze strony Zamawiającego w sprawie wizji lokalnej:

 

Ireneusz Wawer

Mobile: +48 512 000 625 

Email: Ireneusz.Wawer@tzf.pl

 

 

 • Pracownicy Wykonawcy  przeprowadzający inspekcję są zobligowani do przeprowadzenia jej w obecności wyznaczonego pracownika zamawiającego.

 

 

B. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ.

 

VIII.           INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ    WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA

 

 

 1. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału  w postępowaniu,  na Formularzu ,,Oferta" (zgodnym co do treści z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).  

 

 1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego będzie musiał w wyznaczonym terminie przedstawić:

 

 • Wykaz zamówień, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem referencji od tych podmiotów.

 

 

Wzór wykazu zamówień:

instalacyjne dotyczące chłodnictwa przemysłowego

Przedmiot zamówienia

Data wykonania

Podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane

Referencje (nr pisma)

 

 

 

 

 

 

 1. Wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy do oferty dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

 1. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie.

 

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

 

 1. Koszty przygotowania, złożenia oferty ponosi Wykonawca bez prawa żądania od Zamawiającego ich zwrotu niezależnie od czy oferta Wykonawcy została odrzucona, wybrana, nie wybrana.

 

IX.             OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz ofert nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria zawarte w niniejszym SIWZ.
 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium: cena - 100%, zgodnie ze wzorem:

cena łączna netto oferty najtańszej

_______________________________________   x 100 pkt

cena łączna netto oferty ocenianej

 

 1. O wyborze oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów( liczona do dwóch miejsc po przecinku).

 

X.             WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

       XI.             WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

1.         Strony umawiają się, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy (zwane dalej ,,Kaucją gwarancyjną"). Kaucja gwarancyjna, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi zabezpieczenie wszelkich ewentualnych roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

2.         Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania, jeżeli wartość szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, przewyższy kwotę Kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1 powyżej.

3.         Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 1 powyżej, wniesiona będzie przez Wykonawcę na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w częściach, tj. w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wartości netto z każdej wystawionej przez Wykonawcę faktury najpóźniej w terminie do 5 dni od dnia wystawienia faktury.

4.         Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie wierzytelności wynikającej z faktury Wykonawcy z wierzytelnością z tytułu Kaucji gwarancyjnej uznane będzie za dopełnienie obowiązku wniesienia Kaucji gwarancyjnej.

5.         W przypadku uzgodnionego przez Strony rozszerzenia zakresu Umowy i wartości wynagrodzenia Wykonawcy na mocy aneksu podpisanego przez Strony, wysokość Kaucji gwarancyjnej będzie odpowiednio zwiększona i będzie stanowiła 5% (słownie: pięć procent) nowego podwyższonego wynagrodzenia.

XII.       MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej na Platformie zakupowej Logintrade (https://polfa-tarchomin.logintrade.net/

Oferta powinna być oznaczona: Z36/3558/1

 1. Termin składania ofert upływa dnia 25.05.2022 o godz. 12.00.
 2. Otwarcie ofert nie jest jawne. O wynikach oceny oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
XIII.           TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
 4. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem Terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie Terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.
XIV.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF.
 2. Zamawiający informuje, że odpowiedzialność za ewentualne wady pliku bądź plików lub złożenie oferty w innym formacie niż wskazano w ust. 1 powyżej, skutkujące brakiem możliwości zapoznania się z treścią oferty przez Zamawiającego, ponosi Wykonawca.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
 5. Ofertę należy złożyć na Formularzu ,,Oferta" (zgodnym co do treści z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
 6. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie Załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z  tymi wzorami co do treści.
 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 8. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie i/lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (np. wydzielając informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa do odrębnego pliku).
 9. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Informację o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian winno być oznakowane tak jak oferta oraz dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: ,,WYCOFANIE" lub ,,ZMIANA".
 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielnie Zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia.
 12. Osoby dokonujące czynności w imieniu Wykonawcy w postępowaniu powinny być do tego uprawnione.  Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę.  

 

 

 

 

XV.           NEGOCJACJE HANDLOWE
 1. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ lub zaproszeniu do negocjacji handlowych.
 2. Zamawiający wskazuje, że do ewentualnych negocjacji handlowych może zaprosić trzech Wykonawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze.
 3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi finalną ofertę na Formularzu ,,Oferta" (zgodnym co do treści z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
XVI.          WYKLUCZENIE WYKONAWCY

 

 1. Z Postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć:

a)        Wykonawców, którzy nie potwierdzili spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym nie spełnili innych wymagań określonych w ogłoszeniu o Zamówieniu, w SIWZ lub w zaproszeniu do składania ofert lub w zaproszeniu do negocjacji,

b)        Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

c)         Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d)        Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ogłoszeniu o Zamówieniu Niepublicznym, SIWZ lub w zaproszeniu do składania ofert lub w zaproszeniu do negocjacji, w którym określono warunki udziału w postępowaniu,

e)         Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

f)          Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

g)        Wykonawców wpisanych na Listę Nierzetelnych Dostawców.

 1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykluczeniu z Postępowania.
XVII.         ODRZUCENIE OFERTY

 

  1.           Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

a)  jej treść nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,

b)  złożona została przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu, 

c)  Wykonawca w terminie trzech dni od przesłania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki. Brak sprzeciwu Wykonawcy na dokonanie poprawienia ww. omyłki poczytuje się za wyrażenie zgody na jej dokonanie,

d)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa.

  2.           Zamawiający poprawia w ofercie:

a)  oczywiste omyłki pisarskie,

b)  oczywiste omyłki rachunkowe,

c)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ lub zaproszeniem do składania ofert, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie informując o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  3.        O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została odrzucona.

 

XVIII.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

 1. Cenę oferty stanowi wartość  wyrażona w jednostkach pieniężnych /PLN/, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za przedmiot Zamówienia.
 2. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.

 

  XIX.        INFORMACJA O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

 

 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie Zamówienia w oparciu o ISTOTNE WARUNKI UMOWY określone w rozdziale XXVII.
 2. Umowa w sprawie Zamówienia musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SIWZ.
 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane.
XX.           INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, a Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie Zamówienia lub których oferta została odrzucona, o powodzie ich wykluczenia lub odrzucenia ich oferty.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest na żądanie zamawiającego wykazać,  że osoby podpisujące umowę są uprawnione do działania w imieniu Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. Jeżeli umowę w sprawie Zamówienia w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik musi posiadać stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do podpisania umowy musi być przedłożone najpóźniej przed podpisaniem umowy, w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
 6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie Zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
XXI.          WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
 4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.

 

 

XXII.         ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

 

 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
 2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia:

1)            Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2)            wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert.

 1. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.  
 3. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego
  z uprawnień przewidzianych w niniejszym Rozdziale.

 

 

 

XXIII.        PODWYKONAWCY

 

 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie robót budowlanych Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wydanej zgodnie i w terminie wynikającym z art. 6471 k.c.   zgodnie z umową

 

 1. Wykonawca może zlecić wykonanie projektu podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek

uzyskania od Zamawiającego, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody na powierzenie

wykonania projektu innemu podmiotowi.

 

 

XXIV.        WALUTA POSTĘPOWANIA

            Walutą postępowania jest polski złoty (PLN). Oferty należy składać w PLN.

 

 

XXV.         INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NIEPUBLICZNE BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI.

 

 1. Uzasadnienie przetwarzania danych osobowych

 

Zamawiający będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, bo są mu niezbędne dla dokonania oceny Pani/Pana oferty w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w niniejszym SIWZ.

 

 1. Podmioty, którym dane osobowe mogą być udostępnione

 

Wgląd w dane będą mieli pracownicy Zamawiającego.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwisk lub firmy Pani/Pana przedsiębiorstwa zostaną również, w razie wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej, opublikowane na platformie zakupowej Logintrade (https://polfa-tarchomin.logintrade.net/)

 

Dopuszcza się również po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia przekazanie zainteresowanym osobom, w tym innym oferentom w tym postępowaniu, dokumentów związanych z przewodzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia, które były przekazywane lub otrzymywane w jego trakcie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmują TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE ,,POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA.

Pracownicy Kontrahentów z którymi zamawiający zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych stanowi zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu (art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r., w skrócie ,,RODO"), co oznacza, w tej sytuacji, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jedna brak danych uniemożliwi Zamawiającemu dopuszczenie Pani/Pana do udziału w postępowaniu o zamówienie.

 

 1. Okres przetwarzania danych

Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o zamówienie.

 

 1. Pani/Pana uprawnienia

 

  Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy;
 2. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne;
 3. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych;
 4. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych
 5. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
 6. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co skutkować będzie co do zasady usunięciem podanych przez Panią/Pana danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania o zamówienie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem; 
 7. wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 1. Nie przekazujemy danych do krajów lub organizacji międzynarodowych, które nie chronią ich odpowiednio.

 

 1. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe.

 

 1. Kontakt - realizacja praw, dodatkowe informacje:  

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych będą TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY

FARMACEUTYCZNE ,,POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Aleksandra Fleminga 2, 03-176 Warszawa. Swoje prawa może Pan/Pani zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez:  iod@polfa-tarchomin.com.plZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.