eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Wykonanie termomodernizacji przegród zewnętrznych (ścian oraz dachu) hal niskich i łączników w budynku nr 109 zlokalizowanym na terenie WZU S.A. w Grudziądzu.OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-07-13


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
Adres: Parkowa 42, 86-300 Grudziądz
Województwo: kujawsko-pomorskie

Telefon: +48566446200
Fax: +48564623783
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Sebastian Szałecki
Telefon: +48605782503
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie termomodernizacji przegród zewnętrznych (ścian oraz dachu) hal niskich i łączników w budynku nr 109 zlokalizowanym na terenie WZU S.A. w Grudziądzu.

Miasto: Grudziądz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-07-23


TREŚĆ PRZETARGU

Zarząd

Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.

z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42, tel. 56 64 46 200, fax 56 46 23 783

Regon 000173232, NIP 876-020-50-02

 

Zaprasza do złożenia ofert na wykonanie termomodernizacji przegród zewnętrznych (ścian oraz dachu) hal niskich i łączników w budynku nr 109 zlokalizowanym na terenie WZU S.A. w Grudziądzu.

1. Planowany zakres robót 

-        wymiana płyt ściennych osłonowych;

-        wymiana płyt dachowych osłonowych;

-        remont dachu łączników;

-        remont i malowanie części ścian wewnętrznych;

-        wymiana świetlików dachowych;

-        wymiana bram i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;

-        wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej;

-        odtworzenie instalacji odgromowej;

-        odtworzenie wentylatorów grawitacyjnych na dachu;

-        zmiana sposobu odprowadzenia wód dachowych.

W ramach prac oferent jest zobowiązany do wykonania wszelkich niezbędnych innych prac towarzyszących nieujętych w projekcie, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania oraz prawidłowego funkcjonowania wszelkich urządzeń oraz instalacji, w tym wykonania badań i uzyskania niezbędnych certyfikatów i dopuszczeń umożliwiających użytkowanie instalacji.

W ofercie należy uwzględnić zakres prac wskazany w projekcie wykonawczym. Dokumenty dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Na pisemny wniosek firmy zainteresowanej złożeniem oferty, Zamawiający udostępni przedmiary robót w wersji elektronicznej (pdf).

Do prawidłowej wyceny niezbędne jest przeprowadzenie oceny stanu technicznego budynku (brak możliwości fotografowania podczas wizji lokalnej) oraz zapoznanie się z dokumentacją - projektem wykonawczym. Przy wycenie należy także uwzględnić wytyczne Inwestora dotyczące zastosowania wymaganej jakości materiałów. Parametry techniczne zastosowanych materiałów oraz technologie wykonawstwa precyzuje SST oraz projekt wykonawczy.

Dodatkowo oferent powinien uwzględnić wszelkie dodatkowe, nieprzewidziane koszty, które to mogą wystąpić w związku z realizacją zadania, a nie były wymienione przez Zamawiającego na etapie przygotowywania oferty.

 2.      Termin realizacji zamówienia

Pożądany termin wykonania robót to 4 miesiące.

 3.      Warunki udziału w postępowaniu

Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Powyższy warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie realizacje w zakresie robót związanych z przedmiotem zapytania.

 4.      Kontakt

Szczegółowe informacje w zakresie przedmiotu zamówienia można uzyskać:

-        u    Inspektora       Nadzoru          Budowlanego pod      nr        tel.       601 652 345,  

e-mail: infrastruktura@wzu.pl

-        w Dziale Utrzymania Infrastruktury WZU S.A. pod nr tel. 56 64 46 332 lub 605 782 503,

e-mail: infrastruktura@wzu.pl

 5.      Sposób przygotowania oferty

-        Wykonawca składa w jednym egzemplarzu pisemną ofertę na realizację zamówienia, która musi zawierać wartość netto oraz brutto, okres gwarancji na wykonane prace oraz termin ważności oferty (uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego znajdującego się w załączniku nr 1),

-        oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,

-        ofertę zatytułowaną: ,,Oferta na wykonanie termomodernizacji przegród zewnętrznych (ścian oraz dachu) hal niskich i łączników w budynku nr 109 zlokalizowanym na terenie WZU S.A. w Grudziądzu" należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie,

Do oferty należy dołączyć:

-        aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,

-        ubezpieczenie OC na kwotę wartości brutto kontraktu,

-        oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do wykonania tego przedsięwzięcia,

-        referencje wraz z wykazem referencji oraz kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą firmę,

-        oświadczenie o udzieleniu gwarancji zgodnie z deklaracją producenta (zał. nr 2),

-        oświadczenie o gotowości do usunięcia wad serwisowych urządzeń oraz instalacji w ramach gwarancji we wskazanym terminie (zał. nr 3),

-        oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej (zał. nr 4),

-        oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 5),

-        projekt umowy podpisany przez osobę reprezentującą firmę.

Koperta musi być opieczętowana pieczęcią zawierającą nazwę i adres firmy oraz zawierać dopisek ,,nie otwierać przed 23.07.2021r. godz. 10:00".

 6.      Miejsce składania ofert

Oferty składać należy pocztą na adres: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., ul. Parkowa  42, 86-300 Grudziądz (należy uwzględnić czas dostarczenia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu oferty przez pocztę lub firmę kurierską) lub w siedzibie Zamawiającego - I piętro sekretariat, gdzie obowiązuje system wejść, po okazaniu dowodu tożsamości i uzyskaniu przepustki. Składając ofertę należy uwzględnić czas na dokonanie powyższych czynności i dotarcie do sekretariatu. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w sekretariacie.

 7.      Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 23.07.2021r. godz. 10:00.

 8.      Oferent, którego oferta zostanie wybrana, podpisze z Zamawiającym umowę na warunkach przedstawionych załączonym w projekcie umowy.

9.      Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów Spółki. W przypadku braku zgody, Zamawiający może unieważnić postępowanie.

10.  Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).

11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia procedury wyłonienia oferenta bez podania przyczyny.

12.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu oferty na każdym etapie postępowania. 

13.  Oferent jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych od Zamawiającego informacji i dokumentów oraz ewentualnych wzajemnych ustaleń.

14.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.