eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › 1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej - Likwidacja wypłyceń na gazociągu Wrocław Obwodnica Północna oraz Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia - odgałęzienie Jeszkowice - Kiełczów węzeł" postępowanie nr ZP/2021/03/0019/WRO. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SWZ - wzór umowy.OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-04-09


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Województwo: mazowieckie

Telefon: 713353354
e-mail: zobacz email


Osoba upoważniona do kontaktów:
Anna Kwiatkowska
Telefon: 71 3353354
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej - Likwidacja wypłyceń na gazociągu Wrocław Obwodnica Północna oraz Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia - odgałęzienie Jeszkowice - Kiełczów węzeł" postępowanie nr ZP/2021/03/0019/WRO. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SWZ - wzór umowy.

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

CPV:
71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-05-14


TREŚĆ PRZETARGU
  1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej - Likwidacja wypłyceń na gazociągu Wrocław Obwodnica Północna oraz Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia - odgałęzienie Jeszkowice - Kiełczów węzeł" postępowanie nr ZP/2021/03/0019/WRO.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SWZ - wzór umowy.
  3. Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia: - 71320000-7
  4. Tam gdzie w treści Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji znajduje się odniesienie do konkretnego rodzaju norm, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania przez oferowany przedmiot Zamówienia wymagań realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu Zamówienia.
  5. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zaleceń wynikających z Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/).
  6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Regulaminu Platformy Zakupowej eB2B, dostępnego na stronie internetowej:  https://gazsys-tem.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions/.
  7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców, najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 2 dni przed zaproponowaną przez siebie datą przeprowadzenia wizji lokalnej, wystąpić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344; dalej jako ,,ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną") do Zamawiającego z wnioskiem o ustalenie terminu (dnia i godziny) dokonania wizji lokalnej z zastrzeżeniem, że wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-14:00.
  8. W dokumentacji projektowej nie mogą być wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i projektant nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wówczas wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy ,,lub równoważny" oraz muszą zostać opisane warunki tej równoważności (podanie parametrów charakterystycznych wymaganych dla spełnienia równoważności).
  9. Zamawiający jest upoważniony do skorzystania z prawa opcji dotyczącego nadzoru autorskiego w trakcie trwania Umowy, w zakresie opisanym we wzorze Umowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

W zależności od swoich potrzeb Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania na warunkach wskazanych we wzorze Umowy z prawa opcji polegającego na zleceniu Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy realizacji dodatkowych zleceń obejmujących pełnienie nadzoru autorskiego.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy wniosku zlecenia czynności dotyczących realizacji Zamówienia w ramach prawa opcji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.