eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakliczyn › ,,Modernizacja - asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakliczyn - zadania realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego"OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-26


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: GMINA ZAKLICZYN
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
,,Modernizacja - asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakliczyn - zadania realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego"

Miasto: Zakliczyn

Województwo: małopolskie

CPV:
45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-14


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
,,Modernizacja - asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakliczyn - zadania realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego"
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAKLICZYN
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660967
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: RYNEK 32
1.5.2.) Miejscowość: Zakliczyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 32-840
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski
1.5.7.) Numer telefonu: 146326460
1.5.8.) Numer faksu: 146326455
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zakliczyn.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakliczyn.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Modernizacja - asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakliczyn - zadania realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98eb8f3d-8e34-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023946
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002266/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja asfaltowanie dróg gminnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.zakliczyn.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zakliczyn.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału;1.1. głoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu Zamawiającego dostępnego pod adresem: https://zakliczyn.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl1.2. Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". 1.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 1.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gmina Zakliczyn tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl2. Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:2.1. dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,2.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:3.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;3.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;3.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;3.4. Włączona obsługa JavaScript;3.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.zakliczyn.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn, tel.: 14/632 64 60, zakliczyn@zakliczyn.pl ;2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Zakliczyn jest Pan Artur Kuchno, kontakt: artur.kuchno@zakliczyn.pl, tel. 14/ 632 64 60; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Modernizacja - asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakliczyn - zadania realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego" Nr sprawy UM-III.271.ZP.1.2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), dalej ,,ustawa Pzp"; 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7. Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;8. Nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UM-III.271.ZP.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie modernizacji - asfaltowania dróg gminnych w Gminie Zakliczyn. Szczegółowy zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach poszczególnych częściCzęść I1. Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej 203368K w m. Lusławice o długości 180 mb w tym z funduszu sołeckiego 150 mb,2. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 125 w m. Lusławice o długości 65 mb w tym z funduszu sołeckiego 57 mb,3. Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej G62 203392K w m. Wróblowice o długości 150 mb w tym funduszu sołeckiego 83 mb,4. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 109 w m. Kończyska o długości 205 mb w tym funduszu sołeckiego 104 mb,5. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 86 w m. Faściszowa o długości 200 mb w tym funduszu sołeckiego 87 mb.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:I. Cena - 60%Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia - 60 %Punkty przyznane za kryterium ,,Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia" będą liczone wg następującego wzoru:C = (Cmin : Cx) × 60gdzie: C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za ,,cenę", Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych Cx - cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.II. Okres gwarancji - 40%Punkty przyznane za kryterium ,,okres gwarancji" będą liczone wg następującego wzoru:Wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie punktowany następująco:60 miesięcy i więcej = 30 pkt72 miesiące i więcej = 37 pkt84 miesiące i więcej = 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:I. Cena - 60%Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia - 60 %Punkty przyznane za kryterium ,,Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia" będą liczone wg następującego wzoru:C = (Cmin : Cx) × 60gdzie: C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za ,,cenę", Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych Cx - cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.II. Okres gwarancji - 40%Punkty przyznane za kryterium ,,okres gwarancji" będą liczone wg następującego wzoru:Wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie punktowany następująco:60 miesięcy i więcej = 30 pkt72 miesiące i więcej = 37 pkt84 miesiące i więcej = 40 pkt
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie modernizacji - asfaltowania dróg gminnych w Gminie Zakliczyn. Szczegółowy zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach poszczególnych części;Część II1. Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej 203377K w m. Ruda Kameralna na dz 703 o długości 230 mb w tym z funduszu sołeckiego 60 mb,2. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 851 w m. Ruda Kameralna o długości 70 mb w tym z funduszu sołeckiego 17 mb, 3. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 220/1, 220/2 w m. Borowa o długości 110 mb w tym z funduszu sołeckiego 94 mb, 4. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 256 w m. Olszowa o długości 385 mb w tym z funduszu sołeckiego 146 mb,5. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 272 w m. Dzierżaniny o długości 170 mb w tym z funduszu sołeckiego 87 mb, 6. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 96 w m. Jamna o długości 75 mb w tym z funduszu sołeckiego 43 mb,
4.2.5.) Wartość części: 0,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:I. Cena - 60%Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia - 60 %Punkty przyznane za kryterium ,,Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia" będą liczone wg następującego wzoru:C = (Cmin : Cx) × 60gdzie: C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za ,,cenę", Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych Cx - cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.II. Okres gwarancji - 40%Punkty przyznane za kryterium ,,okres gwarancji" będą liczone wg następującego wzoru:Wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie punktowany następująco:60 miesięcy i więcej = 30 pkt72 miesiące i więcej = 37 pkt84 miesiące i więcej = 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:I. Cena - 60%Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia - 60 %Punkty przyznane za kryterium ,,Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia" będą liczone wg następującego wzoru:C = (Cmin : Cx) × 60gdzie: C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za ,,cenę", Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych Cx - cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.II. Okres gwarancji - 40%Punkty przyznane za kryterium ,,okres gwarancji" będą liczone wg następującego wzoru:Wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie punktowany następująco:60 miesięcy i więcej = 30 pkt72 miesiące i więcej = 37 pkt84 miesiące i więcej = 40 pkt
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie modernizacji - asfaltowania dróg gminnych w Gminie Zakliczyn. Szczegółowy zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach poszczególnych części;Część III1. Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej 203386K w m. Wesołów o długości 250 mb w tym z funduszu sołeckiego 80 mb, 2. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 342 w m. Wesołów o długości 150 mb w tym z funduszu sołeckiego 111 mb, 3. Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr K203427 na dz. 356 wraz z remontem przepustu w m. Stróże o długości 83 mb w tym z funduszu sołeckiego 61 mb, 4. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 188 w m. Zdonia o długości 140 mb w tym z funduszu sołeckiego 13 mb, 5. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 45 w m. Zdonia o długości 80 mb w tym z funduszu sołeckiego 22 mb,
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:I. Cena - 60%Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia - 60 %Punkty przyznane za kryterium ,,Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia" będą liczone wg następującego wzoru:C = (Cmin : Cx) × 60gdzie: C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za ,,cenę", Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych Cx - cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.II. Okres gwarancji - 40%Punkty przyznane za kryterium ,,okres gwarancji" będą liczone wg następującego wzoru:Wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie punktowany następująco:60 miesięcy i więcej = 30 pkt72 miesiące i więcej = 37 pkt84 miesiące i więcej = 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:I. Cena - 60%Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia - 60 %Punkty przyznane za kryterium ,,Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia" będą liczone wg następującego wzoru:C = (Cmin : Cx) × 60gdzie: C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za ,,cenę", Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych Cx - cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.II. Okres gwarancji - 40%Punkty przyznane za kryterium ,,okres gwarancji" będą liczone wg następującego wzoru:Wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie punktowany następująco:60 miesięcy i więcej = 30 pkt72 miesiące i więcej = 37 pkt84 miesiące i więcej = 40 pkt
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie modernizacji - asfaltowania dróg gminnych w Gminie Zakliczyn. Szczegółowy zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach poszczególnych części;Część IV 1. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 167/1 w m. Gwoździec o długości 115 mb w tym z funduszu sołeckiego 35 mb,2. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 839 w m. Gwoździec o długości 135 mb w tym z funduszu sołeckiego 43 mb,3. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 129 wraz z odwodnieniem m. Charzewice o długości 220 mb w tym z funduszu sołeckiego 100 mb,4. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 34 w m. Melsztyn o długości 200 mb w tym z funduszu sołeckiego 66 mb,5. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 8 w m. Zawada Lanckorońska o długości 150 mb w tym z funduszu sołeckiego 60 mb,6. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 88/17 w m. Roztoka o długości 90 mb w tym z funduszu sołeckiego 69 mb.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:I. Cena - 60%Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia - 60 %Punkty przyznane za kryterium ,,Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia" będą liczone wg następującego wzoru:C = (Cmin : Cx) × 60gdzie: C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za ,,cenę", Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych Cx - cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.II. Okres gwarancji - 40%Punkty przyznane za kryterium ,,okres gwarancji" będą liczone wg następującego wzoru:Wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie punktowany następująco:60 miesięcy i więcej = 30 pkt72 miesiące i więcej = 37 pkt84 miesiące i więcej = 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:I. Cena - 60%Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia - 60 %Punkty przyznane za kryterium ,,Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia" będą liczone wg następującego wzoru:C = (Cmin : Cx) × 60gdzie: C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za ,,cenę", Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych Cx - cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.II. Okres gwarancji - 40%Punkty przyznane za kryterium ,,okres gwarancji" będą liczone wg następującego wzoru:Wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie punktowany następująco:60 miesięcy i więcej = 30 pkt72 miesiące i więcej = 37 pkt84 miesiące i więcej = 40 pkt
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 do SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Dla części I -6.500,00 (słownie sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)Dla części II - 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)Dla części III - 5.500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)Dla części IV - 6.000,00 (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zakliczyn.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,OFERTY" do dnia 14 kwietnia 2021 r. do godz. 10.00
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-14 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.