eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Remont oznakowania nawigacyjnego stawa światła sektorowego ŻuławyOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-26


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Remont oznakowania nawigacyjnego stawa światła sektorowego Żuławy

Miasto: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

CPV:
45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-14


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont oznakowania nawigacyjnego stawa światła sektorowego Żuławy
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145017
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: pl. Stefana Batorego 4
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 70-207
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.5.7.) Numer telefonu: 91 44 03 423
1.5.8.) Numer faksu: 91 44 03 441
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ums.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

terenowa administracja rządowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont oznakowania nawigacyjnego stawa światła sektorowego Żuławy
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec56ad39-8e3b-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023926
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016647/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Remonty oznakowania nawigacyjnego: Stawa światła sektorowego Żuławy , Stawa nabieżnika Święta , Stawa dolna nabieżnika Krępa ,Stawa górna nabieżnika Krępa
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ums.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ums.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,włączona obsługa JavaScript,zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Informacja dotycząca RODO, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).3. Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemui których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.4. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia znajdującego się w Załączniku nr 3do SWZ.5. Klauzula informacyjna dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin;2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Artur Wałęka, tel: 91-44-03- 309, email: IOD@ums.gov.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty lub osoby, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy Pzp;4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępudo danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonymw przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.6. Składając oferty/oświadczenia/dokumenty poprzez Platformę elektroniczną - Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy elektronicznej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://ums.ezamawiajacy.pl.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PO-II.2610.4.21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1971000,00 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 200000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont oznakowania nawigacyjnego: stawa światła sektorowego Żuławy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do SWZ. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są dokumenty zawarte w Załącznikach od 10 - do 14.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów:zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 200 000, 00 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych).4) zdolności technicznej lub zawodowej:zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 2 roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każda. Za roboty podobne zamawiający uzna roboty polegające na budowie lub remoncie budowli hydrotechnicznych w myśl Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie np. brzegów morskich, nabrzeży, falochronów, ostróg.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, chyba, że w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ,wykazu robót budowlanych - stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz oferty, którego wzór stanowi stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;2) oświadczenie wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ o braku podstaw wykluczenia z postępowania na postawie art. 125 ust 1 ust 1 ustawy pzp;3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca realizując zamówienie powołuje się na jego zasoby, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;(zobowiązanie należy złożyć, ile wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby).6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ;(oświadczenie należy złożyć, w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniui zawarcia umowy. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty w następujący sposób:1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania - każdy z wykonawców;2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - każdy z wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;3) oświadczenia w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5 - każdy z wykonawców;4) wykaz robót budowlanych - pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy z wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zgodne ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-14 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: platforma elektroniczna https://ums.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-14 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-13
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złożenia dokumentów,o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych ora innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.