eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Prace remontowe w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 16/18 i ul. Kościuszki 95 w Poznaniu.OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-26


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Prace remontowe w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 16/18 i ul. Kościuszki 95 w Poznaniu.

Miasto: Poznań

Województwo: wielkopolskie

CPV:
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-14


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Prace remontowe w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 16/18 i ul. Kościuszki 95 w Poznaniu.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257816
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 34
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-714
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umww.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.umww.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace remontowe w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 16/18 i ul. Kościuszki 95 w Poznaniu.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-724a7d1a-881f-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023689
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001946/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Prace remontowe w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 16/18 i ul. Kościuszki 95 w Poznaniu
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/41270e2f-ccc1-445e-80cc-f4dd6fd7e135
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: /umarszwlkp/SkrytkaESP3) poczty elektronicznej (e-mail): zamowienia@umww.pl2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 17 SWZ i 19 SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).Pozostałe postanowienia zostały określone w SWZ.https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/41270e2f-ccc1-445e-80cc-f4dd6fd7e135
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.3. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 10.36. SWZ, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt. 10.38. SWZ.5. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 67 pzp.6. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.7. Pozostałe postanowienia zostały określone w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę elektroniczną ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz w celu archiwizacji. Państwa dane oferentów będą ujawnione podmiotom świadczącym usługi, na rzecz administratora danych, na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych oraz będą udostępniane w ramach postępowania w oparciu o przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub dłużej tj. przez okres obowiązywania umowy chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przechowywania, z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (np.: przez kolejne 10 lat z uwagi na konieczność archiwizacji dokumentacji dotyczącej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego). Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Przetwarzane dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania, stosowanie do art. 22 RODO oraz nie będą przekazywane poza EOD i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO); prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO); prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na (zgodnie z art. 18 RODO); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Prawa o których mowa w art. 15, 16, 18 RODO podlegają wyłączeniu o których mowa w art. 19, 74 i 75 ustawy Pzp.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach postępowania o zamówienie publiczne przysługuje:Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników).Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do tego protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w powyżej i art. 18 ust. 3-6 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.Ponadto osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DA-IV-3-1.272.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe (roboty budowlane) obejmujące swym zakresem 2 etapy:1) I etap obejmujący remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 95 (II piętro) oraz w budynku C przy al. Niepodległości 16/18 (parter i II piętro) w Poznaniu.2) II etap stanowiący prawo opcji, obejmujący remont pomieszczeń w budynku C przy al. Niepodległości 16/18 (III piętro) w Poznaniu.Szczegółowy opis realizacji zamówienia zawarty został w szczególności w Dokumentacji Technicznej (dalej zwaną również DT, OPZ lub SOPZ) stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. Prawo opcji - Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie realizacji prac dla etapu II:1) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy,2) zlecenie realizacji dodatkowych prac w ramach prawa opcji może nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Realizacja prac w ramach prawa opcji może być zlecona w całości albo wcale,3) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji etapu II,4) Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z przedmiotowego prawa. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy do dochodzenia względem niego odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy,5) Zlecenie prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. 6) Ewentualne skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie polegało na przekazaniu przez Zamawiającego względem Wykonawcy pisemnego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z tego prawa ze zleceniem realizacji prac w ramach etapu II, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 5 do SWZ).7) Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie Etapu II określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.2. Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę musi spełniać wymogi Specyfikacji Warunków Zamówienia. Musi być ofertą ważną w postępowaniu (nie podlegać odrzuceniu). Wykonawca musi spełniać warunki udziału w niniejszym postępowaniu i nie podlegać wykluczeniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznych i zawodowych, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie obiektu budowlanego, każdą o wartości realizacji nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.UWAGA 1Wykonawca nie może wykazać tych samych robót więcej niż jeden raz, dlatego wszystkie wykazane roboty muszą być odpowiednio, jednoznacznie opisane w wykazie robót poprzez podanie danych wymaganych przez Zamawiającego.UWAGA 2Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt. 8.2. SWZ, może wykazać jego spełnienie na podstawie wielu bądź jednej zrealizowanej umowy, z zastrzeżeniem, iż poszczególne roboty spełniają warunki określone w pkt. 8.2. SWZ.UWAGA 3W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie w całości. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu, określonego w pkt. 8.2. SWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot.UWAGA 4W przypadku podania wartości robót w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty - według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (określonej w pkt. 8.2. SWZ) Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do SWZ.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2., SWZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 10.2. SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.5. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w §9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.6. Do upływu terminu składania ofert należy złożyć: 1) ofertę, która musi być zgodna w treści z Formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ;2) oświadczenie z art. 125 ust. 1 pzp - załącznik nr 3 do SWZ;3) pełnomocnictwo - jeżeli Wykonawca samodzielnie składający ofertę jest reprezentowany przez Pełnomocnika;4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.6) W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.25. i 10.26. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 7) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 10.2. SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.8) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 pzp - dokumenty określone w pkt. 10.16. SWZ (określone w pkt. 10.17. SWZ);UWAGA!Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.9) dowód wniesienia wadium - zgodnie z pkt. 11 SWZ;Pozostała dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania została określona w SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.1.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: PKO 47 1020 4027 0000 1502 0400 8058 z podaniem tytułu: ,,Wadium - Prace remontowe w obiektach UMWW w Poznaniu";2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 1.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 11.4.2) - 11.4.4) SWZ Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.1.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 11.4.2) - 11.4.4) SWZ, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 pzp lub art. 128 ust. 1 pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 pzp lub art. 106 ust. 1 pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 1.6. Wadium wnoszone w formach wymienionych w pkt. 11.4.2) - 11.4.4) SWZ musi:1) wskazywać gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia);2) wskazywać beneficjenta - Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,3) określać termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą),4) określać kwotę poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), 5) gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego jako Beneficjenta,6) wskazywać przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w pkt. 11.9. SWZ.Pozostałe postanowienia dotyczące wadium zostały opisane w pkt. 11 SWZ
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
INFORMACJA NA TEMAT WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.22. SWZ Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych. 3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.25. i 10.26. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Pozostałe postanowienia - zgodnie z SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały opisane w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ. Zmian umowy można dokonać w szczególności na podstawie § 18:Zmiany umowy1. Umowa może ulec zmianie w przypadkach określonych w ust. 3.2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie wymaga sporządzenia aneksu:1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;2) zmiany danych teleadresowych;3) zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.3. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących warunkach:1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. ...Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe postanowienia zawarte zostały w SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-14 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zgodnie z pkt. 19 SWZ. Pozostałe wymogi w SWZ.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-14 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-13
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować:- dla Etapu I - do 100 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po przekazaniu terenu robót,- dla Etapu II (prawo opcji) - do 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prac przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie prac musi nastąpić do 21 dni od przekazania informacji przez Zamawiającego o możliwości rozpoczęcia prac.2. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zwanym dalej ,,zabezpieczeniem") przed terminem zawarcia umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie dla zamówienia podstawowego. 2) Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że pzp stanowi inaczej lub Zamawiający określi inny termin w dokumentach zamówienia.W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 5 umowy (załącznik nr 5 do SWZ), jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia prac, zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla zakresu zamówienia objętego prawem opcji, w wysokości 5% kwoty brutto określonej dla zamówienia objętego prawem opcji - zgodnie z ofertą Wykonawcy. Pozostałe warunki dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 5 do SWZ.Pozostałe warunki określające ZNWU zostały opisane w SWZ.3. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.1) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści specyfikacji warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.2) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.3) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.4) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudniania na podstawie umowy o pracę.5) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt. 21 SWZ.6) Najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej za szkody mogące powstać w trakcie realizacji umowy, na kwotę minimum 100.000,00 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.