eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › Zakup zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-26


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.

Miasto: Skierniewice

Województwo: łódzkie

CPV:
38.60.00.00 - Przyrządy optyczne
38.65.20.00 - Projektory filmowe
51.00.00.00 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
80.51.10.00 - Usługi szkolenia personelu


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-08


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001013370
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Reymonta 33
1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice
1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cekis.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cekis.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d21a5bc-7ad2-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023436
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.cekis.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem miniPortalu znajdującego się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu znajdującego się pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: ,,formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,formularza do komunikacji". 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. 5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@cekis.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice.2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - Aleksandra Cnota-Mikołajec, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:a) realizacji zadań wynikających ze statutu Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach,b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,c) realizacji działań promocyjnych Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.6) Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych.d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,e) do przenoszenia danych w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-e) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: L.DZ.CKiS243/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: Zakup zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego, kompletnego zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach wraz z jego montażem, uruchomieniem i zestrojeniem oraz szkoleniem kinooperatorów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 38652000-0 - Projektory filmowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38600000-1 - Przyrządy optyczne

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: innowacyjność
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na kompletny zestaw kinowy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie4) zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie umowy dostawy kompletnego zestawu cyfrowego wraz z jego montażem, uruchomieniem i zestrojeniem o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór stanowi załącznik nr 3.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykazu dostaw wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane.Wykonawca wykaże co najmniej dwie umowy dostawy kompletnego zestawu cyfrowego wraz z jego montażem, uruchomieniem i zestrojeniem o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie - wzór stanowi załącznik nr 4.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1,b) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2,c) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 (jeśli dotyczy),d) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty dołącza się pełnomocnictwo. Powyższy dokument sporządza się w:o w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy;o w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy; o cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez mocodawcę - podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym mocodawcy;o cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa sporządzone w postaci papierowej poświadczone przez notariusza.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3. W przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żądać będzie, przed zawarciem umowy, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następujących sytuacjach:1) w zakresie wynagrodzenia:a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany stawki od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, b) w przypadku zmiany zakresu świadczenia wykonawcy spowodowanej okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.2) w zakresie terminu wykonania:a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminu realizacji wskazanego w Umowie;b) w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy;c) w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym;3) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;4) wystąpienia konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy.2. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza kontrolą Stron, których nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań, takie jak: katastrofalne działanie sił przyrody, wojna, strajki generalne, wprowadzenie stanu epidemicznego, ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może przeciwstawić się jednostka itp. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów poszczególnych obowiązków zawartych w umowie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nasilenia skutków jej wystąpienia, za które ani zamawiający ani wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.4. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym integralną część SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-08 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-08 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.