eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościan › Budowa ulic na Osiedlu Mikołaja Reja w miejscowości Nowy LuboszOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-26


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Gmina Kościan
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa ulic na Osiedlu Mikołaja Reja w miejscowości Nowy Lubosz

Miasto: Kościan

Województwo: wielkopolskie

CPV:
45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę
45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.23.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45.23.14.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45.23.21.30 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45.23.31.40 - Roboty drogowe
45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-16


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ulic na Osiedlu Mikołaja Reja w miejscowości Nowy Lubosz
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kościan
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050586
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Młyńska 15
1.5.2.) Miejscowość: Kościan
1.5.3.) Kod pocztowy: 64-000
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński
1.5.7.) Numer telefonu: +48 655121001
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszkamackowiak@gminakoscian.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminakoscian.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ulic na Osiedlu Mikołaja Reja w miejscowości Nowy Lubosz
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0229be81-8e06-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023348
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000813/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa ulic na Osiedlu Mikołaja Reja w miejscowości Nowy Lubosz
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów/oświadczeń w postaci elektronicznej oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan;Można się z nami kontaktować w następujący sposób:1. listownie: na adres Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan,2. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminakoscian.pl3. telefonicznie pod numerem: 65 5121001;2) w sprawach związanych z Pana/Pani danymi można się również kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@comp-net.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; Z uwagi na ograniczoną ilość znaków - pozostałe informacje znajdują się w Rozdziale II SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz Ogłoszenie pkt RODO (obowiązek informacyjny)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.01.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej - ulic na Osiedlu Mikołaja Reja w Nowym Luboszu. Przedmiotowa droga przebiega w wyznaczonym pasie drogowym, projektowana klasa techniczna drogi - D, kategoria ruchu KR-2.W ramach budowy wyodrębniono 4 odcinki:I - nawierzchnia bitumiczna, dł. ok. 94 m i szerokości 6,0 mII - nawierzchnia bitumiczna, dł. ok. 497 m i szerokości 5,5 mIII - nawierzchnia z kostki betonowej, dł. ok. 128 m i szerokości 5,5 mIV - nawierzchnia z kostki betonowej, dł. ok. 87 m i szerokości 5,0 mPrzyjęto do wykonania następujące konstrukcje jezdni:- dla nawierzchni bitumicznej o Warstwa ścieralna - AC 11S gr. 4cmo Warstwa wiążąca - AC 16W gr. 8 cmo Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cmo Grunt stabilizowany cementem - gr. 15 cm - dla nawierzchni z kostki brukowej o Warstwa ścieralna - kostka brukowa gr. 8 cmo Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cmo Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cmo Grunt stabilizowany cementem - gr. 15 cm Ulica włącza się do drogi powiatowej - ul. Kościańska o nr 3897P klasa techniczna drogi Z.Do wykonania jest sieć kanalizacji deszczowej. Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC-U klasy S, SN8, SDR 34 ze ścianką litą o średnicach od 160 do 400 mm. Przed zrzutem ścieków deszczowych do odbiornika, będą one podczyszczone w osadniku zawiesiny mineralnej z wbudowanym kanałem odciążającym a następnie przez regulator przepływu wprowadzone do przepompowni ścieków deszczowych. Od przepompowni ścieków deszczowych kanalizacja deszczowa poprowadzona będzie rurami PE 100, SDR17, PN10 ( 160 x 9,5 mm). Ścieki zostaną wprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Kościańskiej o śr. 400 mm. Przed wprowadzeniem do istniejącej studni należy wykonać studnię rozprężną. Bezpośredni odbiór wody z powierzchni ulic nastąpi poprzez studzienki ściekowe z wpustami deszczowymi oraz przez studzienki rewizyjne. Długość kolektora deszczowego ( bez przykanalików) ok. 655 mb.Wymiana przyłączy wodociągowych.W ramach inwestycji należy wykonać demontaż istniejących i montaż nowych przyłączy w zakresie od opaski nawiercającej na kolektorze ( łącznie z wymianą opaski) do granicy pasa drogowego - przepięcie istniejącego przyłącza wody. Instalacje należy wykonać z rur ciśnieniowych PE 100 (PN10) SDR 17. Do wymiany przewidziano 37 przyłączy oraz 2 węzły wodociągowe.Wymiana hydrantów i węzłów.Należy również wymienić 6 podziemnych hydrantów na nowe podziemne ( komplet: trójnik, kolano, zasuwa, króciec - DN 80, 100/80/100) oraz 1 szt nadziemny na nadziemny ( komplet) oraz 2 węzły hydrantowe DN 100 ( trójnik 100/1000/100 zasuwa DN 100).Oświetlenie uliczne.Należy wykonać instalacje oświetlenia ulicznego wraz ze skrzynką oświetleniową i linią kablową. Do wykonania jest linia kablowa oświetleniowa typu YAKY 4x35 mm2 o długości ok. 840 mb, skrzynka oświetleniowa SO oraz 29 słupów oświetleniowych z oprawami LED
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:a) WykonawcyZamawiający uzna, że wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykaże wykonanie:- co najmniej jednego zamówienia (roboty budowlanej) polegającego na/obejmującego swym zakresem budowie/ę (odbudowie/ę, rozbudowie/ę) oświetlenia ulicznego lub/i drogowego lub/i parkowego o wartości minimum 150.000,00 zł brutto,oraz- co najmniej jednego zamówienia (roboty budowlanej) polegającego na/obejmującego swym zakresem budowie/ę (odbudowie/ę, rozbudowie/ę) sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości minimum 500,00 m,oraz- co najmniej dwóch zamówień (robót budowlanych), każde z nich obejmujące swym zakresem/polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej/ych na powierzchni minimum 3.200,00 m2.Każde z wykazanych zamówień (robót budowlanych) może jednocześnie odpowiednio potwierdzać spełnienie pierwszego i/lub drugiego i/lub trzeciego z opisanych powyżej warunków dot. doświadczenia wykonawcy.Do wskazania wielkości powierzchni nawierzchni należy przyjąć tylko wielkość powierzchni warstwy ,,wierzchniej", tzn. co do zasady będzie to warstwa ścieralnaZamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie roboty wykonane w okresie ostatnich 5 lat (okres ten liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które zostaną poparte dowodami określającymi, że te roboty zostały wykonane należycie. W przypadku, gdy wartość zrealizowanego zamówienia (roboty budowlanej) została określona w innej walucie niż PLN, to należy ją przeliczyć na zł wg średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy dot. wykazanej roboty.b) OsóbMinimalne warunki dotyczące kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia:Wykonawca musi wykazać dysponowanie minimum po jednej osobie mogącej wykonywać samodzielną funkcję techniczną w budownictwie polegającą na:- kierowaniu budową (w branży drogowej), - kierowaniu robotami budowlanymi (w branży sanitarnej),- kierowaniu robotami budowlanymi (w branży elektrycznej), na przedmiotowej inwestycji.Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji W związku z powyższym osoba/osoby ta/te zobowiązana/e jest/są posiadać odpowiednie do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz 1333 z późn. zm.) w specjalności:a) inżynieryjnej drogowej (bez ograniczeń);b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń);c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ( bez ograniczeń);lub odpowiadające im (tzn. umożliwiające pełnienie ww. samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na przedmiotowym zadaniu), ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;lub być osobą/osobami mogącą/ymi pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, o której mowa powyżej na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz 1333 z późn. zm). Ze względu na zmieniające się przepisy prawa w zakresie wydawania uprawnień budowlanych, ich różny zakres i nazewnictwo zamawiający informuje, że ocena tych uprawnień musi odbywać się poprzez udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie: czy pozwalają one na pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót na tej konkretnej budowie? W związku z tym, w przypadku np. uprawnień instalacyjnych, o których mowa pod lit. c) wystarczy wykazanie się odpowiednimi uprawnieniami dot. kanalizacji i wodociągów (ponadto ze względu na zmieniające się przepisy prawa, które np. pozwalały dawniej na wydawanie uprawnień tylko i wyłącznie w zakresie sieci wodociągowych lub tylko i wyłącznie w zakresie sieci kanalizacyjnych itp. Zamawiający dopuszcza pełnienie danej funkcji kierownika przez dwie lub więcej osób. Najważniejsze jest, aby te osoby łącznie posiadały wymagane uprawnienia).Ponadto osoba/y ta/te powinna/y zostać skierowana do realizacji zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od wymogu składania dokumentów podmiotowych w tym zakresie
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;3. Okresy wyrażone w latach, o których mowa w pkt.2.1., liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.5. Zamawiający nie określa szczególnego (obiektywnie uzasadnionego) sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy p.z.p.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w SWZ (Projektowe postanowienia umowy)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-14
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.2.Oferta winna zawierać:1) wypełniony formularz oferty2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie to składa odpowiednio każdy z Wykonawców.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.5) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p. - jeżeli dotyczy6) zobowiązanie lub podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w art. 118 ust. 3 i 4 ustawy p.z.p. - jeżeli dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.