eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Batowice › Przebudowa drogi powiatowej nr 2136K relacji Sułoszowa - Wielmoża kol. DługaOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-22


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: ZARZĄD DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2136K relacji Sułoszowa - Wielmoża kol. Długa

Miasto: Batowice

Województwo: małopolskie

CPV:
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę
45.11.10.00 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45.11.11.00 - Roboty w zakresie burzenia
45.11.21.00 - Roboty w zakresie kopania rowów
45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45.23.14.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg
45.23.32.90 - Instalowanie znaków drogowych
45.24.35.10 - Budowa nasypów
45.25.56.00 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
77.21.14.00 - Usługi wycinania drzew


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-07


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 2136K relacji Sułoszowa - Wielmoża kol. Długa
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351579270
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Karola Wojtyły 106
1.5.2.) Miejscowość: Batowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 32-086
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski
1.5.7.) Numer telefonu: 12-622-10-14
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdpk.krakow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpk.krakow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogownictwo
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2136K relacji Sułoszowa - Wielmoża kol. Długa
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85d8fde4-8b10-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021200
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007156/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Przebudowa drogi powiatowej nr 2136K relacji Sułoszowa - Wielmoża kol. Długa
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zp@zdpk.krakow.pl. Przesyłane dokumenty muszą być opatrzone przez osobęlub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że: o administratorem Państwa danych osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego; ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice;o Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2136K w miejscowości Wielmoża, Gmina Sułoszowa, odcinek w km 2+730÷3+375", prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa PZP";o odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP; o Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;o obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; o w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;o posiadają Państwo:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz art. 19 ust. 3 ustawy PZP; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwa, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;o nie przysługuje Państwu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/261/8/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2136K w miejscowości Wielmoża, Gmina Sułoszowa, odcinek w km 2+730÷3+375.2. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2136K w zakresie budowy umocnionego pobocza z kostki brukowej betonowej, remontu istniejących zjazdów i dojść indywidualnych w ciągu projektowanego umocnienia pobocza, budowy odwodnienia drogi powiatowej poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej, studzienek ściekowych ulicznych z wpustem krawężnikowo-jezdniowym, wykonaniu przykanalików, obramowanie krawężnikiem betonowym 20x30cm na ławie betonowej z oporem, na odcinku w km 3+373,23÷3+130,94 strona prawa, w km 3+162,6÷2+730,29 strona lewa wykonaniu oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową, grubowarstwowe na odcinku 2 645,00 mb - linie poziome oraz trzy przejścia dla pieszych, wykonaniu przepustu poprzecznego pod drogą o średnicy DN1000 z optymalizacją odprowadzenia wód opadowych poza zabudowania.3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w załączonej dokumentacji projektowej jak również w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45243510-0 - Budowa nasypów

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

77211400-6 - Usługi wycinania drzew
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:- cena ofertowa brutto: 60% (PC)- okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 20% (PG)- skrócenie terminu realizacji zadania: 20% (PT)4. Obliczanie punktacji oferty wg wzoru: Pof = PC + PG + PT5. Obliczanie punktacji dla kryterium cenowego wg wzoru: Pc = Cmin / Cb.of x Kp x Wc gdzie : Pc - ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej Cmin - najniższa cena ofertowa Cb.of - cena badanej oferty Kp - współczynnik proporcjonalności = 100 Wc - waga procentowa dla kryterium = 60%6. Obliczanie punktacji dla kryterium okresu gwarancji i rękojmi oferowanego przez Wykonawcę wg wzoru: PG = Gb.of / 36 x Kp x Wcgdzie : PG - ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej 36 - najdłuższy okres w miesiącach udzielonej gwarancji Gb.of - okres w miesiącach udzielonej gwarancji w badanej ofercie Kp - współczynnik proporcjonalności = 100 Wc - waga procentowa dla kryterium = 20%Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Maksymalny okres gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.Uwaga 1: zaproponowany minimalny okres gwarancji wynosi co najmniej 24 m-ce. W przypadku zaproponowania krótszego okresu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.Uwaga 2: W przypadku zaproponowania okresu gwarancji dłuższego niż 36 m-cy punkty zostaną przyznane jak za okres 36 m-cy, a do umowy zostanie wpisany okres 36 m-cy.7. Obliczanie punktacji dla kryterium skrócenie terminu realizacji zadania oferowanego przez Wykonawcę wg następującego schematu:- wykonanie zamówienia w terminie 210 dni - 0 pkt,- skrócenie terminu wykonania zamówienia do 195 dni - 10 pkt,- skrócenie terminu wykonania zamówienia do 180 dni - 20 pkt, przy czym 1 pkt odpowiada 1%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu realizacji zadania
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.2) Posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonania określonej działalności zawodowej jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.3) Zdolności technicznej i zawodowej.Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże:a) że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 500 000, zł brutto polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi obejmujące wykonanie chodnika, wykonanie kanalizacji opadowej lub sanitarnej. Zamawiający dopuszcza wskazanie wykonania osobnych zamówień dotyczących wykonania chodnika oraz wykonania kanalizacji opadowej lub sanitarnej. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży Wykaz robót - załącznik nr 4 SWZ wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.b) że dysponuje budowy/kierownikiem robot drogowych, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami drogowymi. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży wykaz osób załącznik nr 3 do SWZ. 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 PLN. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z załączonej polisy nie wynika, że została opłacona, należy dołączyć dokument potwierdzający jej opłacenie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowe. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany złożyć załącznik nr 5 zarówno w sytuacji gdy należy jak również gdy nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z opisem na w/w załączniku.2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 3 do SWZ. (W przypadku wykazania osób udostępnionych Wykonawcy przez inne podmioty należy dołączyć do w/w załącznika pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia tych osób)2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - zał. nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszym punkcie.3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1.Formularz oferty wg. załączonego wzoru . 2. oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SWZ. a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 1,b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 1. 3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 5 SWZ). 4. Kopia dowodu wpłaty lub poręczeń bądź gwarancji zabezpieczenia wadium. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 10 000,00 PLN.2. Wadium może być wniesione w :- pieniądzu, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym ubezpieczyciela. Dokument elektroniczny należy przesłać emailem przed upływem terminu składania ofert na adres zp@zdpk.krakow.pl, wiadomość należy zatytułować ,,WADIUM - nr postępowania: ZP-261-8-21 (Przebudowa DP 2136K)". W treści tych dokumentów musi być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego,- GETIN NOBLE BANK S.A. O/ w Krakowie. Nr konta 38 1560 0013 2281 8759 8000 0010.5. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Za prawidłowo wniesione uznaje się wadium zaksięgowane na wskazanym koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.6. Kopię dowodu wpłaty lub poręczeń bądź gwarancji zabezpieczenia wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona prawidłowo wniesionym wadium zostanie wykluczony.8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 1.9. Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli :1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub , oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane),c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP oraz zapisów istotnych postanowień umowy (zał. nr 7 do SWZ). Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obydwie strony.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-07 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-07 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.