eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa polegająca na wydrukowaniu książki: ,,Chronicles of terror vol. 9. Soviet repression in Poland's Eastern Borderlands 1939-1941"OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-22


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA IMIENIA WITOLDA PILECKIEGO
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa polegająca na wydrukowaniu książki: ,,Chronicles of terror vol. 9. Soviet repression in Poland's Eastern Borderlands 1939-1941"

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
79.80.00.00 - Usługi drukowania i powiązane
79.81.00.00 - Usługi drukowania
79.82.30.00 - Usługi drukowania i dostawy


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-30


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa polegająca na wydrukowaniu książki: ,,Chronicles of terror vol. 9. Soviet repression in Poland's Eastern Borderlands 1939-1941"
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA IMIENIA WITOLDA PILECKIEGO
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369236544
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Foksal 17
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-372
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 182 24 00
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@instytutpileckiego.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.instytutpileckiego.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie badań naukowych, działalność edukacyjna
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na wydrukowaniu książki: ,,Chronicles of terror vol. 9. Soviet repression in Poland's Eastern Borderlands 1939-1941"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04654752-8b2c-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021197
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015312/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Druk książki
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://instytutpileckiego.pl/pl/bip/zamowienia-publiczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, Formularza do komunikacji, Listy wszystkich postępowań.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP): https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania.3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z systemu miniPortal dostępne są w Instrukcji użytkownika https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjeSzczegółowe informacje przedstawione są w § 7 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą przy ul. Foksal 17, 00-372 w Warszawie.2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego pod adresem: ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa lub poprzez e-mail iodo@instytutpileckiego.pl. Szczegółowe informacje przedstawione są w § 21 ust.1 i 2 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przedstawione są w § 21 ust. 3 SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.3.2021.1
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wydrukowaniu książki: ,,Chronicles of terror vol. 9. Soviet repression in Poland's Eastern Borderlands 1939-1941".2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania zamówienia oraz zasady współpracy przedstawione są odpowiednio w Załączniku nr 2 do SWZ oraz Załączniku nr 3 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert przedstawiony jest w § 18 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zasady zostały określone w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:1) opóźnień niewynikających z winy Wykonawcy, a wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających wpływ na wykonanie Umowy,2) działań osób trzecich uniemożliwiających lub wpływających na opóźnienie wykonanie przedmiotu Umowy, które to działania nie są zależne od którejkolwiek ze Stron;3) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;4) zmiany obowiązujących przepisów prawnych;5) zmiany stawki podatku od towarów i usług;6) niewykonania części prac przez Wykonawcę; 7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;8) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy o następującym zakresie i charakterze:1) wydłużenie terminów wykonania Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 7-8;2) wynagrodzenia za wykonanie Umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac niewykonanych), 2 (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac niewykonanych z uwagi na działanie osób trzecich lub podwyższeniu wynagrodzenia o wartość prac niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy a związanych z działaniami osób trzecich), 3 (zmiana zależna od zmiany kosztów związanych ze zmianą sposobu wykonania przedmiotu Umowy), 4 (zmiana ograniczona do zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku; cena netto pozostanie bez zmian, zwiększona zostanie cena brutto Umowy), 5 i 6 (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac niewykonanych).3) zakresu prac w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (zmniejszenie zakresu prac w zakresie niewykonanym), 2 (zmniejszenie zakresu prac w zakresie niewykonanym lub zwiększenie zakresu prac o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a związany z działaniami osób trzecich), 3 (zmiana zakresu prac uzależniona od nowego sposobu wykonania przedmiotu Umowy), 6 i 8 (zmniejszenie zakresu prac o prace niewykonane), 7 (zmniejszenie zakresu prac o prace niewykonane lub zwiększenie zakresu prac o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a wynikający z wystąpienia Siły wyższej),4) wynikającym z dokonanej zmiany przepisów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-30 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-30 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.