eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suchy Las › Budowa kanalizacji sanitarnej z drogami w Golęczewie i Zielątkowie (...)- Zielątkowo kanalizacja sanitarna.OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-22


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Gmina Suchy Las
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa kanalizacji sanitarnej z drogami w Golęczewie i Zielątkowie (...)- Zielątkowo kanalizacja sanitarna.

Miasto: Suchy Las

Województwo: wielkopolskie

CPV:
45.23.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-14


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej z drogami w Golęczewie i Zielątkowie (...)- Zielątkowo kanalizacja sanitarna.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchy Las
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258508
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Szkolna 13
1.5.2.) Miejscowość: Suchy Las
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-002
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@suchylas.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.suchylas.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej z drogami w Golęczewie i Zielątkowie (...)- Zielątkowo kanalizacja sanitarna.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a226b0cd-8b24-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021188
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001875/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie - Zielątkowo kanalizacja sanitarna
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.suchylas.pl/zamowienia-publiczne/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zawiadomienia, oświadczenia,wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną: przy użyciu - miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl/ - ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal;2. Zamawiający dopuszczarównież komunikację z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej email: zp@suchylas.pl(UWAGA: nie dotyczy składania ofert oraz załączników do ofert!!).3. Wykonawca zamierzający wziąćudział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznejprzekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnympod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.5.Elektroniczna Skrzynka Podawcza znajdująca się na platformie ePUAP: /k4nd546jr2/SkrytkaESP podadresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składanesą przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiającydopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznychkopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust.4 adres email.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentówlub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RadyMinistrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji orazwymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jestWójt Gminy Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, tel. 61-8926-251, adres e-mail: ug@suchylas.pl.2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, zktórym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl3) Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargunieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Panadane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czastrwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym zudziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danychosobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowychPani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronieadministratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazaniadodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lubdaty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lubdaty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie możeskutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieńumowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu orazjego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawodo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celuzapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwaczłonkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyuzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięciadanych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODOprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dlaprzedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na sieci kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie dróg ulicy Morwowej, Słonecznej, Wspólnej i Stefanii Wyrzykowskiej w miejscowości Zielątkowo, gm. Suchy Las.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP: zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w m. Zielątkowo, gmina Suchy Las tj.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, budowy przyłączy, budowy/remontu/przebudowy różnych nawierzchni, instalowania oświetlenia ulicznego; kody CPV: grupa 451,452, 453).
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie siękierował następującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena (C) - waga kryterium 60%; 2) GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE - waga kryterium 40%. 2. Zasady oceny ofert w poszczególnychkryteriach: 1) Cena (C) - waga 60% (zgodnie ze wzorem podanym w SWZ).a) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.2) GWARANCJA NAWYKONANE ROBOTY BUDOWLANE - waga 40%:- 36 miesięcy (3 lata): 0 pkt- 48 miesięcy (4 lata): 20 pkt- 60 miesięcy (5 lat): 40 pkt Maksymalna liczba punktów w kryterium: 40 UWAGA: JeżeliWykonawca nie poda w ofercie oferowanego okresu gwarancji, wtedy Zamawiający przyjmie, że zaoferowano standardowy okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy (3 lata), a suma punktów w tym kryterium wyniesie 0 (zero).3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach ocenyofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, któregooferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) nie podlegają wykluczeniu;b) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:4.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remoncie dróg wraz z budową/przebudową/remontem kanalizacji sanitarnej o wartości (każdej z nich) nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion). W przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej - równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia;4.2) Wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia tj. dysponują lub będą dysponować co najmniej:a) Kierownikiem Budowy (robót drogowych) posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważnych, wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót drogowych przy budowie, rozbudowie, remoncie lub przebudowie dróg (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień); b) Kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót instalacyjnych z zakresu budowy, przebudowy, remontu sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień); c) Kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającym - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,- co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót instalacyjnych z zakresu budowy, przebudowy, remontu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień);UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w: a) rozdziale VIII ust. 1 pkt a) zostanie spełniony wyłącznie jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek, b) rozdziale VIII ust. 2. pkt 4.1) SWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek, c) rozdziale VIII ust. 2. pkt 4.2) SWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie potwierdzą, iż łącznie spełniają ww. warunek. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VIII ust. 2 SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na zasadach i warunkach tożsamych jak określono to w ust. 3 powyżej dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. warunek, o którym mowa w: a) rozdziale VIII ust. 2. pkt 4.1) SWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z podmiotów (Wykonawca lub podmiot trzeci na zasoby, którego powołuje się Wykonawca) potwierdzi, iż spełnia ww. warunek; b) rozdziale VIII ust. 2. pkt 4.2) SWZ zostanie spełniony jeżeli wszystkie podmioty (Wykonawca lub podmiot/y trzeci/e na zasoby, którego/ych powołuje się Wykonawca) potwierdzą, iż łącznie spełniają ww. warunek. 5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sytuacja" o której mowa w rozdziale VIII ust. 4 SWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1 ustawy PZP. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz zofertą (wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ) oraz:1) Wykonawca zobowiązany jestdołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału wpostępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 doSWZ. 2) Zgodnie z art. 118 ust. 3 i 4 PZP, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub innypodmiotowy środek dowodowy, (jeżeli dotyczy). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lubinny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotamiudostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa wszczególności:- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;- sposóbi okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego tezasoby przy wykonywaniu zamówienia;- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, nazdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniudotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlanelub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleniezamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługiwykonają poszczególni Wykonawcy, jeżeli w postępowaniu zachodzą okoliczności opisane w art. 117ust. 2 i 3 ustawy PZP. 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działaosoba, której umocowanie nie wynika z odpisów lub informacji z KRS lub CEIDG.2. Dokumentyskładane na wezwanie: podmiotowe środki dowodowe, do których złożenia zgodnie z art. 274 ust. 1PZP, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wwyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środkówdowodowych, aktualnych na dzień złożenia potwierdzających spełnienie warunków udziału wpostępowaniu dotyczących: - zdolności technicznej i zawodowej: a) wykaz robót budowlanychwykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiotzamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzeczktórych roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te robotybudowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonanezgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o którychmowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robotybudowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterzewykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wzór stanowizałącznik nr 5 do SWZ; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówieniapublicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanierobotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresuwykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składane na wezwanie: podmiotowe środki dowodowe, do których złożenia zgodnie z art.274 ust. 1 PZP, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, dozłożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środkówdowodowych, aktualnych na dzień złożenia:1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia: a)Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samejgrupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lubwniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samejgrupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, ofertyczęściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcynależącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ; b) Odpis lubinformacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. JeżeliWykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastprzedmiotowego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którymWykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium na rzecz Gminy Suchy Las może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto SBL w Poznaniu O/Suchy Las, konto nr 25 9043 1054 3054 0021 4641 0047 z dopiskiem ,,Wadium - ZP.271.3.2021".UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP. 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: GMINA SUCHY LAS. 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), UZWZGLĘDNIAJĄC wyrok z dnia 15 lutego 2018 r. wydany w sprawie o sygn. akt: IV CSK 86/17 Sądu Najwyższego: ,,gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wspólnej i nie może stanowić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu".6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia / dokumenty, składa się zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziałach VIII i X SWZ.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jakie elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie Personelu Wykonawcy.- Dopuszczalne jest przedłużenie Terminu Wykonania Umowy.- Dopuszczalna jest zmiana Umowy, jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innychrozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej, -Dopuszczalna jest zmiana Umowy, jeżeli konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposób inny niż przyjęty w Dokumentacji projektowej lub Umowie będzie konsekwencją zmianytreści lub warunków zgód, decyzji lub uzgodnień z organami administracji publicznej, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi lub innymi podmiotami, których zgody, decyzje lub uzgodnienia były podstawą do ustalenia zakresu lub warunków realizacji Przedmiotu Umowy.- W innych przypadkach niż wskazane powyżej, dopuszczane są zmiany Przedmiotu Umowy, jeżelizaistnieje kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami- w takim przypadku zmiany w Przedmiocie Umowy zostaną ograniczone do zmiankoniecznych, powodujących usunięcie kolizji.- Każda ze zmian wskazanych w ust. 3-4 w uzasadnionych przypadkach może powodować konieczność zmiany wysokości Wynagrodzenia,Zmiany te realizowane będą w formie aneksu, na podstawie sporządzonej i zaakceptowanej przez strony umowy wyceny, wykonanej na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji (np. wsystemie SEKOCENBUD) dla kwartału, w którym one wystąpiły.- Dopuszcza się możliwość zmian umowy w przypadkach i na zasadach opisanych w art. 455 PZP.- Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, częściowego zawieszeniawykonywania Przedmiotu Umowy lub jego części, zmianę sposobu wykonania dostaw, usług lubrobót budowlanych, z następujących przyczyn: a) sytuacji epidemicznej lub wprowadzenia przezwładze państwowe stanu nadzwyczajnego lub innych ograniczeń w funkcjonowaniu państwa, lubjego części, lub Stron Umowy, b) zmian obowiązujących przepisów prawa, wpływających natermin i sposób wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności wynikających ze zmian Ustawyz dnia 2 marca2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimisytuacji kryzysowych(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), wchodzących w życie po dniu zawarciaUmowy, o ile okoliczności, o których mowa w lit. a i b, wpływają na należyte wykonanie Umowy iStrona uprawdopodobni powyższe okoliczności. UWAGA: Szczegóły dotyczące rodzaju i zakresuzmian umowy zawarto w projekcie umowy (zał. nr 6 a, b do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-14 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na skrzynkę na portalu ePUAP: /k4nd546jr2/SkrytkaESP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-15 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.