eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Wadowicki

Powiat Wadowicki - przetargiPowiat Wadowicki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-25
2018-06-12
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa kładki dla pieszych na potoku Brzeźnickim w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria-Brzeźnica w km 13+750 w miejscowości Brzeźnica.
2018-05-16
2018-06-01
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Roboty drogowe polegające na przebudowie i budowie chodników dla pieszych wg 2 zadań
2018-05-15
2018-05-30
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Roboty budowlane związane z modernizacją obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach.
2018-05-11
2018-05-29
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Roboty budowlane związane z modernizacją boisk szkolnych w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiat Wadowicki
Powiat Wadowicki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-17
2018-05-25
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Zakup, dostawa oraz montaż mebli szkolnych z podziałem na dwa zadania
2018-05-17
2018-05-25
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Organizacja i przeprowadzenie kursu AutoCAD-zaawansowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej czy Branżowej Szkole I Stopnia powiatu wadowickiego, subregionu małopolski zachodniej, województwa małopolskiego w ramach realizacji projektu pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
2018-05-10
2018-05-18
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się zawodowo w Powiecie Wadowickim, Subregionie Małopolski Zachodniej oraz Województwie Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. "Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wg 9 zadań
2018-05-10
2018-05-18
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Zakup, dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie wyposażenia multimedialnych pracowni językowych z podziałem na 2 zadania
2018-05-07
2018-05-22
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1728K Izdebnik - Lanckorona - Brody w m. Lanckorona na długości ok. 885 m
2018-05-07
2018-05-23
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Rozbudowa drogi powiatowej nr 1738K Rzyki Praciaki - ciąg pieszo rowerowy w km 0+074,30 - 0+503,00
2018-05-07
2018-05-22
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1731K Stryszów - Klecza Dolna w m. Klecza Dolna i Klecza Górna
2018-04-30
2018-05-09
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej czy Branżowej Szkole I Stopnia powiatu wadowickiego, subregionu małopolski zachodniej, województwa małopolskiego w ramach realizacji projektu pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wg 13 zadań
2018-04-27
2018-05-25
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi.
2018-04-25
2018-05-07
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 1707K Brody-Palcza poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia wg dwóch zadań
2018-04-25
2018-05-10
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Roboty budowlane związane z modernizacją obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach.
2018-04-25
2018-05-07
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Koszenie traw wzdłuż dróg powiatowych na terenach 10-ciu gmin: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Z, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wadowice, Wieprz. oraz miasta Andrychów w 2018 r. z podziałem na 11 zadań.
2018-04-23
2018-05-08
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica - Stryszów - Zembrzyce na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1706K w stronę Gimnazjum w Zakrzowie - kontynuacja w km lokalnym 1+565 - 1+668"
2018-04-19
2018-04-27
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej czy Branżowej Szkole I Stopnia powiatu wadowickiego, subregionu małopolski zachodniej, województwa małopolskiego w ramach realizacji projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wg 5 zadań
2018-04-06
2018-04-16
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń pomocniczych niezbędnych do utrzymania właściwej higieny do gastronomii jako pomocy dydaktycznych do warsztatów szkolnych oraz pracowni gastronomicznej w celach edukacyjnych młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki w ramach projektu pn. Turystyczno - Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach.
2018-03-28
2018-04-12
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa dróg powiatowych wg 2 zadań
2018-03-26
2018-04-04
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem rozbiórki i budowy nowego budynku administracyjnego przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach w zakresie wykonania stanu surowego zamkniętego - I etap budowy wg dwóch zadań
2018-03-22
2018-03-30
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki "Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica-Tomice od km 2+770,86 do km 6+048,76 w miejscowościach Tłuczań i Wyźrał".
2018-03-14
2018-03-29
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1798K - ul. Dworcowej w Kalwarii Zebrzydowskiej na długości ok. 0,2 km
2018-03-12
2018-03-20
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę drogi powiatowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1739K Sułkowice-Bolęcina w m. Sułkowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w km 0+970 - 2+300

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Wadowicki
Powiat Wadowicki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-23
brak danych
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń pomocniczych niezbędnych do utrzymania właściwej higieny do gastronomii jako pomocy dydaktycznych do warsztatów szkolnych oraz pracowni gastronomicznej w celach edukacyjnych młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki w ramach projektu pn. Turystyczno - Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach.
2018-05-15
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa dróg powiatowych wg 2 zadań
2018-05-11
brak danych
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pomocy dydaktycznych dowarsztatów szkolnych oraz pracowni gastronomicznej i pracowni analizy żywności w celach edukacyjnych młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki w ramach projektu pn. Turystyczno - Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach wg 8 zadań.
2018-05-10
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę drogi powiatowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1739K Sułkowice-Bolęcina w m. Sułkowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w km 0+970 - 2+300
2018-05-10
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Remont drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica - Tomice na odcinku od km 2+770,86 do km 6+048,76 w miejscowościach Tłuczań i Wyźrał
2018-05-10
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica-Tomice od km 2+770,86 do km 6+048,76 w miejscowościach Tłuczań i Wyźrał
2018-05-10
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1736K Frydrychowice - Inwałd - Kaczyna w m. Chocznia na długości ok. 220 m
2018-05-10
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2018 r. przy użyciu masy mineralno - asfaltowej na gorąco, emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych oraz zalewanie szczelin w nawierzchni asfaltem (zalewą asfaltową) wg 3 zadań
2018-05-10
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem rozbiórki i budowy nowego budynku administracyjnego przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach w zakresie wykonania stanu surowego zamkniętego - I etap budowy wg dwóch zadań
2018-04-26
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Rozbiórka istniejących obiektów i budowa nowego budynku administracyjnego przy ul. Mickiewicza w Wadowicach w zakresie wykonania stanu surowego zamkniętego - I etap.
2018-04-25
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki "Pełnienie w 2018 r. w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi w ramach modernizacji dróg powiatowych"
2018-04-20
brak danych
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pomocy dydaktycznych dowarsztatów szkolnych oraz pracowni gastronomicznej i pracowni analizy żywności w celach edukacyjnych młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki w ramach projektu pn. Turystyczno - Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach wg 8 zadań.
2018-04-16
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się zawodowo w Powiecie Wadowickim, Subregionie Małopolski Zachodniej oraz Województwie Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. "Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wg 2 zadań
2018-04-09
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1766K Tomice-Piekło w m. Tomice wraz z przebudową drogi w km 2+270,2 - 2+350
2018-04-09
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z zabezpieczeniem osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1766K Tomice-Piekło w m. Tomice wraz z przebudową drogi w km 2+270,2 - 2+350
2018-04-04
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się zawodowo w Powiecie Wadowickim, Subregionie Małopolski Zachodniej oraz Województwie Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. "Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wg 2 zadań
2018-03-29
brak danych
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Zakup i dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w celach edukacyjnych młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki w ramach projektu pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie wg 3 zadań.
2018-03-16
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w Technikum czy Zasadniczej Szkole Zawodowej powiatu wadowickiego, subregionu małopolski zachodniej, województwa małopolskiego w ramach realizacji projektu pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wg 13 zadań.
2018-03-15
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się zawodowo w Powiecie Wadowickim, Subregionie Małopolski Zachodniej oraz Województwie Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. "Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wg 9 zadań
2018-03-05
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w części budynku wraz ze zmianą technologii kotłów dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach ul. Parkowa 1.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Wadowicki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.