eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Pałecznica

Gmina Pałecznica - przetargiGmina Pałecznica - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-07
2019-11-22
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Modernizacja i dostosowanie budynku Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu pn. "Rozszerzenie działalności SGP w Gminie Pałecznica o działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020 oś priorytetowa: 9 Region spójny społecznie działalnie: 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie: 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie typ projektu: E. Rozwój opieki długoterminowej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Pałecznica
Gmina Pałecznica - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-09
2019-10-24
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pałecznica województwo małopolskie dofinansowanych ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2019-09-30
2019-10-15
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pałecznica w roku 2020 na których zamieszkują mieszkańcy
2019-09-20
2019-10-07
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pałecznica województwo małopolskie dofinansowanych ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2019-09-06
2019-09-16
Pałecznica Dostawy Gmina Pałecznica Dostawa fabrycznie nowego samochodu minimum 18-osobowego w ramach projektu "DOM SENIORA W PAŁECZNICY" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego
2019-08-28
2019-09-05
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Pałecznica do szkół w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opiekunów
2019-08-21
2019-08-29
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Dowóz i odwóz uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy oraz Szkoły Filialnej w Ibramowicach przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy na zajęcia i z zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu "Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny - Gmina Pałecznica" Projekt realizowany w ramach poddziałania 10.1.5 RPO WM na lata 2014-2020
2019-08-19
2019-08-27
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Pałecznica do szkół w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opiekunów
2019-08-19
2019-09-04
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Winiarach (dach i stolarka) dofinansowana przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.4 Budownictwo energooszczędne. Część 1) "Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"
2019-08-14
2019-08-22
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: przebudowa i rozbudowa budynku zespołu szkół w Pałecznicy w ramach projektu pn. "Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica"
2019-07-19
2019-08-05
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pałecznica realizowanego w ramach projektu pn. "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4. Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym: Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR
2019-07-16
2019-07-31
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na działce nr ew.319/3 w Winiarach - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
2019-07-09
2019-07-24
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Przebudowa i rozbudowa budynku zespołu szkół w Pałecznicy polegająca na budowie wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej przy ul. Św. Jakuba 43 w Pałecznicy w ramach projektu pn. "Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica", realizowanego przez Gminę Pałecznica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020,w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej
2019-07-01
2019-07-16
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Pałecznica ze środków Funduszu Pracy w zakresie ustalonym Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2019
2019-06-12
2019-06-27
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Pałecznica ze środków Funduszu Pracy w zakresie ustalonym Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2019
2019-06-01
2019-06-10
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Świadczenie usług terapeutycznych dla podopiecznych w ramach projektu "DOM SENIORA W PAŁECZNICY" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego
2019-05-22
2019-05-30
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: przebudowa i rozbudowa budynku zespołu szkół w Pałecznicy w ramach projektu pn. "Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica"
2019-05-15
2019-05-23
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Usługa cateringowa dla podopiecznych DOMU SENIORA W PAŁECZNICY w ramach Projektu "DOM SENIORA W PAŁECZNICY" Nr projektu: RPMP.09.02.03-12-0480/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, z Europejskiego Funduszu Społecznego
2019-04-23
2019-05-09
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Utworzenie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Gminie Pałecznica zlokalizowanego przy ul. Strażackiej 3 w Pałecznicy w ramach Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020
2019-04-18
2019-05-08
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Przebudowa i rozbudowa budynku zespołu szkół w Pałecznicy polegająca na budowie wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej przy ul. Św. Jakuba 43 w Pałecznicy w ramach projektu pn. "Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica", realizowanego przez Gminę Pałecznica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020,w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej
2019-03-15
2019-03-25
Pałecznica Dostawy Gmina Pałecznica Dostawa wodomierzy wraz z systemem zdalnego ich odczytu w ramach projektu RURES nr CE933, przy wsparciu finansowym ze środków EFRR w ramach Programu Interreg Central Europe

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Pałecznica
Gmina Pałecznica - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-08
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pałecznica województwo małopolskie dofinansowanych ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2019-10-05
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Winiarach (dach i stolarka) dofinansowana przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.4 Budownictwo energooszczędne. Część 1) "Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"
2019-10-04
brak danych
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Pałecznica do szkół w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opiekunów
2019-09-24
brak danych
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Dowóz i odwóz uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy oraz Szkoły Filialnej w Ibramowicach przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy na zajęcia i z zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu "Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny - Gmina Pałecznica" Projekt realizowany w ramach poddziałania 10.1.5 RPO WM na lata 2014-2020
2019-09-23
brak danych
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.przebudowa i rozbudowa budynku zespołu szkół w Pałecznicy w ramach projektu pn. "Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica"
2019-09-11
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na działce nr ew.319/3 w Winiarach - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
2019-08-29
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pałecznica realizowanego w ramach projektu pn. "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatachproszowickim, bocheńskim i miechowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4. Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i miesz-kaniowymPoddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR
2019-08-27
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Przebudowa i rozbudowa budynku zespołu szkół w Pałecznicy polegająca na budowie wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej przy ul. Św. Jakuba 43 w Pałecznicy w ramach projektu pn. "Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica", realizowanego przez Gminę Pałecznica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020,w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej
2019-06-28
brak danych
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Usługa cateringowa dla podopiecznych DOMU SENIORA W PAŁECZNICY w ramach Projektu "DOM SENIORA W PAŁECZNICY" Nr projektuRPMP.09.02.03-12-0480/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, z Europejskiego Funduszu Społecznego
2019-06-02
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Utworzenie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Gminie Pałecznica zlokalizowanego przy ul. Strażackiej 3 w Pałecznicy w ramach Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020
2019-04-11
brak danych
Pałecznica Dostawy Gmina Pałecznica Dostawa wodomierzy wraz z systemem zdalnego ich odczytu w ramach projektu RURES nr CE933, przy wsparciu finansowym ze środków EFRR w ramach Programu Interreg Central Europe
2019-01-30
brak danych
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Pałecznica
2019-01-29
brak danych
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pałecznica w roku 2019 na których zamieszkują mieszkańcy
2019-01-09
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Przebudowa budynku szkoły podstawowej na działce o nr ew. 319/3 w Winiarach wraz z wyposażeniem w ramach projektu Dom Seniora w Pałecznicy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.3 z EFS
2019-01-03
brak danych
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na okres 20 lat w kwocie 1 800 000 zł
2018-11-19
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania nieużytkowanego budynku szkoły podstawowej na Dom Seniora w Pałecznicy na działce o nr ew. 319/3 w Winiarach - w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, moduł I"
2018-10-30
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Remont dróg gminnych wraz z odbudową przepustu w Gminie Pałecznica
2018-10-04
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Przebudowa ciągów komunikacyjnych, toalet, budowa windy w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Pałecznica położonego na działce ewidencyjnej nr 300/1 w Pałecznicy"
2018-08-30
brak danych
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Pałecznica do szkół w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem opiekunów
2018-08-08
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica "Termomodernizacja budynków Domu Ludowego w Niezwojowicach i Domu Ludowego w Lelowicach Kolonii, Gmina Pałecznica"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Pałecznica
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.