eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Niedrzwica Duża

Gmina Niedrzwica Duża - przetargiGmina Niedrzwica Duża - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-08
2018-06-26
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Termomodernizacja budynku przy ul. Kraśnickiej 53 w miejscowości Niedrzwica Duża gmina Niedrzwica Duża

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Niedrzwica Duża
Gmina Niedrzwica Duża - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-15
2018-06-05
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Termomodernizacja budynku przy ul. Krańcowej 53 w miejscowości Niedrzwica Duża gmina Niedrzwica Duża
2018-04-12
2018-04-26
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Krężnica Jara oraz projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Krężnica Jara w gminie Niedrzwica Duża.
2018-04-09
2018-04-24
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa odcinka drogi gminnej 107069 L w miejscowości Niedrzwica Duża gmina Niedrzwica Duża
2018-04-06
2018-04-23
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Krańcowa w m. Niedrzwica Duża wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej 834
2018-03-05
2018-03-20
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego wzdłuż drogi powiatowej 2259 L w m. Krężnica Jara i Strzeszkowice Duże gmina Niedrzwica Duża
2018-02-27
2018-03-08
Niedrzwica Duża Dostawy Gmina Niedrzwica Duża Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach projektu ,,Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz modernizację elementów sieci wodociągowej"
2018-01-26
2018-02-12
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Budowa budynku szkoły w miejscowości Niedrzwica Duża wraz z finansowaniem wykonanych robót budowlanych przez przelew wierzytelności
2018-01-19
2018-02-05
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Na Stawy wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 19, włączeniem do drogi powiatowej 2265L i remontem obiektu mostowego w miejscowości Niedrzwica Duża
2017-12-22
2018-01-15
Niedrzwica Duża Dostawy Gmina Niedrzwica Duża Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu multimedialnego dla szkół gminy Niedrzwica Duża.
2017-12-22
2018-01-19
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża "Budowa budynku szkoły w miejscowości Niedrzwica Duża wraz z finansowaniem wykonanych robót budowlanych przez przelew wierzytelności"
2017-10-10
2017-10-25
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Zalesie w miejscowości Niedrzwica Kościelna o długości 400 m
2017-10-10
2017-10-25
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Topolowa w miejscowości Niedrzwica Kościelna o długości 700 m
2017-10-10
2017-10-25
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej 107066L na odcinku od drogi powiatowej 2267L wraz z włączeniem do drogi powiatowej 2267L w kierunku południowym na długości ok. 750 m w miejscowości Osmolice- Kolonia
2017-10-06
2017-10-23
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Krężnica Jara gmina Niedrzwica Duża"
2017-10-03
2017-10-12
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niedrzwica Duża oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki 43 A
2017-09-07
2017-09-18
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niedrzwica Duża oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki 43 A
2017-08-29
2017-09-14
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Krężnica Jara gmina Niedrzwica Duża
2017-08-01
2017-08-17
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Krężnica Jara gmina Niedrzwica Duża
2017-06-12
2017-06-27
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru budynku mieszkalno - usługowego na działce o nr ewidencyjnym 2111/3 w miejscowości Niedrzwica Duża z przeznaczeniem na bibliotekę gminną
2017-06-12
2017-06-27
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Zalesie w miejscowości Niedrzwica Kościelna o długości 400 m

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Niedrzwica Duża
Gmina Niedrzwica Duża - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-28
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Krężnica Jara oraz projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Krężnica Jara w gminie Niedrzwica Duża.
2018-05-28
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa odcinka drogi gminnej 107069 L w miejscowości Niedrzwica Duża gmina Niedrzwica Duża
2018-05-24
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przedmiotem umowy jest realizacja zadań w zakresie1.Zadanie 1- budowy odcinka sieci wodociągowej z hydrantem p.poż. o dł. ok. 120 m w rejonie ul. Krańcowej i drogi wewnętrznej KDD 08 w m. Niedrzwica Duża gmina Niedrzwica Duża; 2.Zadanie 2 - budowy odcinka przyłącza wodociągowego z hydrantem p.poż. o dł. ok. 85 na działce nr ewid.600/1 w m. Niedrzwica Duża Gmina Niedrzwica Duża.
2018-05-02
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Budowa budynku szkoły w miejscowości Niedrzwica Duża wraz z finansowaniem wykonanych robót budowlanych przez przelew wierzytelności
2018-04-16
brak danych
Niedrzwica Duża Dostawy Gmina Niedrzwica Duża Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwąDostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach projektu ,,Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz modernizację elementów sieci wodociągowej"
2018-03-16
brak danych
Niedrzwica Duża Dostawy Gmina Niedrzwica Duża Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu multimedialnego dla szkół gminy Niedrzwica Duża.
2018-03-08
brak danych
Niedrzwica Duża Dostawy Gmina Niedrzwica Duża Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu multimedialnego dla szkół gminy Niedrzwica Duża.
2018-02-23
brak danych
Niedrzwica Duża Dostawy Gmina Niedrzwica Duża ,,Dostawy i montażu kotłów na biomasę na terenie Gminy Niedrzwica Duża" w ramach projektów pn."Odnawialne źródła energii w Gminie Niedrzwica Duża" oraz "Odnawialne źródła energii w Gminie Niedrzwica Duża - CZĘŚĆ II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16
2018-01-09
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża 1.Przedmiotem Umowy jest określenie warunków realizacji zadań w okresie obowiązywania Umowy, w zakresiea)bieżących napraw dróg gminnych i wewnętrznych gruntowych nieutwardzonych; b)bieżących napraw dróg gminnych i wewnętrznych asfaltowych; c)zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz placów publicznych poprzez ich odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez posypywanie dróg, placów publicznych, chodników mieszanką piaskowo - solną; d)koszenia terenów zieleni; e)prac ciągnikiem rolniczym i koparko-ładowarką.
2017-11-27
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul.Topolowa w miejscowości Niedrzwica Kościelna o długości 700 m.
2017-11-22
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Zalesie w miejscowości Niedrzwica Kościelna o długości 400 m
2017-11-22
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa drogi gminnej 107066L na odcinku od drogi powiatowej 2267L wraz z włączeniem do drogi powiatowej 2267L w kierunku południowym na długości ok. 750 m w miejscowości Osmolice- Kolonia
2017-10-25
brak danych
Niedrzwica Duża Usługi Gmina Niedrzwica Duża Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niedrzwica Duża oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki 43 A
2017-10-03
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru budynku mieszkalno - usługowego na działce o nr ewidencyjnym 2111/3 w miejscowości Niedrzwica Duża z przeznaczeniem na bibliotekę gminną
2017-07-17
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru budynku mieszkalno - usługowego na działce o nr ewidencyjnym 2111/3 w miejscowości Niedrzwica Duża z przeznaczeniem na bibliotekę gminną.
2017-07-17
brak danych
Niedrzwica Duża Gmina Niedrzwica Duża "Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz modernizację elementów sieci wodociągowej".
2017-07-10
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru budynku mieszkalno - usługowego na działce o nr ewidencyjnym 2111/3 w miejscowości Niedrzwica Duża z przeznaczeniem na bibliotekę gminną
2017-07-10
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Zalesie w miejscowości Niedrzwica Kościelna o długości 400 m
2017-07-10
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Zalesie w miejscowości Niedrzwica Kościelna o długości 400 m
2017-07-05
brak danych
Niedrzwica Duża Roboty budowlane Gmina Niedrzwica Duża Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107073 ul. Graniczna wraz z włączeniem do drogi powiatowej 2255L w miejscowości Niedrzwica Duża gmina Niedrzwica Duża o dł. 420 m

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Niedrzwica Duża
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.