eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2463/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-12-17
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2463/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 17 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 grudnia 2019 r. przez wykonawcę M. K. prowadzącego
działalność
gospodarczą
pod
firmą
Zakład
Usług
Drogowych
i Komunalnych DROMAR M. K.

w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Dróg
Miejskich w Gliwicach,


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
M. K.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług
Drogowych
i
Komunalnych
DROMAR
M.
K.

kwoty
15 000
zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem
wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Przewodniczący: ……………………………..Sygn. akt: KIO 2463/19

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach [dalej „Zamawiający”] prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
o
czyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2020–2021

(znak postępowania: ZDM.26.31.2019).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 25 listopada 2019 r. pod numerem 2019/S 227-557448.

W dniu 5 grudnia 2019 r. wykonawca M. K.
prowadzący działalność gospodarczą pod
firma DROMAR M. K.
[dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie w zakresie zadania nr 1 i 2
zarz
ucając Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu
zamówienia w sposób nieprecyzyjny, niejednoznaczny oraz nieuwzględniający wszystkich
wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzanie i rzetelną wycenę oferty oraz
oszacowanie kosztów przedmiotu zamówienia w zakresie, w jakim:
a) Zamawiający nie gwarantując minimalnej ani nie podając maksymalnej ilości zleconych prac
oraz ich częstotliwości, wymaga od wykonawcy dysponowania przez cały okres realizacji
zamówienia odpowiednią ilością sprzętu oraz osób niezbędnych dla należytego wykonania
zamówienia,
co
uniemożliwia
oszacowanie
kosztów
realizacji
zamówienia
i uwzględnienie ich w cenie oferty;
b) Zamawiający nie precyzując minimalnego ani nie podając maksymalnego zakresu
zamówienia zastrzega sobie uprawnienie do zwiększenia lub zmniejszenia powierzchni
czyszczonych w trakcie trwania umowy, co w efekcie uniemożliwia właściwą kalkulację ceny
ofertowej i powoduje, że ustalony przez Zamawiającego zakres świadczenia jest w całości
uznaniowy;
c) Brak określenia przez Zamawiającego zasad dokonywania obmiarów i wskazanie, że za
wykonanie przedmiotu umowy zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty,
w wysokości odpowiadającej ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót wg obmiaru,
powodują, że ustalone przez Zamawiającego zasady wynagrodzenia nie są określone
precyzyjnie, nawet w zakresie odnoszącym się do cen jednostkowych;
d) Zamawiający ustalił w SIWZ warunki realizacji zamówienia w sposób nieuwzględniający
wszystkich okoliczności i wymagań mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty;
2. art. 353
1

Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp, art. 29 ustawy Pzp oraz

art. 139 ust. 1 ustawy Pzp poprzez ukształtowanie postanowień umowy w sposób naruszający
zasady współżycia społecznego i uczciwej konkurencji w zakresie, w jakim Zamawiający
przewidział rażąco wygórowaną karę umowną a okoliczności, których wystąpienie uprawnia
Zamawiającego do naliczenia kary nie zostały określone w sposób jednoznaczny i precyzyjny.

Mając na uwadze powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania
i n
akazanie Zamawiającemu zmiany postanowień SIWZ w zakresie wskazanym w treści
uzasadnienia odwołania oraz zasądzenie od Zamawiającego kosztów postępowania
odwoławczego poniesionych przez Odwołującego.

Do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie, o którym mowa
w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp
żaden wykonawca.
W dniu 16 grudnia 2019
r. Zamawiający wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, że uwzględnia zarzuty odwołania w całości.
Ww. pis
mo podpisane zostało przez osobę uprawnioną do reprezentowania Zamawiającego.
Zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć
postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że
w
postępowaniu
odwoławczym
po
stronie
zamawiającego
nie
przystąpił
w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu.
Wobec powyższych ustaleń, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zachodzą
przesłanki do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego na podstawie
art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp
oraz na podstawie § 3 i § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 972 ze zm.).
Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Przewodniczący: ……………………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie