eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2458/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-12-16
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2458/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Adam Skowroński

wobec cofnięcia w dniu 16 grudnia 2019 roku, na posiedzeniu przed otwarciem rozprawy,
od
wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 grudnia 2019 r.
przez wykonawc
ę JFC Polska sp. z o.o., ul. Białostocka 1; 05-252 Karpin,
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina Kamionka, ul. Lubartowska
1; 21-132 Kamionka
,


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.

2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
JFC Polska sp. z o.o., ul. Białostocka 1; 05-252 Karpin, kwoty 9 000 zł 00
gr

(słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
3. Z
asądza od JFC Polska sp. z o.o., ul. Białostocka 1; 05-252 Karpin na rzecz
zamawiającego Gmina Kamionka, ul. Lubartowska 1; 21-132 Kamionka kwotę 3 600 zł
00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych, zero groszy) stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Przewodniczący:
…………………………

sygn. akt: KIO 2458/19
Uzasadnienie
Zamawiający – Gmina Kamionka, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego,
którego przedmiotem jest „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla
mieszkańców gminy Kamionka.”
.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr 574219-N-2019 z dnia 16 lipca 2019 r.
Dnia 4 grudnia 2019 roku, wykonawca JFC Polska sp. z o.o. (dalej
Odwołujący”) wniósł
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 10 000,00 zł.
Sz
acunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Odwołujący, na posiedzeniu przed otwarciem rozprawy złożył oświadczenie, iż wycofuje
wniesione odwołanie.
Z uwagi na powyższe, działając na podstawie przepisu art. 187 ust. 8 ustawy - Prawo
zamówień publicznych, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie oraz
postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.
Izba uwzględniła wniosek zamawiającego złożony na podstawie §3 pkt 2 rozporządzenia
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania - o zasądzenie kosztów zastępstwa
procesowego na kwotę 3 600,00 zł, znajdujący pokrycie w przedłożonym Izbie dokumencie
w postaci rachunku
. Izba zwraca uwagę, że odwołujący złożył oświadczenie o wycofaniu
odwołania w dniu posiedzenia Izby z udziałem stron. W tej sytuacji zastosowanie znajduje
przepis § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. rozporządzenia, który stanowi, że w przypadku umorzenia
postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli odwołujący cofnął odwołanie, Izba zasądza
koszty, o których mowa w §3 ust. 2, od odwołującego na rzecz zamawiającego lub
wnoszącego sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień przez dniem, na
który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników
postepowania, albo po otwarciu rozprawy.

Przewodniczący:
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie