eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2428/19, KIO 2429/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-12-17
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2428/19
KIO 2429/19


łań
wniesionych
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 02 grudnia 2019 r. przez
Wykonawc
ów:
A.
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: K. G. "INTERGUR", A. G. AG IT
Project prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą AG IT Project s.c.
(ul. Pasmugi 4, 21-345 Borki)

(odwołanie KIO 2428/19)
B. P.I.W. CAMCO sp. z o. o.
(ul. Światowida 47B lok. 22, 03-144 Warszawa)
(odwołanie
KIO 2429/19)
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Ministerstwo Obrony Narodowej (Al.
Niepodległości 218, 00-911 Warszawa)


przy udziale:
A. wykonawcy P.I.W. CAMCO sp. z o. o.
(ul. Światowida 47B lok. 22, 03-144 Warszawa)

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2428/19
po stronie O
dwołującego,
B. wykonawcy ANMARO sp. z o.o. (ul. Na
Skały 1B, 35-321 Rzeszów)
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2428/19 oraz KIO
2429/19 po stronie Z
amawiającego.


orzeka:
1.
uwzględnia odwołania i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
oferty Wykonawcy Anmaro sp. z o.o. oraz nakazuje
unieważnienie czynności
odrzucenia ofert:
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
K. G. "INTERGUR", A. G.
AG IT Project prowadzący wspólnie działalność
gospodarczą pod nazwą AG IT Project s.c. oraz Wykonawcy P.I.W. CAMCO sp. z
o.o.
, a także nakazuje powtórne dokonanie czynności badania i oceny ofert, w tym
dokonanie
czynności wezwania Wykonawców Odwołujących się do złożenia
dokumentów w postaci kart katalogowych zaoferowanych urządzeń,

2.
kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Ministerstwo Obrony Narodowej
(Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa)
i
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez
Odwołującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: K. G. "INTERGUR", A. G. AG IT Project prowadzący wspólnie
działalność gospodarczą pod nazwą AG IT Project s.c. (ul. Pasmugi 4,
21-345 Borki)

tytułem wpisu od odwołania o sygn. akt KIO 2428/19,
2.2.
z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez
Odwołującego P.I.W. CAMCO sp. z o. o. (ul. Światowida 47B lok. 22, 03-
144 Warszawa)

tytułem wpisu od odwołania o sygn. akt KIO 2429/19,
2.3.
zasądza od Zamawiającego Ministerstwo Obrony Narodowej (Al.
Niepodległości 218, 00-911 Warszawa)
na rzecz Odwołującego
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: K. G.
"INTERGUR", A. G.
AG IT Project prowadzący wspólnie działalność
gospodarczą pod nazwą AG IT Project s.c. (ul. Pasmugi 4, 21-345 Borki)

kwotę 9960 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt
złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika,
2.4.
zasądza od Zamawiającego Ministerstwo Obrony Narodowej (Al.
Niepodległości 218, 00-911 Warszawa)
na rzecz Odwołującego P.I.W.
CAMCO sp. z o. o. (ul. Światowida 47B lok. 22, 03-144 Warszawa)
kwotę
11100
zł 00 gr
(słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy)
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od
odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika,

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ………………………..


UZASADNIENIE
KIO 2428/19
Zamawiający Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa trzech zasilaczy awaryjnych
UPS o mocy 100,125 i 200 kVA wraz z montażem.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 01
października 2019 r. pod numerem 603168-N-2019.
Odwołujący K. G. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą K. G. „INTERGUR”, A. G.
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A. G. AG IT Project, prowadzący wspólnie
działalność gospodarczą pod nazwą AG IT Project S.C. wnieśli odwołanie od czynności
Zamawiającego polegających na: odrzuceniu oferty złożonej przez AG IT Project na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPZP w sytuacji, w której Zamawiający nie miał podstaw do
zastosowania tego przepisu, zaniechaniu wystosowania przez Zamawiającego do AG IT
Project wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPZP w sytuacji, gdy na Zamawiającym
spoczywał taki obowiązek, wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: Anmaro jako
najkorzys
tniejszej, w sytuacji, w której to oferta AG IT Project jest ofertą najkorzystniejszą,
ustanowieniu w Załączniku nr 5 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) zasad nakładania
kar umownych nieuwzględniających tego, że opóźnienie w wykonaniu zamówienia może być
wynikiem winy Zamawiającego.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 uPZP,
polegające na braku zastosowania przez Zamawiającego tego przepisu i odstąpienie od
wezwania Odwołującego od złożenia kart katalogowych produktów; art. 89 ust. 1 pkt. 2
uPZP, polegające na bezpodstawnym przyjęciu, że przepis ten mógł znaleźć zastosowanie
w sprawie; przedstawione przez Zamawiającego uzasadnienie odrzucenia oferty
Odwołującego wskazuje, że Zamawiający wobec braku przedstawienia przez Odwołującego
kart katalogowych produktów, samodzielnie poszukiwał w sieci Internet informacji, które
miały uzasadnić stwierdzenie, że treść oferty Odwołującego nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, art. 91 uPZP w zw. z art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1 uPZP -
polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Anmaro
Sp. z o.o., przed przeprowadzeniem prawidłowej oceny oferty złożonej przez AG IT Project,
tj. oceny uwzględniającej przepisy uPZP, określające czynności wymagane od
Zamawiającego przed wyborem oferty najkorzystniejszej. Dodatkowo, z ostrożności zarzucił
naruszenie art. 7 ust. 1 uPZP -
ze względu na wskazanie w przyczynach odrzucenia oferty
Odwołującego, że celowo nie wskazał w postanowieniach SIWZ konsekwencji braku
złożenia kart katalogowych produktów w postaci odrzucenia oferty, art. 29 ust. 1 w zw. z art.
36 ust. 1 pkt. 16 uPZP -
polegające na wprowadzeniu do Załącznika nr 5 do SIWZ (Istotne
postanowienia umowy) w postanowieniu § 9 regulacji, na podstawie których Zamawiający

nakłada kary umowne z tytułu opóźnienia Wykonawcy niezależnie od jego winy.
Zamawiający wymaga w § 12, by etap zamówienia został zrealizowany do dnia 23 grudnia
2019 r. Spełnienie tego warunku jest utrudnione ze względu na to, że wynik postępowania
jest nieprawidłowy - ze względu na odrzucenie najkorzystniejszej oferty, złożonej przez
Odwołującego. Załącznik nr 9 winien zostać uzupełniony o postanowienie, zwalniające
Wykonawcę z obowiązku zapłaty kar umownych w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu
zobowiązania wynika z winy Zamawiającego.
Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności polegającej na wyborze oferty wykonawcy
Anmaro Sp. z o.o. i unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz o
nakazanie doko
nania ponownego badania i oceny oferty złożonej przez Odwołującego, w
tym nakazanie wezwania Odwołującego do złożenia kart katalogowych produktów.

W Rozdz. Va SIWZ Zamawiający zawarł wymaganie załączenia do oferty wypełnionego i
podpisanego Formularza cenowego,
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do
SIWZ. Zamawiający dodał uwagę: „UWAGA: Formularz cenowy nie podlega uzupełnieniu.
Niezłożenie formularza cenowego, brak wypełnienia wszystkich wymaganych pozycji lub
wskazanie informacji o oferowanych
urządzeniach niepozwalających na ich identyfikację
skutkować będzie odrzuceniem oferty".
W Rozdziale III pn. Opis przedmiotu zamówienia w ust. 4 SIWZ, Zamawiający zażądał kart
katalogowych oferowanych zasil
aczy awaryjnych UPS oraz akumulatorów, zawierających
dane umożliwiające sprawdzenie parametrów tych urządzeń i akumulatorów wymaganych
przez Zamawiającego (pkt 2 i 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

Odwołujący złożył wraz z ofertą wypełniony formularz cenowy, w którym przedstawił
oferowane u
rządzenia, w tym podał nazwę producenta i model tych urządzeń.
Odwołujący nie załączył kart katalogowych dla oferowanych urządzeń.

Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego. W treści uzasadnienia odrzucenia oferty
Odwołującego Zamawiający wskazał, że „Wykonawca do oferty nie dołączył żadnych kart
katalogowych. Podane w formularzu cenowym nazwy urządzeń oraz brak dołączonych
informacji o oferowanych urządzeniach, w szczególności brak kart katalogowych, nie
pozwalają na identyfikację i sprawdzenie parametrów oferowanych urządzeń ani w ramach
złożonej oferty ani innych źródeł poza samym Wykonawcą (np. internet, dystrybutor,
producent). Ponadto Zamawiający „na marginesie” dodał, że odnalazł szczątkowy opis
oferowanego urządzenia, zamieszczony na stronie czasopisma Elektro info z grudnia 2017
roku. Zamawiający wskazał, że opis nie zawiera informacji o większości parametrów i
funkcjonalności wymaganych w SIWZ. Zamawiający wyszczególnił trzy niezgodności z

treścią SIWZ. Zamawiający podkreślił, że powyższe wskazuje, że wymóg Zamawiającego do
przedstawienia informacj
i pozwalających na identyfikację był konieczny i w pełni
uzasadnione jest szczególne badanie zaoferowanych przez Wykonawców urządzeń.
W konsekwencji Zamawiający stwierdził, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot
zamówienia nie jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ (wymóg
przedstawienia informacji umożliwiających identyfikację oferowanych urządzeń określonych
w rozdz. Va i rozdz. III ust. 4 SIWZ), wobec czego oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na
podstawie artykułu 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść
nie odpowiada SIWZ.

Odwołujący nie zgodził się z decyzją Zamawiającego. W treści odwołania wskazał, że
argumentacja Zamawiającego, dążąca do powiązania treści Załącznika nr 8 do SIWZ
(formularza cenowego) z obowiązkiem złożenia kart katalogowych nie znajduje uzasadnienia
w świetle opublikowanych warunków postępowania. Opracowany przez Zamawiającego
Załącznik nr 8 do SIWZ nie odwołuje się i nie nawiązuje do kart katalogowych. Formularz
cenowy oraz karta katalogowa to w świetle SIWZ dwa odrębne dokumenty: pierwszy z nich
musi odpowiadać wzorowi opracowanemu przez Zamawiającego, drugi zaś pochodzi od
Wykonawcy.
Odwołujący podkreślił także, że karty katalogowe nie zostały wymienione wśród
dokumentów, które należy załączyć do oferty - zamknięty katalog tych dokumentów został
określony przez Zamawiającego w pkt Va SIWZ. Karty katalogowe nie zostały także
wymienione w pkt. VI SIWZ -
„Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz
potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego"
Formularz cenowy nie pozwalał na wprowadzenie do jego treści innych danych
identyfikujących oferowane urządzenia, niż oferowany producent/model typ zasilacza
awaryjnego UPS, Producent/model/typ/moc akumulatorów oferowanych w komplecie z
zasilaczem awaryjnym UPS. Wykonawcy nie mieli możliwości wpisania to formularza
żadnych dodatkowych informacji, dotyczących zgodności parametrów oferowanych urządzeń
z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego, wskazanych w SIWZ. W związku z
powyższym nie znajduje uzasadnienia stanowisko Zamawiającego, iż Załącznik nr 8 nie
mógł być oceniany bez kart katalogowych.
Odwołujący złożył wraz z ofertą Załącznik nr 8 (formularz cenowy), który posiadał
wypełnione wszystkie pola (pozycje) oraz obejmował informacje o oferowanych
urządzeniach, pozwalające na ich identyfikację. Sposób oznaczenia oferowanych urządzeń,
obejmujący ich nazwę handlową, numer modelu oraz podstawowe parametry techniczne

wypełniał wymogi Zamawiającego i umożliwiał identyfikację oferowanych urządzeń. W tym
stanie rzeczy złożenie kart katalogowych nie doprowadziłoby do zmiany oferty.
Odwołujący wskazał także, że wprawdzie pkt. III.4 SIWZ stanowi, że „Wykonawcy dołączą
do oferty karty katalogowe oferowanych zasilaczy awaryjnych UPS oraz akumulatorów,
zawierające dane umożliwiające sprawdzenie parametrów tych urządzeń i akumulatorów
wym
aganych przez Zamawiającego (pkt. 2 i 3 „Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia”),” jednakże nie sposób z tego postanowienia wywieść, że karty katalogowe są
taką częścią Załącznika nr 8 do SIWZ, że nie podlegają one regulacji art. 26 ust. 3 w zw. z
art. 25 ust. 1 pkt 2 uPZP.
Karty katalogowe miały zdaniem Odwołującego potwierdzać spełnianie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego. Z
powyższego wynika, że Zamawiający nie był uprawniony do przyjmowania, iż dokumenty te
nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 uPZP. Oznacza to, że Zamawiający miał
obowiązek wezwać Odwołującego, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3, do złożenia
brakujących dokumentów. Zamawiający nie zastosował tego postanowienia, przez co
naruszył przepis art. 26 ust. 3 uPZP. Naruszenie to miało istotny wpływ na wynik
postępowania, ponieważ doprowadziło do Zamawiającego do odrzucenia oferty
Odwołującego i przyjęcia oferty innego wykonawcy.
Odwołujący wskazał także na okoliczność, że Zamawiający wezwał Odwołującego, w trybie
art. 90 ust. 1 uPZP, do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty. Wyjaśnienia złożone
przez Odwołującego w dniu 29 października 2019 r., opisujące zasady obliczenia ceny
oferty, odwołującej się do konkretnych modeli urządzeń (tożsamych ze wskazanymi w
Załączniku nr 8 do SIWZ) zostały przez Zamawiającego zaakceptowane.

21 października 2019 r. Odwołujący otrzymał z adresu e-mail Zamawiającego prośbę
przesłanie karty katalogowej dla zasilacza AGPOWER RMX 200 kVA moduły 8x25 kVA.
Tego samego dnia Odwołujący otrzymał wiadomość, że zapytanie o dane techniczne UPS-a
AGPOWER RMX 200 zostało wysłane przez pomyłkę, a także prośbę, aby nie odpowiadać
na pytanie. W ocenie Odwołującego, pierwsza z powołanych wiadomości odwoływała się do
postanowienia pkt VI.8 SIWZ. Zamawiający dostrzegł, że oferta Odwołującego nie zawiera
kart katalogowych oferowanych produktów i zastosował wskazane postanowienie.
Uzasadnienie odrzucenia oferty Odwołującego nie zawiera w tym zakresie jakichkolwiek
wyjaśnień - Zamawiający odwołał wezwanie.

Odwołujący podkreślił także, że poszukiwanie informacji, mających uzasadnić odrzucenie
oferty, w źródłach archiwalnych - pochodzących sprzed kilku lat - do tego innych, niż

ustanowione w przepisach uPZP, nie znajduje pod
staw prawnych. Obowiązkiem
Zamawiającego było wezwanie Odwołującego do złożenia kart katalogowych i dopiero na ich
podstawie przeprowadzenie oceny tego, czy oferta AG IT Project odpowiadała wymaganiom
technicznym Zamawiającego.
Ze względu na to, że Zamawiający odstąpił od wezwania Odwołującego do złożenia kart
katalogowych, zgodnie z art. 26 ust. 3 uPZP, odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 było wadliwe. W związku z powyższym wybór oferty złożonej przez Anmaro Sp. z o.o.
jako naj
korzystniejszej, nie był prawidłowy.

KIO 2429/19
Odwołujący P.I.W. CAMCO Sp. z o.o. wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu
naruszenie art. 26 ust 3 i 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy przez brak wezwania
Odwołującego, do przedłożenia dokumentów informacyjnych o których mowa w Rozdziale III
ust. 4 SIWZ tj. kart katalogowych oferowanych zasilaczy awaryjnych UPS oraz
akumulatorów, zawierających dane umożliwiające sprawdzenie parametrów tych urządzeń i
akumulatorów wymaganych przez Zamawiającego (pkt 2 i 3 Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia) w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy oraz zaniechania wezwania do
złożenia przez Odwołującego wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 Ustawy i odrzuceniu oferty
Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, bez uprzedniego zastosowania ww.
regulacji; naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy przez odrzucenie oferty Odwołującego
pomimo tego, że treść jego oferty odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
naruszenie art. 7 ust. 1 i ust. 3 Ustawy
w związku z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy
poprzez odrzucenie oferty Odwołującego ze względu na brak załączenia do oferty
dokumentów o których mowa w Rozdziale III ust. 4 SIWZ tj. kart katalogowych oferowanego
sprzętu mimo, iż dokumenty te nie były wymagane przez Zamawiającego w stosunku do
oferty wykonawcy ANMARO, czym naruszono zasadę równego traktowania wykonawców.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, dokonania ponownego badania i
oceny ofert z uwzględnieniem wezwania
Odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy do przedłożenia dokumentów informacyjnych o
których mowa w Rozdziale III ust. 4 SIWZ tj. kart katalogowych oferowanych zasilaczy
awaryjnych UPS oraz akumulatorów, zawierających dane umożliwiające sprawdzenie
parametrów tych urządzeń i akumulatorów wymaganych przez Zamawiającego (pkt 2 i 3
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) oraz ewentualnego złożenia wyjaśnień w
trybie art. 26 ust. 4 Ustawy, dokonania czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołujący wskazał, że dołączył do oferty wszystkie dokumenty o których mowa w
Rozdziale Va pn. „Wykaz innych dokumentów które trzeba załączyć do oferty”. Odwołujący w

formularzu ofertowym wskazał producenta i model oferowanego urządzenia. Wyjaśnił, że
sprzęt został dobrany tak, aby spełniał szczegółowo określone parametry w załączniku do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wbrew zatem twierdzeniom
Zamawiającego, wskazał sprzęt, który pozwala na jego identyfikację.
W Rozdziale III pn.
Opis przedmiotu zamówienia w ust. 4 SIWZ, Zamawiający zażądał kart
katalogowych oferowanych zasilaczy awaryjnych UPS oraz akumulatorów, zawierających
dane umożliwiające sprawdzenie parametrów tych urządzeń i akumulatorów wymaganych
przez Zamawiającego (pkt 2 i 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).
Zdaniem Odwołującego analizowane dokumenty, na których brak wskazał Zamawiający,
mają w przedmiotowym postępowaniu charakter dokumentów informacyjnych, nie stanowią
merytorycznej treści oferty. W konsekwencji dokumenty te mogły być uzupełnione w trybie
art. 26 ust. 3 Ustawy, tj. na wezwanie Zamawiającego. Takiego wezwania Zamawiający
jednak zaniechał.
Zdaniem Odwołującego, o tym, że brakujące dokumenty mają charakter informacyjny a nie
merytoryczny wskazuje
samo uzasadnienie odrzucenia oferty Odwołującego. W pierwszym
akapicie pisma Zamawiającego z dnia 27 listopada 2019 r. pkt 5 (dotyczącym odrzucenia
oferty Odwołującego) Zamawiający wskazuje, że brak kart katalogowych nie pozwala na
sprawdzenie parametrów oferowanych urządzeń w ramach złożonej oferty.
W takim przypadku, w ocenie Odwołującego, Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy
powinien zwrócić się do Odwołującego o uzupełnienie oferty o ww. dokumenty informacyjne.
Ponadto Odwołujący wskazał, że Zamawiający nie wymagał, żeby karty katalogowe
pochodziły od producenta czy dystrybutora. Odwołujący jest producentem ww. sprzętu.
Zdaniem Odwołującego analizowane dokumenty, na których brak wskazał Zamawiający
mają w przedmiotowym postępowaniu charakter dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.
1 pkt 2 Ustawy i nie stanowią merytorycznego elementu oferty. W konsekwencji dokumenty
te mogły być uzupełnione w trybie art. 26 ust. 3 ustawy tj. na wezwanie Zamawiającego.
Takiego wezwania wbrew spoczywającemu na nim obowiązkowi, Zamawiający jednak
zaniechał.
Odwołujący podniósł argument, że artykuł 26 Ustawy posługuje się sformułowaniem
"wzywa
", a zatem w świetle zasad prawidłowej wykładni aktów prawnych, regulacja ta nie
pozostawia Zamawiającemu dyspozycji w tym zakresie, ale nakazuje ich podjęcie - obliguje
Zamawiającego do tego. Postępowanie Zamawiającego polegające na odrzuceniu oferty
Odwołującego, bez uprzedniego wezwania go do uzupełnienia, w sposób rażący naruszyło,
treść art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy. Dokumenty, które nie zostały dołączone do oferty nie mają
wpływu na jej materialną treść, tj. ani na wycenę zaproponowaną w ofercie złożonej przez
Odwołujących, ani na faktyczny przedmiot dostarczanych towarów/usług. Karty katalogowe

mają charakter informacyjny tj. mają posłużyć sprawdzeniu, czy spełniają parametry
wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo Odwołujący wskazał, że niezgodność treści oferty z treścią siwz należy oceniać z
uwzględnieniem pojęcia oferty, zdefiniowanego w art. 66 k.c., czyli niezgodności
oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami Zamawiającego w odniesieniu do
merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia - w przedmiotowym postępowaniu.
Każdorazowo treść oświadczenia woli składanego w postępowaniu w ramach oferty należy
rozpatrywać przez pryzmat zamiaru wykonawcy, wyrażającego się wolą uczestnictwa w
postępowaniu, a w konsekwencji - złożenia oferty zgodnej z SIWZ. Tym samym kluczową
sprawą jest, czy w konkretnym stanie faktycznym możliwe jest ustalenie treści oświadczenia
co do oferowanego przedmiotu w sposób nienaruszający nadrzędnej zasady zachowania
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. W ocenie Odwołującego, Zamawiający nie
ustalił w sposób nie budzący wątpliwości, że oferta CAMCO jest niezgodna z SIWZ.

Nadto Od
wołujący zwrócił uwagę, że powodem odrzucenia oferty Odwołującego jest brak
załączenia przez niego dokumentów, o których mowa w Rozdziale III ust. 4 SIWZ. Oferta
wykonawcy ANMARO, która została wybrana jako najkorzystniejsza również nie zawierała
ww. dokum
entów. Mimo to ww. wykonawca nie poniósł żadnych konsekwencji. Zamawiający
albo winien żądać przedstawienia dokumentów od wszystkich wykonawców albo od żadnego
z nich.
Brak wezwania Anamro do przedłożenia kart katalogowych potwierdza charakter ww.
dokument
ów jako czysto informacyjny podlegający uzupełnieniu a nie merytoryczny.

KIO 2428/19
KIO 2429/19
Izba ustaliła i zważyła co następuje:


W Rozdz. Va SIWZ Zamawiający zawarł wymaganie załączenia do oferty wypełnionego i
podpisanego Formularza cenowego, zgod
nie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do
SIWZ. Zamawiający dodał uwagę: „UWAGA: Formularz cenowy nie podlega uzupełnieniu.
Niezłożenie formularza cenowego, brak wypełnienia wszystkich wymaganych pozycji lub
wskazanie informacji o oferowanych urządzeniach niepozwalających na ich identyfikację
skutkować będzie odrzuceniem oferty”.
W Rozdziale III pn. Opis przedmiotu zamówienia w ust. 4 SIWZ, Zamawiający zażądał
przedłożenia kart katalogowych oferowanych zasilaczy awaryjnych UPS oraz akumulatorów,
zawieraj
ących dane umożliwiające sprawdzenie parametrów tych urządzeń i akumulatorów

wymaganych przez Zamawiającego (pkt 2 i 3 Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia).
Z powyższej przytoczonych postanowień SIWZ wynika, że formularz cenowy był miejscem, w
którym wykonawcy byli zobowiązani określić zaoferowany produkt. Zamawiający przewidział
sankcję odrzucenia oferty wyłącznie w sytuacji braku wypełnienia wszystkich wymaganych
pozycji formularza cenowego lub w sytuacji wskazania informacji o oferowanych
urządzeniach niepozwalających na ich identyfikację. Zamawiający nie przewidział sankcji
odrzucenia oferty za brak dołączenia do oferty kart katalogowych. Co więcej, Zamawiający w
uzasadnieniu odrzucenia oferty sam wskazał, że celowo nie przewidział w SIWZ sankcji
o
drzucenia oferty z uwagi na brak załączenia do oferty kart katalogowych. Tym samym fakt
braku załączenia kart katalogowych do oferty nie może skutkować odrzuceniem oferty
Wykonawcy.

Zamawiający na pytanie Izby zadane podczas rozprawy, czy wskazanie nazwy producenta i
modelu nie jest wystarczającą identyfikacją zaoferowanego urządzenia, przyznał, że
wskazanie nazwy producenta i modelu urządzenia w formularzu ofertowym nie oznacza
braku możliwości zidentyfikowania produktu, ale powoduje brak możliwości zbadania jego
parametrów. Zamawiający udzielając powyższej odpowiedzi przyznał zatem, że wskazanie
nazwy producenta i modelu w formularzu cenowym nie oznacza braku możliwości
identyfikacji oferowanego urządzenia. A to z kolei oznacza przyznanie, że wskazanie przez
wykonawcę nazwy producenta i modelu oferowanego urządzenia oznacza możliwość
identyfikacji urządzenia. Z kolei dalsza wypowiedź Zamawiającego, że wskazanie nazwy
producenta i modelu w formularzu cenowym powoduje brak możliwości zbadania
parametrów oznacza po pierwsze, ewentualne wadliwe skonstruowanie formularza
cenowego, tj.
w taki sposób, że wykonawcy nie mogli wpisać posiadanych przez oferowane
urządzenie parametrów technicznych, co mogłoby posłużyć Zamawiającemu do sprawdzenia
zgodności z wymaganiami SIWZ. Przede wszystkim jednak oznacza, że Zamawiający nie z
formularza cenowego, ale z kart katalogowych zamierzał odczytać parametry oferowanych
urządzeń. A to z kolei oznacza, że karty katalogowe nie służyły identyfikacji oferowanego
produktu, ale sta
nowić miały potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają wymagania
(parametry) określone w SIWZ.

Zgodnie z artykułem 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o
udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. W artykule tym wskazano na
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub
roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Zatem skoro karty

katalogowe służyły do potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego, to były to dokumenty, o których mowa w tym artykule (25
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zgodnie z artykułem 26 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub dokumenty te są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
za
mawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Skoro zatem, zdaniem
Zama
wiającego, brak kart katalogowych nie pozwala na sprawdzenie parametrów
oferowanych urządzeń w ramach złożonej oferty, to Zamawiający powinien zwrócić się do
wykonawców w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych o uzupełnienie
oferty o ww. dokumenty informacyjne.
Zamawiający zaniechał wezwania wykonawców Odwołujących się do uzupełnienia kart
katalogowych potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych
w SIWZ, czym naruszył dyspozycję artykułu 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przyznał, że potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez
oferowane przez wykonawców urządzenia poszukiwał w innych niż wymagane w treści SIWZ
źródłach, takich jak np. internet. Należy wskazać, że Zamawiający zobowiązany jest badać
oferty na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych przez wykonawców w treści
oferty. Skoro Zamawiający wymagał (zgodnie z postanowieniami SIWZ) przedstawienia kart
katalogowych i przyznał, że te dokumenty potwierdzać miały zgodność zaoferowanych
urządzeń z wymaganiami SIWZ, to na podstawie tych dokumentów był zobowiązany
dokonać oceny ofert. Ponadto Zamawiający może odrzucić ofertę tylko wtedy, gdy ma
pewność, że treść oferty nie odpowiada SIWZ. Zamawiający nie zbadał wcześniej wszystkich
dokumentów wymaganych, w tym kart katalogowych wykonawców, nie może zatem mieć
pewności, że oferowane przez wykonawców Odwołujących się urządzenia nie spełniają
wymagań SIWZ.

Zasadny jest także zarzut Odwołującego P.I.W. Camco sp. z o.o., zgodnie z którym
Zamawiający w różny sposób potraktował wykonawców biorących udział w niniejszym
postępowaniu. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, tj.
Wykonawca Anmaro sp. z o.o.,
również nie załączył kart katalogowych oferowanych
urządzeń do oferty. Pomimo tego, jego oferta nie została odrzucona, co oznacza, że
Zamawiający nie potraktował wykonawców w ten sam sposób, co stanowi naruszenie
zasady równego traktowania wykonawców określonej w artykule 7 ust. 1 ustawy Prawo

zam
ówień publicznych. Fakt, że wykonawca ten zaoferował produkty innego producenta,
którego produkty szeroko opisywane są w internecie nie oznacza, że wykonawca może być
potraktowany w inny, korzystniejszy sposób niż inni wykonawcy. Ponownie należy zauważyć,
że podstawą do badania zgodności oferty z wymaganiami SIWZ są dokumenty i
oświadczenia złożone w ofercie, wymagane w treści SIWZ. Pozyskiwanie danych z
oświadczeń producenta urządzeń, który nie składał oferty w postępowaniu, nie powinno być
podstawą oceny oferty. Ponadto nie może być tak, że wynik postępowania, wybór oferty
najkorzystniejszej oraz odrzucenie ofert wykonawców, jest uzależniony od wyników
poszukiwań Zamawiającego w internecie. Zamawiający w takim celu określa wymagania i
dokumenty w treści SIWZ, aby do każdego z wykonawców były zastosowane jednakowe
wymagania i zasady. Poszukiwanie przez Zamawiającego potwierdzenia spełnienia
wymagań przez oferowane dostawy w internecie czy u producenta, zamiast na podstawie
wymaganych dokumentów, nie jest zgodne z procedurą przewidzianą w ustawie Prawo
zamówień publicznych.
Ponadto t
rafnie zauważył Odwołujący P.I.W. Camco sp. z o.o., że brak wezwania
Wykonawcy Anmaro sp. z o.o.
do przedłożenia kart katalogowych potwierdza charakter ww.
dokumentów jako czysto informacyjny, podlegający uzupełnieniu, nie zaś merytoryczny, tj.
nie jest to treść oświadczenia Wykonawcy.

Każdy z Odwołujących wypełnił wymagania Zamawiającego i wskazał producenta oraz
model
oferowanych urządzeń, czym wypełnił wymagania opisane w SIWZ. Nie powinna mieć
do nich zastosowanie sankcja w postaci odrzucenia oferty (przewidziana za brak określenia
urządzeń w formularzu cenowym). Odwołujący P.I.W. Camco sp. z o.o. wskazał także, że
podane przez niego w formularzu cenowym dane
są to nazwy handlowe, które także zostały
użyte w przypadku innych zamówień, np. w przypadku umowy zawartej z firmą Budimex w
grudniu 2018 r., Polską Spółką Gazownictwa w listopada 2017 r., PGE ze stycznia 2018 r.
Już sam ten fakt stanowi, że urządzenia te były identyfikowalne.
Odwołujący K. G. "INTERGUR", A. G. AG IT Project prowadzący wspólnie działalność
gospodarczą pod nazwą AG IT Project S.C. wpisał dane urządzenia, które Zamawiający
odnalazł w internecie – co przyznał sam Zamawiający. Oznacza to, że są to urządzenia
identyfikowalne. Ponadto,
jak wskazał Odwołujący w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego (do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny), Odwołujący przedstawił
wycenę oraz informacje dotyczące modelu i niektórych parametrów urządzenia, zatem w
wyniku tej kor
espondencji z Odwołującym Zamawiający miał informacje dotyczące
urządzenia i tego, że funkcjonuje ono na rynku.
Nie jest także zrozumiałe, dlaczego Zamawiający założył a priori, że opisane przez
wykonawców w formularzu cenowym urządzenia nie spełniają wymagań SIWZ. Należy

bowiem domniemywać, że wykonawca składa ofertę, chcąc uzyskać zamówienie, a zatem
zgodną z wymaganiami SIWZ. Z całą pewnością jednak, Zamawiający nie był uprawniony do
odrzucenia ofert Wykonawców Odwołujących się, nie zbadawszy wszystkich wymaganych w
treści SIWZ dokumentów, w tym kart katalogowych mających potwierdzić zgodność z
wymaganiami SIWZ
. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia oferty wykonawcy tylko w
sytuacji,
gdy ma pewność, że nie odpowiada ona treści SIWZ. Takiej pewności Zamawiający
nie miał w niniejszym postępowaniu. Ponadto, jak sam wskazał, brak kart katalogowych nie
był objęty sankcją odrzucenia oferty wykonawcy. Zatem Zamawiający nie był uprawniony do
odrzucenia ofert Wykonawców Odwołujących się.
Nie jest także uprawnione odrzucenie oferty Odwołującego - wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia K. G. "INTERGUR", A. G. AG IT Project
prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą AG IT Project s.c. - na podstawie
danych znalezionych przez Zamawi
ającego w intrenecie. Jak wcześniej wskazano,
Zamawiający może dokonać odrzucenia oferty wykonawcy tylko wtedy, gdy ma pewność, że
jest ona niezgodna z treścią SIWZ, po uprzednim zbadaniu dokumentów przedstawionych
przez wykonawcę, nie zaś dokumentów archiwalnych, znalezionych w internecie.

W konsekwencji należało uznać za zasadny zarzut naruszenia artykułu 91 ustawy Prawo
zamówień publicznych w związku z art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych -
polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Wykonawcę Anmaro sp. z o.o. przed przeprowadzeniem prawidłowej oceny ofert
Wykonawców Odwołujących się.

Odwołujący Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: K. G.
"INTERGUR", A. G.
AG IT Project prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą
AG IT Project s.c.
podnieśli także zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 29 ust. 1 w
zw. z art. 36 ust. 1 pkt. 16 ustawy P
rawo zamówień publicznych, polegającego na
wprowadzeniu do Załącznika nr 5 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) w postanowieniu
§ 9 regulacji, na podstawie których Zamawiający nakłada kary umowne z tytułu opóźnienia
Wykonawcy niezależnie od jego winy.
Należy zauważyć, że odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej. Zarzuty dotyczące postanowień umownych wnoszone
na obecnym etapie postępowania są zarzutami spóźnionymi. Izba nie kierowała ww. zarzutu
do rozpoznania na rozprawie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem
p
ostanowień rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),
w tym w szczególności § 5 ust. 2 pkt 1).


Przewodniczący:

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie