eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2403/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-12-10
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2403/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 listopada 2019 r. przez wykonawcę ITT-
PRO s
półka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
pr
owadzonym przez zamawiającego: Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
z
siedzibą w Olsztynie

przy udziale wykonawcy Grey Dot
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
z
amawiającego


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej
, unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego oraz
powtórzenie czynności badania i oceny ofert.
2. Oddala
odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1
w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. K
osztami postępowania obciąża zamawiającego w części 3/4 oraz odwołującego
w
części 1/4 , i:

3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego: kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie:
siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu
od odwołania, kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy)

poniesioną przez odwołującego tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, kwotę 3 600 zł
00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) poniesioną przez
z
amawiającego tytułem wynagrodzenia pełnomocnika oraz kwotę 139 zł 00 gr (słownie:
sto trzydzieści dziewięć złotych zero groszy) poniesioną przez odwołującego tytułem
dojazdu na posiedzenie i rozprawę;
3.2.
zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 7 529 zł 25 gr (słownie:
siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy).

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Olsztynie.

Przewodniczący: ….……………………………Sygn. akt: KIO 2403/19
Uzasadnienie

Zamawiający - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę macierzy
dyskowej.
Wartość ww. zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w dniu 11 października 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
numerem 609109-N-2019.
I. W dniu 26 listopada 2019 r. wykonawca ITT-
PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na
czynności podjęte przez zamawiającego w ww. postępowaniu, tj. na czynność wyboru oferty
wykonawcy Grey Dot sp
ółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako
oferty najkorzystniejszej w postępowaniu oraz na czynność odrzucenia oferty odwołującego
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z uwagi na
fakt, że treść złożonej przez
odw
ołującego oferty nie odpowiada postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej „SIWZ").
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
 art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez błędne uznanie, że zachodzi podstawa do
odrzucenia oferty o
dwołującego,
 art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp poprzez błędne
wskazanie podstawy prawnej odrzucenia oferty tj. uchylonego przepisu art. 89 ust. 2
ustawy Pzp oraz niewskazanie konkretnych postanowi
eń SIWZ/opisu przedmiotu
zamówienia (dalej „OPZ”).
W związku z podniesionymi zarzutami odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
 unieważnienia czynności oceny ofert i wyboru oferty Grey Dot sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie,
 unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego,
 dokonania ponownej czynności oceny ofert.
Uzasadniając podniesione zarzuty odwołujący wskazał w szczególności, co następuje:
Odwołujący powołał się na postanowienia zawarte w pkt 2 w rozdziału XIII SIWZ (dotyczące
kryterium oceny ofert
„Pamięć cache") i stwierdził, że złożył ofertę na macierz dyskową NetApp
FAS8200 za cenę 325.000,00 zł brutto deklarując w pkt 7, że oferowana macierz ma pamięci
cache 2 256 GB, w tym 256 GB w oparciu o RAM. W zw
iązku z tym zastosowanie do oceny

jego oferty powinno
mieć postanowienie zawarte pod lit. a ww. pkt 2 rozdziału XIII SIWZ.
Zauważył, iż wyraźnie wskazał w ofercie i złożonych wyjaśnieniach, że oferuje zamawiającemu
macierz o pojemności pamięci cache określoną na 2256 GB, z czego 256 GB w oparciu o
pamięć RAM. Zaoferowane rozwiązanie dotyczyło zarówno odczytu jak i zapisu w zakresie
ww. pojemności pamięci. W ocenie odwołującego złożona przez niego oferta nie spełniała
przesłanek do jej odrzucenia na podstawie określonej pod lit. e pkt 2 rozdziału XIII SIWZ. Z
wymaganych przez z
amawiającego minimum 192 GB pamięci cache zaoferował aż 2 2256
GB, z czego 256 z w
ymaganych minimum 64 GB w oparciu o pamięć RAM.

Mając na uwadze
powyższe stwierdził, że złożona przez niego oferta powinna zostać uwzględniona, otrzymać
najwyższą możliwą w ww. kryterium punktację i powinna zostać wybrana jako oferta
najkorzystniejsza.
Ponadto zwrócił uwagę, że zamawiający błędnie wskazał podstawę prawną czynności
odrzucenia
jego oferty, podając przepis uchylony, tj. art. 89 ust. 2 ustawy Pzp oraz nie
powołując się na pkt 2 lit. e znajdujący się w Rozdziale XII SIWZ, tym samym naruszając treść
art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
Stwierdził, iż oparcie rozstrzygnięcia o przepis uchylony,
nie
funkcjonujący w obrocie prawnym, oraz brak wskazania w zawiadomieniu o odrzuceniu
oferty
konkretnych postanowień SIWZ, stanowi rażące naruszenie zasady jawności i równego
traktowania wykonawców i co najmniej utrudnia wykonywanie uprawnień wykonawcy
w
korzystaniu ze środków ochrony prawnej.
Dodatkowe stanowisko w sprawie odwołujący przedstawił w piśmie z dnia 6 grudnia 2019 r.
Powołując się na postanowienie zawarte w punkcie 5 OPZ odwołujący stwierdził, iż w jego
ocenie
sformułowanie: „Pamięć cache bez względu na technologię, z której jest zbudowana
musi obsługiwać operacje zapisu i odczytu oraz być dostępna i współdzielona dla wszystkich
wolumenów oferowanej macierzy” odnosić należało do wymogu minimalnego określonego
w tym postanowieniu OPZ, czyli 192 GB, z czego 64 GB w o oparciu o RAM. Dodatkowa
pamięć ponad minimum postawione w SIWZ rozpatrywana może być wyłącznie przez pryzmat
przyznania
dodatkowych punktów (kryteria oceny ofert Rozdział XIII SIWZ). W ocenie
odwołującego w razie uznania, iż oferowana macierz nie spełnia wymogów w zakresie ponad
minimum nie ma
podstaw do odrzucenia oferty, a co najwyżej braku przyznania punktów za to
kryterium. Wyraźnie wskazuje na to treść Rozdziału XIII punkt 2) lit. a) SIWZ. Niezależnie od
powyższego odwołujący wskazał, iż oferowana przez niego macierz posiada możliwość
skonfigurowania dodat
kowej pamięci cache w oparciu o technologię Flash Pool (SSD Cache
odczyt/zapis) do poziomu znacznie przekraczającego deklarowane 2TB. Jest to możliwe
poprzez konfiguracje dostarczonych w ra
mach oferty dysków SSD, o czym pisał w
wyjaśnieniach z dnia 15 listopada 2019 r. Do ww. pisma, jako dowody w sprawie, odwołujący
załączył ulotkę produktową NetApp - macierz FAS8200 oraz pismo dystrybutora sprzętu - na

okoliczność spełniania przez oferowany przez odwołującego sprzęt wymagań SIWZ w
zakresie przekraczającym minimalne wymagania.
II. Pismem wniesionym do Prezesa Izby w dniu 5 grudnia 2019 r. zamawiający udzielił
odpowiedzi na odwołanie wnosząc o jego oddalenie.
Zamawiaj
ący powołał się na postanowienia zawarte w pkt 5 OPZ oraz postanowienia zawarte
w Rozdziale XIII SIWZ w odniesieniu do kryterium „Pamięć cache”. Stwierdził, iż
postanowienia te wprost wskazują, że zamawiający premiował wykonawców oferujących
większą pamięć Cache nie rezygnując przy tym z wymagań minimalnych, tj. m. in.
z
wymagania by zaoferowana pamięć cache obsługiwała operacje zapisu i odczytu. Wskazał,
iż odwołujący w piśmie z dnia 15 listopada 2019 r. stanowiącym odpowiedź na pismo
z
amawiającego z dnia 13 listopada 2019 r. wprost przyznał, że oferowana pamięć cache o
całkowitej pojemności 2256 GB dzieli się na pamięć o pojemności 256 GB o rodzaju RAM
obsługującą operacje zapisu i odczytu oraz na pozostałą pamięć o pojemności 2 TB (1 TB w
przeliczeniu to
1024 GB) o rodzaju NVMe, która obsługuje wyłącznie odczyt. Dodatkowo
zamawiający powołał się na informacje zamieszczone na stronie internetowej producenta
NetApp. Podsumowując stwierdził, iż z wyjaśnień treści oferty udzielonych przez odwołującego
wynika,
że zaoferowana pamięć 2000 GB (ok. 2 TB) o rodzaju NVRam nie obsługuje operacji
zapisu, a tym samym
nie spełnia wymagań zawartych w pkt 5 OPZ oraz Rozdziale XIII pkt 2
lit. a SIWZ.
Zamawiający nie zgodził się również z zarzutem odwołania dotyczącym nieprawidłowego
uzasadnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego. Zauważył, iż w treści zawiadomienia
o wyniku postępowania z dnia 21 listopada 2019 r. w punkcie nr 1 dotyczącym oferty
o
dwołującego zostało wskazane, iż oferta ta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp,
ponieważ treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ. Przywołanie art. 89 ust. 2
ustawy P
zp stanowiło oczywistą omyłkę pisarską, ponieważ podstawa prawna została
przywołana na samym początku informacji o odrzuceniu oferty odwołującego, a potem
potwierdzona w treści uzasadnienia tej decyzji.
III. Pismem wniesionym do Prezesa Izby w dniu 29 listopada 2019 r. wykonawca Grey Dot
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłosił przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.
W piśmie z dnia 9 grudnia 2019 r. przystępujący przedstawił swoje stanowisko odnoszące się
do zarzutów odwołania. Stwierdził, iż bez względu na to czy oferta odwołującego
klasyfikowałaby się do tego aby uzyskać dodatkowe punkty w ramach kryteriów wskazanych
przez z
amawiającego w SIWZ, istotnym jest, że rozwiązanie zaoferowane przez odwołującego
nie spełnia podstawowego wymogu SIWZ w odniesieniu do pamięci Cache, która powinna

obsługiwać operacje zapisu i odczytu, zaś obsługuje tylko operację odczytu, co zostało
wyraźnie przyznane przez odwołującego w wyjaśnieniach do oferty złożonych na wezwanie
z
amawiającego. Zwrócił uwagę, że odwołujący potwierdził powyższą okoliczność w swoich
wyjaśnieniach dwukrotnie - mimo że już pierwsze wyjaśnienia dawały podstawę
zama
wiającemu do odrzucenia oferty. Niezależnie od powyższego przystępujący
zaprezentował argumentację na poparcie postawionej w ww. piśmie tezy, iż oferta
odwołującego nie spełnia w zakresie pamięci cache także innego wymagania postawionego
przez zamawiającego, tj. dotyczącego dostępności i współdzielenia dla wszystkich
wolumenów oferowanej macierzy w wypadku dalszej rozbudowy Pamięci Cache do minimum
512GB.
Ponadto przystępujący zauważył, że uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty powinno
opisywać przyczyny decyzji zamawiającego i niezaprzeczalnie treść pisma zamawiającego
dostępna na stronach postępowania wyczerpuje te przesłanki, gdyż powołuje się na
jednoznaczny brak spełnienia wymogu odczytu/zapisu przez rozwiązanie oferowane przez
o
dwołującego. Z ostrożności wskazał, że nawet gdyby słuszny okazał się zarzut błędnego
wskazania podstawy odrzucenia (chociażby z powodu omyłki pisarskiej), to nie ma to wpływu
na wynik po
stępowania.

Po przeprowadzeniu rozp
rawy z udziałem stron i uczestnika postępowania, Krajowa
Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.
Izba ustaliła, co następuje:

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2
ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Izba stwierdziła, że odwołujący jest legitymowany, zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy
Pzp, do wniesienia odwołania.
Na podstawie dokumentacji p
ostępowania Izba ustaliła w szczególności, co następuje:

Zgodnie z postanowieniem zawartym w

pkt 5 OPZ
„Pamięć Cache”, pierwszy podpunkt
(podpunkty oznaczone „•”): "Oferowana macierz musi być wyposażona w minimum 192 GB
pamięci cache (z czego minimum 64 GB musi być dostarczone w oparciu o RAM, pozostała
pamięć cache może być dostarczona w oparciu o SSD/NVRAM). Pamięć cache bez względu
na technologię z której jest zbudowana musi obsługiwać operacje zapisu i odczytu oraz być
dostępna i współdzielona dla wszystkich wolumenów oferowanej macierzy.
”.
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale XIII
(„Opis kryteriów i sposobów
dokonywania oceny ofert
”) pkt 2): „Kryterium „Pamięć cache” (PC): Zamawiający wymaga aby

oferowana macierz była wyposażona w minimum 192 GB pamięci cache (z czego minimum
64 GB musi być dostarczone w oparciu o RAM, pozostała pamięć cache może być
dostarczona w oparciu o S
SD/NVRAM). Wykonawca może zaoferować dodatkową pamięć,
punkty w kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad: a) w przypadku zaoferowania
przez Wykonawcę cache większej bądź równej 384GB (z czego min. 128 GB w oparciu o
RAM, pozostała pamięć cache może być dostarczona w oparciu o SSD/NVRAM. Pamięć
cache obsługująca operacje zapisu i odczytu oraz dostępna i współdzielona dla wszystkich
wolumenów oferowanej macierzy) - oferta Wykonawcy otrzyma 10 pkt. b) w przypadku
zaoferowania przez Wykonawcę zapewnienia wyłącznie podstawowego przedmiotu
zamówienia – oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt c) w przypadku jeżeli Wykonawca w
Formularzu Ofertowym nie zaznaczy deklaracji zapewnienia do
datkowej pamięci cache, jako
obowiązujący zostanie przyjęty podstawowy przedmiotu zamówieni[a], d) jeżeli Wykonawca
zaoferuje pamięć cache mniejszą niż wymagane 192 GB (z czego minimum 64 GB musi być
dostarczone w oparciu o RAM), wówczas Zamawiający obowiązany będzie odrzucić taką
ofertę, zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako nie odpowiadającą treści
SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, e) w przypadku jeżeli Wykonawca zaoferuje
inny niż wskazany powyżej poziom pamięć cache, wówczas w celu przyznania punktacji,
zakres ten zostanie zaokrąglony w dół do wskazanego okresu, natomiast zadeklarowany
zakres zostanie wpisany do umowy jako obowiązujący, f) W kryterium „Pamięć cache”, oferta
Wyk
onawcy może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

W formularzu
oferty został zawarty między innymi punkt 7 o następującym brzmieniu:
Oświadczam, że oferuję w ramach realizacji przedmiotu zamówienia pojemność pamięci
cache ……. GB, w tym …… GB w oparciu o RAM.
”.
We wzorze umowy zostały zawarte między innymi następujące postanowienia (§1):
1.2. Zaoferowana macierz posiada ….. GB pamięci cache, z czego …. GB w oparciu o RAM.
1.3.
System musi być zgodny z parametrami technicznymi i użytkowymi określonymi w Opisie
Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr 1 oraz zgodne z ofertą Wykonawcy będącą
załącznikiem nr 2.

Odwołujący zaoferował w postępowaniu macierz dyskową NetApp FAS8200. Punkt 7
formularza oferty
odwołujący wypełnił w następujący sposób: „Oświadczam, że oferuję
w
ramach realizacji przedmiotu zamówienia pojemność pamięci cache 2256 GB, w tym 256
GB w oparciu o RAM.


W toku postępowania zamawiający dwukrotnie wzywał odwołującego do złożenia wyjaśnień
treści oferty w zakresie spełniania wymagania określonego w punkcie 5 OPZ m. in.
w odniesieniu do
wymogu obsługiwania przez pamięć cache operacji zapisu i odczytu (pisma

z dnia 7 oraz 13 listopada 2019 r.). Odpowiedzi na pierwsze
wezwanie odwołujący udzielił
w dniu 12 listopada 2019 r. (pi
smo z dnia 11 listopada 2019 r.) oświadczając między innymi,
że „Zaoferowane rozwiązanie FAS8200 w niniejszy[m] postępowaniu jest wyposażone
w 256GB oparte o RAM wykorzystywane do odczytu i zapisu. Dodatkowo macierz jest
wyposażon[a] w 2TB pamięci NVMe do akceleracji odczytów.
”. Odpowiedzi na drugie
wezwanie odwołujący udzielił w dniu 15 listopada 2019 r. oświadczając między innymi:
Reasumując zaoferowane rozwiązanie FAS8200 posiada: • 256 Cache oparte o RAM do
odczytu i zapisu dla wszystkich agregatów • 2TB NVMe FlashCache do odczytu dla wszystkich
agregatów • Funkcjonalność FlashPool (SSD Cache odczyt/zapis) dostępną dla wszystkich
trzech agregatów zaoferowanych w tej konfiguracji z możliwością elastycznego przydzielania
jej dla wybranych agregatów.

W dniu 21 listopada 2019 r. zamawiający zawiadomił o wyborze oferty przystępującego jako
najkorzystniejszej w postępowaniu. Ponadto zamawiający zawiadomił o odrzuceniu oferty
odwołującego stwierdzając co następuje: „Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze
zm.). Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 2, ponieważ treść oferty nie
odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana przez
Wykonawcę pamięć cache według OPZ oraz opisu kryteriów i sposobów dokonywania oceny
ofert (zarówno pamięć minimalna wymagana jak i dodatkowa ponad minimum) powinna
obsługiwać operacje zapisu i odczytu. Zamawiający żądał do wskazania przez Wykonawcę w
treści oferty (formularzu ofertowym) ilości pamięci cache, która umożliwia zarówno operację
odczytu jak i zapisu danych. W toku udzielonych wyjaśnień Wykonawca w trybie art. 87 ust. 1
ustawy Pzp poinformował że ze wskazanych w ofercie 2256 GB pamięci cache tylko 256 GB
umożliwia operację odczytu i zapisu, pozostałe wspiera wyłącznie odczyt danych.

Izba pominęła dowody w postaci dokumentów załączonych do pisma odwołującego
z 6 grudnia 2019 r. z uwagi na fak
t, iż zostały one powołane na okoliczność spełniania przez
oferowany przez odwołującego sprzęt wymagań SIWZ w zakresie przekraczającym minimalne
wymagania, natomiast przedmiotem rozpoznania przez Izbę w niniejszej sprawie była
czynność odrzucenia oferty odwołującego z uwagi na niespełnienie wymagań minimalnych.
Kwestia spełniania przez sprzęt oferowany przez odwołującego dodatkowych wymagań (poza
wymaganiami minimalnymi) ma znaczenia dla dokonania oceny oferty wykonawcy w
kontekście przyznania punktów w ramach kryterium oceny ofert, co w odniesieniu do oferty
odwołującego nie miało jeszcze miejsca w postępowaniu.

Izba zważyła, co następuje:


Odwołanie zasługuje na częściowe uwzględnienie

w zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp.
Mając na uwadze wskazane powyżej postanowienia SIWZ, a w szczególności sposób
sformułowania wymagań zawartych w punkcie 5 OPZ Izba za niebudzące wątpliwości uznała,
iż postanowienie zawarte w drugim zdaniu pierwszego podpunktu punktu 5 (•) OPZ („Pamięć
cache bez względu na technologię z której jest zbudowana musi obsługiwać operacje zapisu
i odczytu oraz być dostępna i współdzielona dla wszystkich wolumenów oferowanej
macierzy.

”) należy - w kontekście wymagań minimalnych dotyczących oferowanej macierzy
dyskowej (a nie oceny oferty w kryterium
i przyznawania punktów), z zastrzeżeniem
odrębnego wymagania dotyczącego możliwości rozbudowy - odnosić do zdania
poprzedzającego zawartego w tym samym podpunkcie, dotyczącego minimalnej pojemności
pamięci cache oferowanej macierzy ("Oferowana macierz musi być wyposażona w minimum
192 GB pamięci cache (z czego minimum 64 GB musi być dostarczone w oparciu o RAM,
pozostała pamięć cache może być dostarczona w oparciu o SSD/NVRAM).”
), a nie do
całkowitej pojemności pamięci oferowanej macierzy wpisanej przez wykonawcę w formularzu
ofertowym. N
ie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia dla uznania, iż zaoferowanie przez
wykonawcę dodatkowej pojemności nie spełniającej wymagania w zakresie obsługiwania
operacji zapisu i odczytu miałoby dyskwalifikować ofertę spełniającą to wymaganie w zakresie
minimalnej pojemności 192 GB (w tym minimum 64 GB w oparciu o RAM). Takiego wniosku
nie sposób wyprowadzić z żadnego postanowienia SIWZ. Również na rozprawie zamawiający
potwierdził, iż wyposażenie macierzy w dodatkową pamięć nie spełniającą ww. wymogu w
zakresie obsługiwania operacji zapisu i odczytu nie ma negatywnego skutku dla korzystania
z
podstawowej pamięci wymaganie to spełniającej. Przyjęcie przeciwnego stanowiska
prowadziłoby do naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców. Wykonawcy, którzy zaoferowali wyłącznie minimalną pojemność pamięci cache
(192 GB, w tym minimum 64 GB w oparciu o RAM)
spełniającą wymaganie w zakresie
obsługiwania operacji zapisu i odczytu znajdowaliby się w lepszej sytuacji (ich oferta nie
podlegałaby odrzuceniu) niż wykonawcy, którzy zaoferowali minimalną pojemność pamięci
cache (192 GB, w tym minimum 64 GB w oparciu o RAM)

spełniającą wymaganie w zakresie
obsługiwania operacji zapisu i odczytu oraz dodatkową pamięć wymagania tego nie
spełniającą (ich oferta podlegałaby odrzuceniu), w sytuacji gdy takie zróżnicowanie nie wynika
z żadnego postanowienia SIWZ, jak i nie przemawia za nim żadne racjonalne uzasadnienie.
Mając na uwadze powyższe Izba podzieliła stanowisko prezentowane przez odwołującego co
do tego,
iż wymaganie określone w zdaniu drugim pierwszego podpunktu punktu 5 OPZ należy
w
kontekście wymagań minimalnych odnosić do zdania poprzedzającego zawartego w tym
samym podpunkcie. Tym samym zaoferowanie dodatkowej
pamięci cache nie spełniającej

wymagania
w zakresie obsługiwania operacji zapisu i odczytu nie może stanowić podstawy
odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z uwagi na
niezgodność treści oferty z treścią SIWZ w zakresie wymagania określonego w zdaniu drugim
pierwszego podpunktu punktu 5
OPZ, w sytuacji spełniania tego wymagania przez
podstawow
ą pamięć cache (minimalne 192 GB, w tym minimum 64 GB w oparciu o RAM).
Dodatkowo należy wskazać, iż Izba za niezasadną uznała argumentację przedstawioną w tym
zakresie przez przystępującego na rozprawie, poszukującego uzasadnienia dla sposobu
interpretacji ww. wymagania OPZ w postanowieniach zawartych we wzorze umowy (
§ 1 ust.
1. 2 i 1.3). W ocenie Izby treść ww. postanowienia OPZ była oczywista i nie wymagała żadnej
szczególnej interpretacji. Ponadto ww. postanowienia odwołują się do treści oferty wykonawcy,
co stanowi pojęcie szersze niż formularz ofertowy, do treści którego odwoływał się
przystępujący.
Mając na uwadze stanowiska stron przedstawione w toku postępowania odwoławczego Izba
uznała, iż pomiędzy stronami nie ma sporu co do spełniania przez oferowaną przez
odwołującego macierz dyskową wymagania w zakresie obsługiwania operacji zapisu i odczytu
w odn
iesieniu do pamięci cache o pojemności 256 GB, co oznacza spełnianie tego wymagania
w odniesieniu do minimalnej pojemności 192 GB. W konsekwencji należało uznać, iż brak było
podstaw do odrzucenia oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z
uwagi na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ w zakresie wymagania określonego w
zdaniu drugim pierwszego podpunktu punktu 5 OPZ
. Mając na uwadze powyższe podniesiony
w tym zakresie zarzut
odwołania należało uznać za zasadny.
Izba nie rozpatry
wała kwestii spełniania przez ofertę odwołującego ww. wymagania
w odniesieniu do dodatkowej
pamięci cache o pojemności 2 TB z uwagi na fakt, iż kwestia ta
nie ma znaczenia dla rozpoznania zarzutu dotyczącego niezasadnego odrzucenia oferty
odwołującego. Dotychczas zamawiający nie dokonał oceny oferty odwołującego w zakresie
ustalonych
kryteriów oceny ofert. Będzie to miało miejsce dopiero po przywróceniu oferty
odwołującego do postępowania i przeprowadzeniu powtórnej czynności badania i oceny ofert.
Z tych samych powodów dla rozpoznania ww. zarzutu nie miała również znaczenia
przedstawiona przez zamawiającego argumentacja w zakresie braku jednoznaczności
sta
nowiska odwołującego w odniesieniu do spełniania przez oferowany sprzęt wymagania
w
zakresie obsługiwania operacji zapisu i odczytu w odniesieniu do dodatkowej
(tj.
przekraczającej minimum) pamięci cache o pojemności 2 TB (gdyż chodzi tu o zakres
oferowane
go przez odwołującego świadczenia wykraczający poza minimalny przedmiot
zamówienia stanowiący punkt odniesienia dla decyzji zamawiającego o odrzuceniu oferty
wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).
Izba pominęła również
przedstawioną przez przystępującego argumentację dotyczącą niespełniania przez ofertę

odwołującego także innego wymagania postawionego przez zamawiającego

w zakresie
pamięci cache, tj. dotyczącego dostępności i współdzielenia dla wszystkich wolumenów
oferowanej macierzy w wy
padku dalszej rozbudowy Pamięci Cache do minimum 512GB.
Powyższe nie było objęte przedmiotem rozpoznania, wyznaczonym zakresem zarzutów
odwołania, odnoszących się do czynności odrzucenia oferty odwołującego na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z uwagi na niesp
ełnienie wymagania wskazanego w zawiadomieniu
o odrzuceniu oferty odwołującego, tj. określonego w zdaniu drugim pierwszego podpunktu
punktu 5 OPZ.
Za niezasadny Izba uznała zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw.
z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp
. Zgodne z pierwszym z wymienionych przepisów zamawiający
obowiązany jest do niezwłocznego przekazania informacji o wykonawcach, których oferty
zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienie dotyczące
odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w
inno zawierać –
oprócz ww. podstawy prawnej – wskazanie stwierdzonej przez zamawiającego niezgodności
treści oferty wykonawcy z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez
odniesienie konkretnej treści oferty do konkretnego postanowienia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Należy również nadmienić, iż oceny uzasadnienia ww. czynności
należy dokonywać uwzględniając indywidualne okoliczności danej sprawy. W zawiadomieniu
z dnia 21 listopada 2019 r. zamawiający niewątpliwie wskazał podstawę prawną odrzucenia
oferty odwołującego, tj. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wprawdzie w dalszej części
uzasadnienia zamawiający podał art. 89 ust. 2, jednakże mając na uwadze zarówno
wskazanie na wstępie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jak i pozostałą treść uzasadnienia
ewidentnie
odnoszącego się do okoliczności niezgodności treści oferty odwołującego z treścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie budzi żadnych wątpliwości, iż wskazanie
przez zamawiającego art. 89 ust. 2 stanowiło wyłącznie omyłkę pisarską. Zdaniem Izby
odwołujący nie miał wątpliwości co do tego, iż jego oferta został odrzucona na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o czym między innymi świadczy sposób sformułowania pierwszego
z zarzutów odwołania. Trzeba natomiast przyznać, iż istotnie zamawiający nie podał w treści
uzasadnienia jednostki redakcyjnej SIWZ (OPZ) zawierającej postanowienie, w odniesieniu do
którego stwierdził brak spełnienia przez ofertę odwołującego minimalnego wymagania
przedmiotowego. Należy jednak zauważyć, iż postanowienie to zostało przez zamawiającego
wskazane w treści uzasadnienia w sposób opisowy, poprzez wskazanie wymagania
obsługiwania przez pamięć cache operacji odczytu i zapisu, a zatem wymagania określonego
w zdaniu drugim pierwszego podpunktu punktu 5 OPZ. W
konsekwencji Izba uznała, iż
uzasadnienie odrzucenia oferty odwołującego posiadało minimalny zakres informacji
pozwalający na uznanie tego uzasadnienia za wystarczające

na gruncie

art. 92 ust. 1 pkt 3

ustawy Pzp. W związku z tym Izba nie stwierdziła naruszenia przez zamawiającego ww.
prze
pisu, jak i powiązanych z nim w ramach podniesionego zarzutu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust.
1 ustawy Pzp.
B
iorąc pod uwagę powyższe, Izba orzekła jak w punkcie pierwszym i drugim sentencji, na
podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

O
kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania - na podstawie art.
192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy
§ 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 lit. a i lit.
b oraz § 5 ust. 3 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 lit. b oraz § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Zgodnie z art. 192 ust. 10 ustawy Pzp
strony ponoszą koszty
postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6. Jak
wynika z postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z 20 lipca 2016 r. sygn. akt X Ga
280/16
– w przypadku rozstrzygnięcia, w którym część odwołania wniesionego do Krajowej
Izby O
dwoławczej zostaje oddalona, a część uwzględniona, zasada odpowiedzialności za
wynik postępowania odwoławczego oznacza obowiązek stosunkowego rozdzielenia kosztów
postępowania odwoławczego w takiej części, w jakiej odwołanie odniosło skutek. Podobnie w:
wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 stycznia 2016 r. sygn. akt XXIII Ga 1992/15,
postanowieniu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 3 października 2013 r. sygn. akt X Ga
286/13, wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. sygn. akt XXIII
Ga 880/16, wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 17 listopada 2016 r. sygn. akt X Ga
653/16, postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt
XXIII Ga 1886/17, postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r.
sygn. akt XXIII Ga 830/18 i postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12
października 2018 r. sygn. akt XXIII Ga 1123/18. W niniejszej sprawie Izba – co wynika
z sentencji orzeczenia -
częściowo uwzględniła i częściowo oddaliła odwołanie. Kosztami
po
stępowania obciążono zamawiającego w części 3/4 oraz odwołującego w części 1/4 - mając
na uwadze fakt, iż odwołanie zostało uwzględnione w odniesieniu do głównego zarzutu, tj.
zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 us
tawy Pzp, co skutkowało przywróceniem oferty
odwołującego do postępowania. Na koszty postępowania odwoławczego składa się kwota
7.
500 zł uiszczona przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania, kwota 3.600 zł poniesiona
przez o
dwołującego tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, kwota 3.600 zł poniesiona przez
z
amawiającego tytułem wynagrodzenia pełnomocnika oraz kwota 139,00 zł poniesiona przez
o
dwołującego tytułem dojazdu na posiedzenie i rozprawę. Odwołujący poniósł dotychczas
koszty postępowania odwoławczego w wysokości 11.239 zł tytułem wpisu od odwołania,

wynagrodzen
ia pełnomocnika oraz dojazdu na posiedzenie i rozprawę, tymczasem
odpowiadał za nie jedynie do wysokości 3.709,75 zł (14.839 zł / 4). Wobec powyższego Izba
zasądziła od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 7.529,25 zł (11.239 zł – 3.709,75
zł), stanowiącą różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi dotychczas przez odwołującego
a
kosztami postępowania, za jakie odpowiadał w świetle jego wyniku.

P
rzewodniczący: …..…………………

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie