eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2307/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-11-26
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2307/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 26 listopada 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 listopada 2019 r. przez wykonawcę IT Solution
Factor
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

w post
ępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Kancelarię Sejmu z siedzibą
w Warszawie

postanawia:

1. Um
orzyć postępowanie odwoławcze
.
2. Nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy IT Solution Factor
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie
kwoty 13 5
00 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy), sta
nowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………………….Sygn. akt KIO 2307/19
U Z A S A D N I E N I E

Kancelaria Sejmu
z siedzibą w Warszawie, dalej „Zamawiający”, prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn.
Rozbudowa systemów bezpieczeństwa sieci wewnętrznej wraz z usługą wsparcia
technicznego
.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1843), dalej
„ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod numerem 2019/S 212-519485 w dniu 4 listopada 2019 r.
W dniu 14 listopada 2019
r. spółka IT Solution Factor Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, dalej „Odwołujący”, złożyła do Prezesa
Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie
1. art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp poprzez nieprecyzyjny opis przedmiotu
zamówienia, co powoduje brak zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców oraz dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób
niejednoznaczny, niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich wymagań
i okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty, a tym samym
uniemożliwiający dokonanie wyceny oferty,
2. art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp
poprzez brak opisu mierników
rozwiązania
równoważnego,
co
uniemożliwia
zaoferowanie
rozwiązania
równoważnego do rozwiązania referencyjnego wskazanego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, dalej „siwz”,
3. art. 1 pkt 2 i art. 3 pkt 19
ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez naruszenie zasady neutralności
technologicznej, uniemożliwiającej zaoferowanie innego rozwiązania niż producenta
Palo Alto oraz systemu r
ównoważenia F5.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie Zamawiającemu
dokonania zmiany treści siwz poprzez usunięcie wymogu dotyczącego pełnej
kompatybilności i prawidłowej współpracy z infrastrukturą posiadaną przez Zamawiającego,
a t
akże uzupełnienie siwz o parametry niezbędne do oceny równoważności w odniesieniu
do wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, które zostały opisane w siwz,
z uwzględnieniem zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców w postępowaniu, a także umożliwiający złożenie ofert dostarczenia urządzeń

innych producentów, w tym w szczególności zdefiniowanie pojęć „pełnej kompatybilności"
oraz „prawidłowej współpracy" urządzeń równoważnych.

Do postępowania odwoławczego w ustawowym terminie żaden wykonawca
nie przystąpił.
Pismem z dnia 22 listopada
2019 r. Zamawiający złożył w formie pisemnej odpowiedź
na odwołanie, oświadczając iż uwzględnia zarzut wymieniony w treści pkt 3.2 odwołania.

O
dwołujący pismem z dnia 25 listopada 2019 r. oświadczył, iż cofa odwołanie.
Oświadczenie o wycofaniu zostało złożone przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Odwołującego i stanowi podstawę do umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie
art. 187 ust. 8 zd. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W
związku z cofnięciem odwołania przed otwarciem rozprawy, Izba postanowiła
o zwrocie na rzecz O
dwołującego 90% wpisu, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobier
ania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła o dokonaniu
zwrotu Odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90% kwoty
uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący: ……………………………………….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie