eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2290/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-11-26
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2290/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 26 listopada 2019 r. w
Warszawie odwołania wniesionego w dniu 12 listopada 2019 roku przez Wykonawcę
Intertrading Systems Technology sp. z o.o. (Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa)

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Centrum Zasobów Informatycznych
(ul.
Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa)


przy udziale Wykonawcy SID sp. z o.o. (Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa)
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Wykonawcy
Intertrading Systems Technology sp. z o.o. (Al. Jerozolimskie 162A, 02-
342 Warszawa)

kwoty 13500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych)
st
anowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………….Sygn. akt: KIO 2290/19
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Centrum Zasobów Informatycznych prowadzi postepowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa i wdrażanie
ZWSIRON
”.
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30
sierpnia 2019 roku pod numerem 2019/S 167-408255.

12 listopada 2019 roku
Odwołujący Intertrading Systems Technology sp. z o.o. wniósł
odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu art. 89 ust. 1 pkt. 2 p.z.p. poprzez odrzucenie
oferty Odwołującego pomimo tego, że jest ona zgodna z treścią SIWZ, art. 8 ust. 1-3 p.z.p. w
zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
poprzez zaniechanie udostępnienia i odtajnienia załączników do oferty Wykonawcy SID
pomimo tego
, że nie spełniają one przesłanek niezbędnych dla zastrzeżenia ich jako
tajemnica przedsiębiorstwa, art. 7 ust. 1 p.z.p. poprzez prowadzenie postępowania w sposób
naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ze względu na
naruszenie wyżej wymienionych przepisów p.z.p.
O
dwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia
czy
nności wyboru jako najkorzystniejszej oferty SID, unieważnienia czynności odrzucenia
oferty Odwołującego, odtajnienia oferty SID wraz z załącznikami, dokonania wyboru oferty
Odwołującego jako najkorzystniejszej.

25 listopada 2019 roku
Odwołujący przed otwarciem posiedzenia i rozprawy wniósł pismo, w
którym oświadczył, że cofa odwołanie.

Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) postanowiła
umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 8
zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marc
a 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.).

Przewodniczący:

……………….….………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie