eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2283/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-11-27
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2283/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 listopada 2019 r. przez wykonawcę Remondis Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 18, 02-981
Warszawa w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski
, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
"Fart-Bis"
Sp
ółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Księdza Piotra Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce
zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Z
amawiającego.orzeka:

1.
Umarza postępowanie w zakresie zarzutów zawartych w pkt 3 i 5 części III odwołania;
2. O
ddala odwołanie w pozostałym zakresie;
3. K
osztami postępowania obciąża Odwołującego: Remondis Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, i:

3
.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego
tytułem wpisu od odwołania;

3.
2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem
kosztów wynagrodzenia pełnomocnika strony.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Kielcach.

Przewodniczący: ………………………………Sygn. akt: KIO 2283/19

U z a s a d n i e n i e

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”
lub „Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: Gospodarowanie odpadami
komunalnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim od 1.1.2020 r do 31.12.2021 r. Odbiór i
zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują
mieszkańcy. Organizacja i prowadzenie PSZOK, numer referencyjny: Or.271.28.2019 (dalej:
„Postępowanie”). Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszone o zamówieniu zostało opublikowane w
Dzienni
ku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 24 lipca 2019 r. pod numerem 2019/S 141-
347704.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) została zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający powiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 30
października 2019 r. W dniu 12 listopada 2019 r. wykonawca Remondis sp. z o.o. (dalej:
„Odwołujący”) wniósł odwołanie, przedstawiając w części III pisma zarzuty w postaci
naruszenia przez
Zamawiającego:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp w zw. z art. 22a ust. 1 Pzp w
związku z art. 22a ust. 6 oraz art. 56 ust. 3 i art. 63 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/24/WE z 26 Lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych poprzez
zaniechanie wykluczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zgodnie z art. 23 Pzp, tj.: Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Fart BIS sp.
z o.o. z siedzibą w Kielcach (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwa Robót
Inżynieryjnych Fart sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (Członek Konsorcjum), zwanych dalej
łącznie: „Konsorcjum Fart” z Postępowania, mimo iż wykonawca ten nie wykazał spełniania
warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej z uwagi
na fakt, że w sytuacji gdy w ofercie Konsorcjum Fart zadeklarowało powierzenie
podwykonawcy -
Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o. w Bolesławiu
realizacji określonej części zamówienia i skorzystanie z zasobów podmiotu trzeciego w
określonym zakresie nie było uprawnione do wskazania w odpowiedzi na wezwanie innego
zakresu niż pierwotnie i skorzystania po terminie składania ofert z potencjału podmiotu
trzeciego w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego

zdolności technicznej i zawodowej oraz przedłożenia w tym celu zobowiązania ATF spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chojnica (dalej:
„ATF”)
oraz art. 87 ust. 1 Pzp w zw. z. art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp poprzez prowadzenie
niedopuszczalnych negocja
cji treści oferty i dokonanie przez Konsorcjum Fart jej zmiany
poprzez rozszerzenie zakresu podwykonawstwa i powołanie się na zasoby podmiotu
trzeciego udostępniającego zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu w innym zakresie niż pierwotnie określony w ofercie i w konsekwencji
nieprawidłowe uznanie przez Zamawiającego, że ww. wykonawca potwierdził spełnianie
warunków udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej;
2) art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp w zw. z art. 22a ust. 1-4 Pzp w
zw. z §9 ust. 1 pkt 1 - 4
rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej: „rozporządzenie”) w zw. z art.
24 ust. 12 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Fart
z postępowania, mimo
iż wykonawca ten nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu, gdyż
udostępnienie zasobów przez ATF nie ma charakteru realnego z uwagi na fakt, że:
a)
przedstawiona przez Konsorcjum Fart umowa dzierżawy z dnia 26 sierpnia 2019 r., która
została złożona jako dokument poświadczający prawo dysponowania nieruchomością, na
której będzie zlokalizowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
została zawarta przez Członka Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart
sp. z o.o., a nie przez ATF czyli podmiot który udostępnił Konsorcjum Fart zasoby w
zakresie zdolności technicznej i zawodowej związane z organizacją i prowadzeniem
PSZOK, a zatem powinien świadczyć usługę w zakresie prowadzenia PSZOK;
b) ATF nie pos
iada uprawnień do wykonywania działalności w zakresie odbioru odpadów
komunalnych (brak wpisu do rejestru działalności regulowanej o którym mowa art. 9b i art.
9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Prezydenta
Miasta Ostr
owca Świętokrzyskiego), która to część zamówienia została wskazana w
zobowiązaniu tego podmiotu do udostępnienia zasobów jako zakres jego udziału przy
wykonywaniu zamówienia,
a w konsekwencji również art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
Konsorcjum Fart, pomimo iż jej treść jest niezgodna z SIWZ w zakresie, w jakim ww.
wykonawca zgodnie z wynikającym z jego oferty sposobem realizacji zamówienia nie
będzie w stanie wykonać części zamówienia w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
która to część zamówienia została wskazana w zobowiązaniu ATF do udostępnienia
zasobów, jako zakres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji

gdy podmiot ten nie jest w stanie ich wykonać ze względu na brak odpowiednich
uprawnień;
c) jak
wynika z informacji posiadanych przez Odwołującego, umowa regulująca współpracę
ATF i Konsorcjum Fart w związku, z którą zostało udzielone zobowiązanie do
udostępnienia zasobów została zawarta na czas określony który upłynął, a podmioty te nie
przedłużyły okresu jej obowiązywania, co powoduje, że Konsorcjum ATF nie będzie miało
realnego dostępu do udostępnionych zasobów, a w konsekwencji nie będzie w stanie w
należyty sposób zrealizować przedmiotu zamówienia;
3)
z ostrożności, na wypadek uznania przez Zamawiającego doświadczenia wskazanego
przez Konsorcjum Fart zdobytego w ramach realizacji usługi podanej w poz. 2 wykazu
realizowanej na rzecz Urzędu Miejskiego w Starachowicach - naruszenie art. 24 ust. 1 pkt
12) Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum
Fart z postępowania, mimo iż wykonawca ten wykazuje spełnianie warunku udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w oparciu o doświadczenie,
które nie potwierdza spełniania warunku sformułowanego w pkt Rozdziale X pkt 1.2.3 pkt
1 lit. a) i lit. b) SIWZ, gdyż wskazana przez Konsorcjum Fart usługa była realizowana w
okresie krótszym niż w ciągu dwunastu następujących po sobie miesięcy;
4) art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b pkt 3 Pzp w zw. z art.
41b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. z dnia 15 marca 2019
r., Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum
Fart z postępowania, mimo iż wykonawca ten nie wykazał spełniania warunków udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, gdyż przedstawiona przez
tego wykonawcę umowa dzierżawy z dnia 26 sierpnia 2019 r., która została złożona jako
dokument poświadczający prawo dysponowania nieruchomością, na której będzie
zlokalizowany PSZOK:
a)
nie odnosi się w swej treści do udostępnienia nieruchomości na potrzeby prowadzenia
PSZOK, ale bazy magazynowo-transportowej;
b)
została przedstawiona w formie pisemnej, w sytuacji gdy umowa dzierżawy nieruchomości,
na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu
notarialnego oraz nie wskazano w niej masy i rodzaju odpadów, które mogą być zbierane
, lub przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości, a zatem nie spełnia wymogów z
art. 41 b ust. 3 ustawy o odpadach;
c)
nie zawiera oświadczenia dzierżawcy, że jest świadomy odpowiedzialności solidarnej, o
której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w

środowisku i ich naprawie, a zatem nie spełnia wymogu określonego w art. 41 b ust. 4
ustawy o odpadach;
ewentualnie art. 26 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej i zawodowej dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym
w postaci posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na której zlokalizowany
będzie PSZOK;
5) art. 90 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie wezwania
Konsorcjum Fart do złożenia wyjaśnień w sytuacji, gdy cena zaaferowana przez tego
wykonawcę wydają się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości co do możliwości wykonania za nią przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ;
6) art. 7 ust. 1 i 3 Pzp poprzez niezapewnienie zachowania zasady uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców oraz dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej w
sposób niezgodny z przepisami Pzp (w związku z naruszeniem wyżej wymienionych
przepisów ustawy), a także innymi przepisami wskazanymi lub wynikającymi z
uzasadnienia o
dwołania.
Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i
nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;
2)
dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert;
3)
wykluczenia Konsorcjum Fart z postępowania;
4) odrzucenia oferty Konsorcjum Fart.
Odwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka
Pana A. J. F. -
członka zarządu ATF sp. z o.o. (uprawnionego do samodzielnej reprezentacji
spółki) będącej komplementariuszem uprawnionym do reprezentowania ATF spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, który podpisał zobowiązanie do
udostępnienia zasobów na okoliczność:
1)
zawarcia pomiędzy Konsorcjum Fart lub jednym z podmiotów wchodzących w skład
Konsorcjum Fart umowy regulującej współpracę tych podmiotów w związku z
udostępnieniem przez ATF zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub przy wykonywaniu
zamówienia,

2)
okresu obowiązywania tej umowy i braku przedłużenia okresu jej obowiązywania, a w
efekcie na okoliczność braku obecnie realnego dostępu przez Konsorcjum Fart do
zasobów, które zgodnie z zobowiązaniem miały zostać udostępnione przez ATF.
Odwołujący podał, iż przedmiotowy wniosek ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia
sprawy. W sposób jednoznaczny potwierdzi, że udostępnienie zasobów przez ATF nie ma
charakteru realnego i Konsorcjum Fart utrac
iło możliwość polegania na zasobach ATF, a tym
samym potwierdzi, że Konsorcjum Fart podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
W uzasadnieniu zarzutów odwołania dotyczącego braku możliwości zmiany pierwotnie
wskazanego zakresu podwykona
wstwa, Odwołujący wskazał m.in., iż w pkt X Formularza
oferty Konsorcjum Fart złożyło oświadczenie, że zamierza powierzyć podwykonawcy Zakład
Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o. w Bolesławiu (dalej: „ZGK Bolesław”)
następującą część zamówienia: „odbiór i zagospodarowanie odpadów”. Do oferty dołączono
zobowiązanie ZGK Bolesław do oddania Liderowi Konsorcjum - Przedsiębiorstwu Usług
Komunalnych Fart BIS sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach zasobów w zakresie wiedzy i
doświadczenia. Jako zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu podano:
„wiedza i doświadczenie”, z kolei jako zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia podano: „okres udziału - cały okres realizacji zamówienia, zakres udziału - odbiór
i zagospodarowanie odpadów oraz doradztwo”. Dodatkowo w zobowiązaniu wskazano, że
ZGK Bolesław będzie realizował część zamówienia poprzez jego wykonywanie w ramach
podwykonawstwa. Do oferty dołączono również JEDZ dotyczący ZGK Bolesław. Zakres
udziału ZGK Bolesław wskazany w ofercie Konsorcjum Fart i zobowiązaniu były zatem
tożsame.
W dniu 12 września 2019 r., Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp wezwał
Konsorcjum Fart do złożenia wyjaśnień w zakresie podpisów złożonych pod zobowiązaniem i
JEDZ dotyczącymi ZGK Bolesław. Jak wynika z wezwania, wątpliwości Zamawiającego
wzbudził podpis Pana M. S., który nie jest prokurentem ani członkiem zarządu ZGK Bolesław.
W odpowiedzi na powyższe wezwanie, w piśmie datowanym na dzień 16 września 2019 r.,
Konsorcjum Fart wskazało, że podpis Pana M. S. pełnił funkcję przyjęcia przez wykonawcę
oświadczenia woli podmiotu trzeciego tj. ZGK Bolesław, o oddaniu do dyspozycji wykonawcy
niezbędnych zasobów celem realizacji przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie,
powołując się na art. 22a ust. 6 Pzp oraz Rozdział V pkt 5 SIWZ, Konsorcjum Fart oświadczyło,
że zastępuje ZGK Bolesław, innym podmiotem tj. ATF celem wykazania spełniania warunku
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Rozdział X, punkt 1.2.3.1) SIWZ). W
załączeniu do pisma Konsorcjum Fart przedstawiło dokumenty dotyczące ATF, tj.:
zobowiązanie, JEDZ oraz oświadczenie o prawidłowości i aktualności złożonych oświadczeń.
W zobowiązaniu ATF wskazano, że zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

to zdolność techniczna i zawodowa (wiedza i doświadczenie) nabyte przez ATF podczas,
realizacji podobnych zamówień, w szczególności przy wykonywaniu zamówienia na rzecz
Związku Gmin Dolnej Odry. Zakres i okres udziału ATF przy wykonywaniu zamówienia został
określony jako: „okres udziału - cały okres realizacji zadania, zakres udziału - odbiór odpadów
komunalnych, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów oraz doradztwo”. W pkt
b) zobowiązania wskazano, że ATF będzie realizował część zamówienia jako podwykonawca.
Następnie, pismem z dnia 18 września 2019 r., Zamawiający wezwał Konsorcjum Fart
w trybie art. 26 ust. 1 Pzp do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. W odpowiedzi na wezwanie,
Konsorcjum Fart przedstawiło wykaz wykonywanych usług, w którym zostały wskazane trzy
usługi:
a)
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zrealizowana przez ATF na
rzecz Związku Gmin Dolnej Odry;
b)
Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowana przez
Konsorcjum Fart na rzecz Urzędu Miejskiego w Starachowicach - przy czym w odniesieniu
do tej usługi Odwołujący zauważył, że już z samego wykazu wynika, że ze względu na
okres jej trwania nie potwierdza ona spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c)
Usługa organizacji i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
PSZOK zrealizowana przez ATF na rzecz Związku Gmin Dolnej Odry.
Powołując się w wykazie na usługi zrealizowane przez ATF Konsorcjum Fart potwierdziło,
że zamierza zlecić temu podmiotowi realizację zamówienia w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych oraz w zakresie organizacji i prowadzenia PSZOK.
Odwołujący stwierdził, iż porównując zakres części zamówienia, jakie wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom określone w formularzu oferty Konsorcjum Fart oraz
zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia określony w zobowiązaniu
ZGK Bolesław z zakresem udziału określonym w zobowiązaniu ATF, należy dojść do wniosku,
że przedstawiając dokumenty dotyczące ATF oraz wykaz usług, Konsorcjum Fart dokonało
niedopuszczalnego na tym etapie postępowania wskazania innego zakresu podwykonawstwa
niż pierwotnie określony w ofercie i skorzystania po terminie składania ofert z potencjału
podmiotu trzeciego w celu wyka
zania spełniania innego warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej. Ani z formularza oferty ani z przedstawionego
wraz z ofertą zobowiązania ZGK Bolesław nie wynikało bowiem, że Konsorcjum Fart zamierza
skorzystać z zasobów udostępnionych przez podmiot trzeci w celu wykazania spełniania
warunku udziału w postępowaniu w zakresie prowadzenia PSZOK, ani że zamierza zlecić
realizację tej części zamówienia podwykonawcy. Działanie Konsorcjum Fart polegające na

wprowadzeniu po ter
minie składania ofert podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania
innego warunku udziału w postępowaniu, niż pierwotnie wskazany w ofercie należy uznać za
niedopuszczalne na tym etapie postępowania i skutkujące koniecznością wykluczenia tego
wykonawcy z
udziału w postępowaniu. Odwołujący wskazał, że zgodnie z wyrokiem Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. C-387/14 „Artykuł 51 dyrektywy
20041181 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
koordynacji pr
ocedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi
w związku z art. 2 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie
temu, by po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego wykonawca przekazał instytucji zamawiającej, w celu wykazania, że spełnia on
warunki uczestnictwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
dokumenty, których nie zawierała jego pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia
zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego
wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia".
Następnie Odwołujący podał, iż analogiczne stanowisko zajęta Krajowa Izba Odwoławcza w
wyroku z dnia 13 Lipca 2018 r. w sprawie sygn. akt KIO 1286/18.
Odwołujący stwierdził, iż
m
ając na uwadze jednoznaczne stanowisko zarówno TSUE, jak i Krajowej Izby Odwoławczej,
działanie Konsorcjum Fart nie może zostać uznane za prawidłowe. Przedłożenie w odpowiedzi
na wezwanie dokumentów w postaci zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia
zasobów w innym zakresie niż pierwotnie określony, stanowi zbyt daleko idącą ingerencję w
treść pierwotnie złożonej oferty i powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy na podstawie
art. art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp w zw. z art. 22a ust. 1 Pzp.
W
prowadzenie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby po upływie terminu składania w
zakresie innym niż pierwotnie określony stanowi de facto zmianę treści złożonej przez
Konsorcjum Fart oferty. W konsekwencji Zamawiający dopuścił się również naruszenia art. 87
ust. 1 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp.
Uzasadniając zarzut dotyczący zaniechania wykluczenia Konsorcjum Fart z uwagi na brak
realności zobowiązania ATF, Odwołujący wskazał, iż nawet gdyby uznać, że dopuszczalne
było powołanie się przez tego wykonawcę na zasoby udostępnione przez ATF w zakresie
innym niż zakres pierwotnie określony w ofercie, to wykonawca ten powinien zostać
wykl
uczony z udziału w postępowaniu ze względu na to, iż nie wykazał spełniania warunku,
gdyż udostępnienie zasobów przez ATF nie ma realnego charakteru, a Konsorcjum Fart
utraciło możliwość polegania za zasobach tego podmiotu. Odwołujący zauważył, iż:
1) prz
edstawiona przez Konsorcjum Fart w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia
dokumentów umowa dzierżawy z dnia 26 sierpnia 2019 r., która została złożona jako
dokument poświadczający prawo dysponowania nieruchomością, na której będzie

zlokalizowany PSZOK zost
ała zawarta przez Członka Konsorcjum - Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych Fart sp. z o.o., a nie przez ATF, czyli podmiot który udostępnił
Konsorcjum Fart zasoby w zakresie zdolności technicznej i zawodowej związane z
prowadzeniem PSZOK, a zatem powinie
n świadczyć usługę w zakresie prowadzenia
PSZOK. Skoro usługa prowadzenia PSZOK będzie prowadzona przez inny niż wykonawca
podmiot (ATF) to umowa dotycząca nieruchomości, na której ma być zlokalizowany
PSZOK powinna być zawarta przez ten podmiot. W obecnej sytuacji, ATF nie posiada
żadnego tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej przez Konsorcjum Fart jako
miejsce prowadzenia PSZOK, co w konsekwencji oznacza że nie będzie w stanie
chociażby uzyskać pozwoleń niezbędnych do prowadzenia PSZOK, a zatem udział tego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia może mieć charakter jedynie iluzoryczny -
podmiot udostępniający zasoby nie zrealizuje usług do realizacji których niezbędne są
udostępnione zdolności;
2)
ATF nie posiada uprawnień w zakresie odbioru odpadów komunalnych z uwagi na brak
wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa art. 9b i art. 9c ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, a zatem nie będzie w stanie zrealizować części zamówienia
w zakresie odbioru odpadów komunalnych, która to część zamówienia została wskazana
w zobowiązaniu tego podmiotu do udostępnienia zasobów, jako zakres jego udziału przy
wykonywaniu zamówienia:
a) Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tj. z dnia 18 października 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z
późn. zm.), działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018
r. -
Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495). W art. 9c ust. 1
przywołanej ustawy, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie
której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W tym
przypadku, wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Posiadanie wpisu do tego rejestru było
w
arunkiem udziału w postępowaniu (Rozdział X pkt 1.2.1 ppkt 1 SIWZ);
b)
Z wykazu przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbioru odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski, dostępnego pod podanym adresem wynika, że ATF nie
posiada wymaganego wpisu, a zatem nie będzie w stanie zrealizować części
zamówienia w zakresie odbioru odpadów komunalnych;

c)
Odwołujący przywołał wyroki KIO z dnia 7 czerwca 2013 r. sygn. akt KIO 1231/13, z
dnia 17 czerwca 2011 r. sygn. akt KIO 1177/11,
z dnia 11 października 2011 r. sygn.
akt KIO 2041/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. sygn. akt KIO 1293/11;
d)
W konsekwencji oferta złożona przez Konsorcjum Fart podlega również odrzuceniu na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
Pzp, gdyż jej treść jest niezgodna z SIWZ w zakresie, w
jakim ww. wykonawca zgodnie z wynikającym z jego oferty sposobem realizacji
zamówienia nie będzie w stanie wykonać części zamówienia w zakresie odbioru
odpadów komunalnych, która to część zamówienia została wskazana w zobowiązaniu
ATF do udostępnienia zasobów jako zakres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia i zakres udostępnionych zasobów, w sytuacji gdy podmiot ten nie jest w
stanie jej wykonać ze względu na brak odpowiednich uprawnień.
3)
jak wynika z informacji posiadanych przez Odwołującego, umowa regulująca współpracę
ATF i Konsorcjum Fart w związku z którą zostało udzielone zobowiązanie do udostępnienia
zasobów została zawarta na czas określony który upłynął, a podmioty te nie przedłużyły
okresu jej obowiązywania. Powyższe powoduje, że Konsorcjum Fart utraciło możliwość
powoływania się na udostępnione zasoby, a w konsekwencji nie będzie w stanie w należyty
sposób zrealizować przedmiotu zamówienia. Innymi słowy Konsorcjum Fart nie posiada
zdolności technicznych i zawodowych umożlwiających mu samodzielną, należytą
realizację przedmiotu zamówienia zarówno w odniesieniu do usługi odbierania odpadów
komunalnych jak i usługi prowadzenia PSZOK.
W uzasadnieniu trzeciego zarzutu
Odwołujący wskazał, z daleko posuniętej
ostrożności, na wypadek uznania przez Zamawiające doświadczenia wskazanego w poz. 2
wykazu wykonanych usług tj. usługi zrealizowanej na rzecz Urzędu Miejskiego w
Starachowicach za potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
wskazujemy, że takie działanie jest nieprawidłowe, gdyż usługa ta nie spełnia wymogów
określonych w warunku. Zgodnie z rozdziałem Rozdział X pkt 1.2.3 ppkt 1 SIWZ, Zamawiający
uzna że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum:
„a) jedną usługę odbierania odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 10 000,000 Mg
rocznie lub objętości odpowiadającej powyższej masie - stosując przelicznik 1kg=4,4dm3,
o wartości zamówienia minimum 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych i 00/100) i
co najmniej 30 000 mieszkańców
oraz

b)
jedną usługą prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, od co
najmniej 30 000 mieszkańców”.
W przedstawionym przez Konsorcjum Fart wykazie usług, usługa zrealizowana na
rzecz Urzędu Miejskiego w Starachowicach została podana w poz.2. Jako rodzaj wykonywanej
usługi wskazano: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Starachowice od właścicieli nieruchomości od których zamieszkują mieszkańcy”. Z
dołączonego do wykazu poświadczenia datowanego na dzień 17 września 2019 r. wynika, że
zakres rzeczowy usługi obejmuje również organizację i prowadzenie Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. Konsorcjum Fart podało w wykazie, że termin
wykonywania tej usługi to okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r., z poświadczenia
wynika, że będzie ona świadczona do 31 grudnia 2020 r. Skoro usługa jest świadczona od 1
stycznia 2019 r. to na dzień składania ofert (6 września 2019 r.) nie spełnia wymogu
wykonywania jej
w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy zarówno w odniesieniu do usługi
odbierania odpadów komunalnych jak i usługi prowadzenia punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych. Powyższe w sposób jednoznaczny wynika z treści samego wykazu.
Dodatkowo, z
informacji posiadanych przez Odwołującego wynika, iż Konsorcjum Fart
uzyskało zezwolenie na zbieranie odpadów w lipcu 2019 r., a zatem mogło prowadzić PSZOK
dopiero od lipca 2019 r. Okres rzeczywistego prowadzenia PSZOK jest zatem jeszcze krótszy
niż okres realizacji usługi odbierania i zagospodarowania odpadów wskazany w wykazie.
Doświadczenie to nie może być zatem uznane, gdyż nie potwierdza spełniania warunku
udziału w postępowaniu, a biorąc pod uwagę przedstawioną powyżej argumentację dotyczącą
braku r
ealności udostępnienia zasobów przez ATF w konsekwencji wykonawca podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp.
Na marginesie
Odwołujący zauważył, że brak jest podstaw do wezwania Konsorcjum
Fart do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp w powyższym zakresie, gdyż
wykonawca ten skorzystał już z możliwości uzupełnienia dokumentów podmieniając podmiot
udostępniający zasoby w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 4 Pzp. Skorzystanie w
tej sytuacji z dyspozycji art. 26 ust. 3
Pzp, umożliwiłoby wykonawcy de facto ponowne
uzupełnienie dokumentów, co należy uznać za niedopuszczalne z uwagi na naruszenie
podstawowej dla prawa zamówień publicznych zasady wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp tj. zasady
przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równe traktowanie wykonawców.
W uzasadnieniu zarzutu
dotyczącego zaniechania wykluczenia w związku ze złożoną
umow
ą dzierżawy, Odwołujący podał, iż niezależnie od przedstawionej powyżej argumentacji
dotyczącej braku realności zobowiązania ATF do udostępnienia zasobów, Konsorcjum Fart
nie wykazało spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania

potencjałem technicznym w postaci posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na
której zlokalizowany będzie PSZOK (Rozdział X pkt 1.2.3 ppkt 2 lit. c SIWZ). Zgodnie
z
Rozdziałem XII ppkt 3.3 ppkt 8 SIWZ, w celu potwierdzenia spełniania przywołanego warunku,
wykonawcy zobowiązani byli przedstawić w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego,
oświadczenie o miejscu lokalizacji PSZOK wraz z dokumentem potwierdzającym prawo
dysponowania nieruchomością na której będzie zlokalizowany PSZOK. Konsorcjum Fart
złożyło oświadczenie, z którego wynika, że PSZOK zlokalizowany będzie na terenie
nieruc
homości 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Samsonowicza 40A oraz przedstawiło
umowę dzierżawy z dnia 26 sierpnia 2019 r., zawartą pomiędzy Inbud Z. J.
(Wydzierżawiający), a Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART sp. z o.o. (Członek
Konsorcjum -
Dzierżawca), która nie potwierdza spełniania przedmiotowego warunku udziału
w postępowaniu. W §1 ust. 2 tej umowy, Wydzierżawiający zobowiązał się oddać Dzierżawcy
w dzierżawę bazę pod adresem Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Samsonowicza 40A wraz z
wypos
ażeniem na które składają się:
„a) teren bazy magazynowo-transportowej zabezpieczony w sposób uniemożlwiający wstęp
osobom nieuprawnionym,
b)
miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu,
c)
teren bazy magazynowo-
transportowej był wyposażony w urządzenia łub systemy
zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z
terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r., poz. 21);
d)
pomieszczenia socjalne i biurowe dla pracowników - zlokalizowane na 1 piętrze o
łącznej pow. 82,66 m2”
Odwołujący stwierdził, iż zarówno literalne brzmienie tego postanowienia jak i
wskazane w nim wyposażenie jednoznacznie pokazują, że nieruchomość będąca
przedmiotem dzierżawy jest przeznaczona do prowadzenia na niej bazy magazynowo-
transportowej, a nie PSZOK i taka była intencja Wydzierżawiającego. Wymienione w umowie
wyposażenie stanowi de facto powtórzenie przepisu §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.
122) regulującego wyposażenie bazy magazynowo - transportowej. Posiadanie bazy
magazynowo - transportowej z odpowiednim zapleczem techniczno-
biurowym również było
wymogiem postępowania, ale umowa dzierżawy miała stanowić dokument potwierdzający
prawo dysponowania nieruchomością, na której będzie zlokalizowany PSZOK (w takim też

celu została przedstawiona przez Konsorcjum Fart, co wynika z pisma przewodniego
dołączonego do uzupełnianych dokumentów). Zatem Konsorcjum Fart nie wykazało spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Ponadto, zgodnie z art. 41 b ust. 1 ustawy o odpadach, gospodarowanie odpadami,
polegające na zbieraniu odpadów niebezpiecznych, odzysku odpadów przez wypełnianie
terenów niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów komunalnych
lub odpa
dów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, wymagające uzyskania
zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na
wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia
zintegrow
anego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, odbywa się
wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem
albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami. Stosownie z kolei do ust.
3 tego
przepisu, umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane
odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje
odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości.
Umowa dzierżawy przedstawiona przez Konsorcjum Fart nie spełnia tego wymogu, gdyż
została przedstawiona w zwykłej formie pisemnej oraz nie podano w niej masy i rodzajów
odpadów, które mogą być zbierane w okresie roku na tej nieruchomości. W art. 41 b ust. 4
ustawy o odpadach, wskazano, że ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani
zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy,
oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Umowa
dzierżawy przedstawiona przez Konsorcjum Fart nie zawiera takiego oświadczenia, a zatem
nie spełnia również tego wymogu. Odwołujący zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 42 ust. 4a
ustawy o odpadach, umowa o której mowa w art. 41 b ust. 1 ustawy o odpadach (omawiana
umowa dzierżawy), stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o zezwolenie na zbieranie
odpadów komunalnych, czyli zezwolenie niezbędne do prowadzenia PSZOK, które
wykonawca zobowiązany jest przedstawić przed podpisaniem umowy. Braki występujące w
tej umowie, powodują, że organ do którego zostanie złożony wniosek, zapewne odmówi
wydania zezwolenia co w konsekwencji spowoduje, że wykonawca nie będzie w mógł
zorganizować i prowadzić PSZOK, a zatem nie będzie mógł zrealizować istotnego elementu
przedmiotu zamówienia.
W uzasadnieniu zarzutu
dotyczącego zaniechania wezwania do złożenia wyjaśnień
rażąco niskiej ceny, Odwołujący przywołał art. 90 ust. 1 ustawy Pzp i podał, iż analiza ceny
zaoferowanej przez Konsorcjum Fart za realizację przedmiotu zamówienia wskazuje, że
wykonawca ten zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w bieżącym roku po cenie

12,11 zł na osobę miesięcznie. Według wyliczeń Krajowej Izby Gospodarczej w 2018 r. średnia
opłata za odbiór odpadów komunalnych w Polsce wynosiła 9 zł, a koszty odbioru i
zagospodarowania -
14 zł. W roku 2019 r. opłaty te mają sięgnąć nawet 22 zł. (za: Odpadami
nie da się tanio gospodarować, Przegląd Komunalny, 1 października 2019 r.). Cena
zaoferowana przez Konsorcjum Fart jest zatem niższa od średnich cen rynkowych o prawie
45%.
Taka różnica w stosunku do cen rynkowych powinna spowodować u Zamawiającego
powstanie wątpliwości, które zobowiązywały go do wezwania Konsorcjum Fart do złożenia
wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Zdaniem Odwołującego cena zaoferowana przez
Konsorcjum Fart jest rażąco niska, tj. nierealistyczna, nierynkowa, a co za tym idzie, nie jest
możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia w tej cenie. Zaoferowana przez tego wykonawcę
cena nie wystarczy na pokrycie pełnych kosztów związanych z: logistyką - kosztami paliwa,
utrzymaniem bazy magazynowo-
transportowej, zapewnieniem pojazdów spełniających
określone przez Zamawiającego wymagania wraz z kosztami ich eksploatacji i amortyzacji
oraz wyposażeniem ich w systemy i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia;
zatrudnieniem pracowników i świadczeniem przez nich pracy (w tym kosztów wynagrodzenia
i świadczeń ZUS) oraz zapewnieniem odzieży roboczej; zakupem pojemników na potrzeby
świadczenia usług oraz zapewnieniem pozostałego sprzętu niezbędnego doświadczenia usług
na rzecz Zamawiającego; organizacją i prowadzeniem PSZOK zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w SIWZ; powierzeniem podwykonawcy części prac objętych
przedmiotem zamówienia; zagospodarowaniem odpadów oraz zapewnieniem osiągnięcia
odpowiednich poziomów recyklingu. Cena zaoferowane przez Konsorcjum Fart budzi
poważne wątpliwości, co do możliwości wykonania za nią przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Z tego powodu, Zmawiający
zobligowany by
ł do skierowania do tego wykonawcy wezwania do złożenia wyjaśnień w
zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonanie zamówienia w cenie wskazanej w tej ofercie nie jest
możliwe bez poniesienia straty przez tego wykonawcę. Zamawiający poprzez zaniechanie
wezwania Konsorcjum Fart do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny naruszył art. 90 ust. 1 Pzp.

Pismem z dnia
25 listopada 2019 r, które zostało przekazane do Prezesa Izby
elektronicznie w formie skanu, oraz
na posiedzeniu zostało złożone w oryginale, Zamawiający
złożył odpowiedź na odwołanie, wnosząc o jego oddalenie w całości.
W uzasadnieniu swojego stanowi
ska, odnosząc się kolejno do zarzutów odwołania
Zamawiający m.in. wskazał, iż przepisy Pzp dopuszczają zmianę podmiotu wskazanego w
ofercie jako przyszły podwykonawca i zmiana taka jest możliwa zarówno w trakcie
postępowania, jak i na etapie realizacji zamówienia. Ograniczeniem w tym zakresie jest art.
36b ust. 2 Pzp, który stanowi, że jeżeli zmiana albo rezygnacja / podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a
ust. 1 Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielni
e spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający stwierdził, iż Konsorcjum Fart, przedkładając zobowiązanie podmiotu
trzeciego na podstawie art. 22a Pzp, wskazało jednocześnie, że podmiot ten będzie realizował
cześć zamówienia, jako Podwykonawca. Zamawiający zarówno w załączniku nr 1 do SIWZ
stanowiącego Opis Przedmiotu Zamówienia, jak i załączniku nr 7 do SIWZ stanowiącego
projekt umowy, określił obowiązki wykonawcy i podwykonawcy względem Zamawiającego.
Rozdział VI OPZ pkt. 2 stanowi, że wykonawca nie później niż 28 dni przed planowanym
skierowaniem podwykonawcy do wykonania prac, zobowiązany jest przedłożyć do
uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie przez
podwykonawcę wymogów udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, tj. zezwolenia, wpisy
do rejestrów, wykaz sprzętu i zatrudnionych pracowników itp. odpowiednie do zakresu usług
wykonywanych przez podwykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia. Zamawiający
zobowiązany jest, zgodnie z postanowieniem Rozdziału VI pkt. 3 OPZ, do podjęcia decyzji w
sprawie dopuszczenia podwykonawcy zaproponowanego przez wykonawcę do realizacji
przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu dokumentów
potwierdzających spełnianie przez podwykonawcę wymogów jego udziału w realizacji
przedmiotu zamówienia. Zamawiający podał, iż zamówienie realizowane będzie od dnia 1
stycznia 2020 roku, dlatego Konsorcjum nie było zobowiązane, na dzień składania ofert, do
przedłożenia Zamawiającemu zezwoleń dotyczących Podwykonawców. Konsorcjum
posiadało na dzień składania ofert wymagany przez Zamawiającego wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, oraz posiadało wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy
o odpadach, tj. rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, w zakresie obejmującym
przedmiot za
mówienia. Zamawiający zauważył, iż zgodnie z pkt. 2 ppkt 8 Rozdziału V OPZ
oraz § 3 ust. 3 projektu umowy wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres
realizacji przedmiotu zamówienia, tj. od 1 stycznia 2020 roku, wymaganych zezwoleń i wpisów
do rejestrów. Brak ważnych zezwoleń objęty jest sankcją w postaci rozwiązania umowy z winy
wykonawcy i karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, co wynika z §4 ust. 6 w
zw.
z §9 ust. 4 pkt. 1 załącznika nr 7 do SIWZ - projekt umowy. W §13 ust. 9 projektu umowy
określono ponadto, że wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców tak

za własne, natomiast ust. 14 tego paragrafu stwierdza, że jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa
wynikła z przyczyn zależnych od wykonawcy i w całości obciążać będzie wykonawcę.
Powyższe wskazuje, że Zamawiający wymagał od wykonawców przedłożenia niezbędnych
dokumentów dotyczących spełniania przez podwykonawców wymogów udziału w realizacji
przedmiotu zamówienia, lecz nie żądał ich w chwili składania ofert, ale najpóźniej na 28 dni
przed planowanym skierowaniem podwykonawców do realizacji zadania. Dokumenty te
obejmują zarówno umowę poświadczającą prawo do terenu, na którym prowadzony będzie
PSZOK, jak i odpowiednie zezwolenia oraz wpisy do wymaganych rejestrów. Odnosząc się
natomiast do podniesio
nej przez Odwołującego kwestii, iż umowa regulująca współpracę
pomiędzy Konsorcjum a ATF przestała obowiązywać, Zamawiający stwierdził, że nie badał tej
umowy w toku postępowania. Poświadczeniem współpracy jest zobowiązanie podmiotu
trzeciego do udostępnienia zasobów, ważne przez cały okres trwania umowy, oraz JEDZ
podmiotu trzeciego. Oba te dokumenty zostały przedłożone przez Konsorcjum Fart.
Następnie Zamawiający stwierdził, że nie uznał za potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu doświadczenia u postaci świadczenia usługi na rzecz
Urzędu Miejskiego w Starachowicach.
Odnosząc się do kolejnego zarzutu, Zamawiający wskazał, iż w Rozdziale X SIWZ -
Warunki udziału w postępowaniu, punkt 2 lit. c wskazał, iż o udzielenie zamówienia mogą się
ubiegać wykonawcy, którzy posiadają prawo do dysponowania nieruchomością oraz wskażą
adres nieruchomości (lub numer geodezyjny działki), na której zlokalizowany będzie PSZOK,
spełniający wymogi określone w Rozdziale III pkt. 1 OPZ. Zamawiający pismem
Or.27.28.12.2019
z dnia 18 września 2019 r. wezwał Konsorcjum Fart do przedstawienia
dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie przez wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona. Pismem z dnia 26.09.2019 r. Konsorcjum przedstawiło wymagane
dokumenty, w tym wskazało również w punkcie 1.3 pisma, że PSZOK zlokalizowany będzie
na terenie nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Samsonowicza
40a. Ponadto Konsorcjum na dowód posiadania prawa do dysponowania nieruchomością
przedstawiło umowę dzierżawy powyższej nieruchomości. W ocenie Zamawiającego na tym
etapie postępowania przedstawione dokumenty spełniają wymogi udziału w postępowaniu.
Wymaganie przez Zamawiającego na etapie składania ofert przedstawienia umowy dzierżawy
terenu, na którym zlokalizowany będzie PSZOK, zawartej w formie aktu notarialnego wraz ze
wskazaniem masy i rodzaju odpadów zbieranych na nieruchomości i oświadczeniem
dzierżawcy, oraz oświadczenia, że jest świadomy solidarnej odpowiedzialności za zbierane na
nieruchomości odpady, jest w ocenie Zamawiającego nadmierne i ogranicza uczciwą
konkurencję. Wymaganie na etapie składania ofert tych dokumentów od podmiotu, który nie

prowadzi działalności na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, a ma jedynie taki zamiar, w
sposób oczywisty stawia w uprzywilejowanej sytuacji podmioty działające już na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski. Wymóg posiadania prawa do dysponowania terenem, zawarty w
formie aktu notarialnego, o którym mowa w art. 41 b ustawy o odpadach, dotyczy wydania
zezwolenia na zbieranie odpadów. Zezwolenie to jest niezbędne do prowadzenia PSZOK i
Zamawiający wymaga jego posiadania przez Wykonawcę, jednakże z uwagi na fakt, iż
uzyskanie takiego zezwolenia obostrzone jest szeregiem czynności i wymogów
poprzedzających jego wydanie, takich jak m.in. opracowanie operatu ppoż. dla nieruchomości,
na której odpady będą zbierane, czy uzyskanie opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska, Zamawiający wymaga przedłożenia takiego zezwolenia (lub potwierdzonej za
zgodność z oryginałem kopii złożonego do właściwego organu wniosku o wydanie takiego
zezwolenia) dopiero przed zawarciem umowy -
zgodnie z Rozdziałem V pkt. 7 lit. c OPZ.
Zezwolenie na zbieranie odpadów, którego wymaga Zamawiający, będzie jednocześnie
wykazywać, że umowa na dzierżawę gruntu została zawarta w wymaganej przepisami ustawy
o odpadach formie aktu notarialnego oraz posiada niezbędne elementy, gdyż w przeciwnym
razie zezwolenie me zostałoby wydane.
W odniesieniu do kolejnego
zarzutu, Zamawiający stwierdził m.in., że w trakcie badania i
oceny ofert
złożonych w postępowaniu Zamawiający ustalił, że cena oferty Konsorcjum jest
zbliżona do wartości szacunkowej ustalonej przed wszczęciem postępowania i nie budzi
wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. W związku z
powyższym Zamawiający nie przeprowadził procedury wyjaśniającej ze względu na to, że jego
zdaniem nie zaszły przesłanki wskazane w art. 90 ust. 1 Pzp i uznał, że oferta Konsorcjum
Fart
nie zawiera rażąco niskiej ceny.
Zdaniem Zamawiającego w Postępowaniu została zachowana zasada uczciwej
konkuren
cji i równego traktowania wykonawców, a wybór najkorzystniejszej oferty został
dokonany zgodnie zobowiązującymi przepisami.
Izba dopuściła w poczet materiału dowodowego dokumentację postępowania złożoną
przez Zamawiającego na nośniku CD oraz dowody złożone na rozprawie przez:
-
Odwołującego w postaci pisma z dnia 12 listopada 2019 r. znak: RŚG.III.604.66.2019
(bez podpisu) wraz z korespondencją e-mail, otrzymanego według oświadczenia
Odwołującego drogą e-mail ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz
wniosek Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. z dnia 29 października 2019
r. o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, a także wezwanie Starosty Ostrowca

Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2019 r. znak: RŚG III 6233.11.2019 do usunięcia braków
wniosku,
- Konsorcjum FART,
załączone do jego pisma w postaci Uchwały Nr XXXXIV/80/2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Po zapoznaniu się m.in. z treścią dokumentacji postępowania oraz złożonymi
dowodami,
po przeprowadzeniu posiedzenia i rozprawy oraz wysłuchaniu stanowisk
Stron i Przystępującego Izba ustaliła i zważyła, co następuje:

Wykazując swoje uprawnienie do skorzystania ze środków ochrony prawnej Odwołujący
wskazał m.in., że jest wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Jego
oferta powinna
zostać, zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny ofert, uznana za ofertę
najkorzystniejszą. W przypadku wykluczenia Konsorcjum Fart z postępowania oraz
odrzucenia oferty tego wykonawcy
, to oferta Odwołującego zostałaby sklasyfikowana na
pierwszym miejscu rankingu ofert. Objęte odwołaniem czynności Zamawiającego prowadzą
zatem do możliwości poniesienia szkody przez Odwołującego, polegającej na uniemożliwieniu
uzyskania zamówienia.

Izba stwierdziła, że zaistniały przesłanki dla wniesienia odwołania, określone w art. 179
ust. 1 ustawy Pzp, tj. posiadanie przez Odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz
możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Oferta Odwołującego zajęła drugą pozycję w
rankingu ofert. W przypadku potwierdzenia się zarzutów odwołania, Odwołujący miałby szansę
uzyskania zamówienia i korzyści płynących z realizacji umowy, zawartej w jego wyniku.
Na posiedzeniu Odwołujący cofnął zarzuty oznaczone nr 3 i 5 w części III odwołania, tj.
zarzut odnoszący się do doświadczenia wykazanego w poz. 2 Wykazu usług w zakresie usługi
na rzecz Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz zarzut dotyczący naruszenia art. 90 ust.1
ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. Z tych względów postępowanie w tym zakresie
podlegało umorzeniu.
Wypełniając wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, swoje przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosili wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Fart-Bis”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i Przedsiębiorstwo Robót

Inzynieryjnych
„Fart” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (w treści
również wspólnie: „Przystępujący”), stając się uczestnikiem postępowania odwoławczego. Na
rozprawie Przystępujący wnosił o oddalenie odwołania i złożył pismo zawierające jego
stanowisko w sprawie.
Następnie Izba ustaliła, co następuje:
W przytoczonych powyżej pismach: odwołaniu i odpowiedzi Zamawiającego na odwołanie,
zostały przytoczone obszerne fragmenty SIWZ znajdujące zastosowanie w sprawie. W
związku z tym nie istnieje potrzeba ich pełnego przytaczania w tym miejscu. Uzupełniająco
wskazania natomiast wymaga, iż stosownie do postanowień SIWZ Rozdział III zawierającego
opis przedmiotu zmówienia punkt 1 Przedmiot zamówienia stanowi:
,,1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w okresie od 01.01.2020 roku do
31.12.2021 roku, pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)
odbiór odpadów komunalnych, wytworzonych na wszystkich nieruchomościach, na
których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;
b)
organizację i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
c)
odbiór przeterminowanych leków ze wskazanych punktów zbiórki zlokalizowanych w
aptekach, przychodniach zdrowia, w budynkach użyteczności publicznej, oddawanych
przez mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wraz z wyposażeniem punktów w
oznakowane pojemniki przeznaczone do zbierania przeterminowanych leków;

d)
zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych ze wszystkich nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
zebranych m.in. w PSZOK oraz we wskazanych punktach przeterminowanych leków,

w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został
określony w załączniku nr 1 do
SIWZ
, który w podobny sposób opisuje przedmiot zamówienia.
Załącznik nr 7 do SIWZ zawierający projekt umowy w § 1 ust. 2, z kolei stanowi: „Przedmiot
umowy został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej ”OPZ”),
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy
.”
W Rozdziale II OPZ -
Odbiór odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach,
na których zamieszkują mieszkańcy
pkt I lit. c) Informacje podstawowe, jako miejsce
świadczenia usługi - obszar Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wskazany jest Punkt

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w zakresie zbierania odpadów
wymienionych w tabeli nr 7 OPZ).

Zgodnie z rozdziałem V SIWZ regulującym kwestie związane z poleganiem m.in. na
zdolnościach innych podmiotów, wykonawca w sytuacji polegania na zdolnościach
technicznych lub zawodowych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postepowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym
celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
Stosownie do Rozdziału X pkt 1.2.3. ppkt 1 lit. a i b Zamawiający uzna, że Wykonawca
spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert w ciągu następujących po sobie dwunastu miesięcy, a jeżeli
okres prowadzenia d
ziałalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum:
jedną usługę odbierania odpadów komunalnych, o wskazanej masie lub objętości, wartości
zamówienia i liczby mieszkańców oraz jedną usługę prowadzenia PSZOK od podanej liczby
mieszkańców.
SIWZ w rozdziale XI w pkt 3.3 ppkt 6 na potwierdzenie spełniania ww.
warunków udziału w postępowaniu wymaga przedłożenia wykazu usług wraz z dokumentami
potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
Stosownie do Rozdziału IX - Przepisy prawa mające wpływ na wykonania Przedmiotu
zamówienia
pkt 15 przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z wymaganiami
określonymi w obowiązujących przepisach, w tym w uchwale nr XXXIV/80/2016 Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zmienioną Uchwałą NR XXXVI/91/2016 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016 r. oraz Uchwałą NR XLVII/66/2017 Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2017 r.

Stosownie do OPZ
Rozdział VI Podwykonawcy pkt 2 Wykonawca, nie później niż 28 dni
przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wy
konania prac, zobowiązany jest
przedłożyć do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie
przez Podwykonawcę wymogów udziału w realizacji Przedmiotu zamówienia, określone w
OPZ (zezwolenia, wpisy do rejestrów, wykaz sprzętu i zatrudnionych pracowników itp.)


odpowiednie do zakresu usług wykonywanych przez Podwykonawcę w ramach Przedmiotu
zamówienia.

Zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ termin realizacji przedmiotu zamówienia został określony
od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
Izba zważyła, co następuje:
Odwołanie podlega oddaleniu. Zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba orzeka w
granicach zarzutów zawartych w odwołaniu. Zarzuty przedstawione w odwołaniu nie
potwierdziły się. Nie zostało wykazane aby nastąpiło naruszenie przez Zamawiającego
wskazanych w odwołaniu przepisów ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, który: nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia.
Stosownie do art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp
w
arunki udziału w
postępowaniu mogą dotyczyć:1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 2)sytuacji ekonomicznej lub
finansowej; 3)
zdolności technicznej lub zawodowej.

Art. 22a ust. 1

stanowi, iż wykonawca
może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Art.
22a ust. 6 ustawy Pzp
stanowi, iż j
eżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja
ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa wust.1, nie potwierdzają spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub2)zobowiązał się
do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust.1.


Zgodnie z art. 24 ust. 12
zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia

Stosownie do art. 56 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/WE z
dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, jeżeli informacje lub dokumentacja,
które mają zostać złożone przez wykonawców, są lub wydają się niekompletne lub błędne, lub
gdy brakuje konkretnych dokumentów, instytucje zamawiające mogą – chyba że przepisy
krajowe wdrażające niniejszą dyrektywę stanowią inaczej – zażądać, aby dani wykonawcy
złożyli, uzupełnili, doprecyzowali lub skompletowali stosowne informacje lub dokumentację w


odpowiednim terminie, pod warunkiem że takie żądania zostaną złożone przy pełnym
poszanowaniu zasad równego traktowania i przejrzystości
.
Art. 63 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/24/WE z 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych
stanowi m.in., iż w

odniesieniu do kryteriów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej,
określonych zgodnie z art. 58 ust. 3, oraz kryteriów dotyczących zdolności technicznej i
zawodowej, określonych zgodnie z art. 58 ust. 4, wykonawca może, w stosownych
przypadkach ora
z w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolności innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. W odniesieniu
do kryteriów dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, określonych w załączniku
XII
część II lit. f), lub dotyczących stosownego doświadczenia zawodowego, wykonawcy mogą
jednak polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują roboty
budowlane lub usługi, odnośnie do których takie zdolności są niezbędne. W przypadku gdy
wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić instytucji
zamawiającej, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w
tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. Instytucja zamawiająca sprawdza,
zgodnie z art. 59, 60 i 61, czy podmioty, na których zdolności wykonawca zamierza polegać,
spełniają odpowiednie kryteria kwalifikacji, i czy istnieją podstawy wykluczenia na mocy art.
57. Instytucja zamawiająca wymaga, by wykonawca zastąpił podmiot, który nie spełnia
stosownego kryterium kwalifikacji lub wobec którego istnieją obowiązkowe podstawy
wykluczenia. Instytucja zamawiająca może wymagać lub może być zobowiązana przez
państwo członkowskie do wymagania, by wykonawca zastąpił podmiot, wobec którego istnieją
nieobowiązkowe podstawy wykluczenia.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp
w toku badania i
oceny ofert zamawiający może żądać
od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty
oraz, z z
astrzeżeniem ust.1a i2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp
stanowi, iż z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3,
który
stanowi, iż zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty–
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Stosow
nie do § 9 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w
celu
oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek


łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3)
zakres i okres
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na wstępie, odnosząc się do zarzutów odwołania, zauważenia wymaga, iż kluczowym dla
ich
są postanowienia SIWZ. Po upływie terminu na składanie ofert nie jest możliwe
wprowadzanie zmian do SIWZ, w tym rozszerzanie czy zmienianie przewidzianych w niej
wymogów, lub nadawanie im innego znaczenia, niż określony w SIWZ. Z braku precyzji
postanowień SIWZ nie można wywodzić negatywnych konsekwencji dla wykonawców.

W okolicznościach analizowanej sprawy zaznaczenia wymaga, iż stosownie do
postanowień SIWZ weryfikacja posiadanych uprawnień w odniesieniu do podwykonawców ma
następować na 28 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonywania
prac, a nie na dzień składania ofert.
Zauważenia przy tym wymaga, iż Odwołujący nie
kwestionuje w
ykazu usług złożonego przez Konsorcjum Fart na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, w którym zostały m.in.
wymienione usługi wykonane przez ATF, tj. podmiot udostępniający temu wykonawcy swoje
zasoby.
Odwołujący nie kwestionuje także pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego tj.
ATF do oddania do dyspozycji Konsorcjum Fart niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia, a jedynie zmierza do nadania znaczenia w sprawie ewentualnej dodatkowej
pisemnej umowie,
która nie była wymagana w postępowaniu i jej istnienie nie było
weryfikowane przez Zamawiającego. Oznacza to, że nie jest sporne wykazanie przez
Przystępującego spełnienia warunku udziału w postępowaniu w sposób wymagany w SIWZ.
Istotą pierwszego zarzutu odwołania jest to, czy Konsorcjum Fart, dokonując zmiany
podmiotu trzeciego,
na zasobach którego polega, wskazał zakres podwykonawstwa, w sposób
który zdaniem Odwołującego rozszerza ten zakres w stosunku do pierwotnie wskazanego i
czy winno to skutkować wykluczeniem tego wykonawcy z postępowania z uwagi na brak
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i
zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia, oraz czy w związku z przedstawionym
zakresem podwykonawstwa doszło do nieuprawnionej zmiany treści oferty.
Jak wskazują przytoczone powyżej postanowienia SIWZ usługa organizacji i prowadzenia
PSZOK kwalifikowana jest w SIWZ
jako jedna z usług świadczonych w ramach przedmiotu
zamówienia, określonego jako usługi odbioru i zagospodarowania odpadów. Również ze
złożonej przez Przystępującego u
chwały NR XXXIV/80/2016 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, do której znajduje się odniesienie w ww. pkt 15 Rozdziału IX OPZ wynika, że
odnosi ona funkcję PSZOK do odbioru odpadów komunalnych, stanowiąc w § 2: ”Odpady
komunalne odbierane są od właściciela nieruchomości:
1)
bezpośrednio z nieruchomości - przez podmiot odbierający odpady komunalne
wyłoniony w drodze przetargu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski;
2)
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - po ich dostarczeniu przez
właściciela nieruchomości we własnym zakresie.
"
Oznacza to, że
zakres wskazany w ofercie Konsorcjum Fart

i zobowiązaniu pierwszego
podmiotu tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o.
, jako przeznaczony do
podwykonawstwa, skoro obejmował zarówno odbiór, bez zawężenia do odbioru bezpośrednio
z nieruchomości, jak i zagospodarowanie odpadów, bez ograniczenia w relacji do opisu
zawartego w ww. pkt III 1.2 lit.
d SIWZ, obejmował także organizację i prowadzenie PSZOK.
W konsekwencji należy uznać, iż nie występuje przypadek rozszerzenia pierwotnego zakresu
podwykonawstwa, który nie ograniczał się wyłączenie do odbioru odpadów na
n
ieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, ale obejmował również ich
odbiór/zbieranie w PSZOK tj. prowadzenie PSZOK.
Tym samym nie potwierdził się zarzut
dotyczący nieuprawnionego rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w stosunku do
wskazanego w ofercie.
W sytuacji, gdy z oferty Przystępującego i z pierwszego zobowiązania podmiotu trzeciego
wynikał zakres dostępnych wykonawcy zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia
przedstawiony w sposób ogólny, korespondujący z opisem przedmiotu zamówienia, zaś
war
unkami udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia były warunki dotyczące wykonania
usług tylko w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz prowadzenia punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a więc ze wskazaniem jedynie dwóch
elementów składających się na przedmiot zamówienia, wykazanie w drugim z zobowiązań
podmiotu trzeciego, na zasobach którego Konsorcjum Fart polega, wykonania wymaganych
dla potwierdzenia spełniania tego warunku usług, co nie jest kwestionowane przez
Odwołującego, wskazuje, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony. Nie wystąpiło
przy tym
, podnoszone w odwołaniu, rozszerzenie zakresu podwykonawstwa. Nie wystąpiła
bowiem sytuacja, w której drugi z podmiotów trzecich, zastępujący pierwotnie występującego,
zostałby wprowadzony dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w szerszym
zakresie niż to miało miejsce w przypadku pierwszego podmiotu, na zasobach którego

wykonawca polegał. W ocenie Izby w analizowanym przypadku można raczej mówić o
uszczegółowieniu zobowiązania w relacji do literalnego brzmienia warunku i powiązania go z
treścią wykazu usług, a nie wykazaniem po terminie składania ofert spełniania innego warunku
udziału w postępowaniu, niż pierwotnie wskazany w ofercie.
Tym samym, nie doszło do sytuacji służącej za podstawę rozstrzygnięcia TSUE,
przywołanego w odwołaniu, gdzie wykonawca powołał się na zdolności podmiotów trzecich w
zakresie, w jakim w pierwotnie złożonej ofercie powoływał się wyłącznie na własne zdolności.
Konsorcjum Fart bowiem
już w ofercie powołało się na doświadczenie podmiotu trzeciego oraz
dostarczyło zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji zasobów niezbędnych
do realizacji zamówienia w szerokim zakresie, odnoszącym się do przedmiotu zamówienia.
Następnie ten podmiot trzeci został przez niego zastąpiony innym podmiotem, która to
czynność nie jest kwestionowana przez Odwołującego. Kwestionowany jest jedynie zakres
udostępnionego potencjału, z argumentacją, że jest szerszy niż zakres pierwszego podmiotu,
co, jak
wyżej przedstawiono, nie znalazło potwierdzenia w sprawie - zakres ten mieści się
bowiem w pierwotne określonym zobowiązaniu podmiotu trzeciego oraz w ofercie. Nie
wystąpiła zatem sytuacja istotnej zmiany pierwotnie złożonej oferty poprzez rozszerzenie
pod
wykonawstwa. Konsorcjum Fart w momencie składania oferty opierało się na zasobach
podmiotu trzeciego i w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu nadal powoływało się na zasoby podmiotu
trzeci
ego. Nie doszło zatem do przedstawienia nowej oferty, czy zmiany tożsamości
wykonawcy.
Uzupełniająco należy wskazań, iż za powyższą oceną przemawia również to, iż zgodnie z
art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2019 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701
ze zm.) przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie
odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze
postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w
charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadam
i. Wskazanie w ofercie i
pierwszym zobowiązaniu podmiotu trzeciego n.in. na zagospodarowanie odpadów, stosownie
do definicji ww. ustawy, obejmuje również ich zbieranie, co ma miejsce w PSZOK.
Nie zostało również potwierdzona, podnoszona przez Odwołującego argumentacja, że
Konsorcjum Fart, a nie ATF w rzeczywistości będzie świadczyło usługi w tym zakresie. Ww.
dowody przedłożone na rozprawie przez Odwołującego w postaci wniosku jednego z członków
Konsorcjum Fart
o wydanie zezwolenia, wezwania do usunięcia braków wniosku oraz pisma
Starosty Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, jakkolwiek wskazują, że z wnioskiem o
wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dotychczas wystąpił członek Konsorcjum Fart to
jednak, zważywszy na uregulowania SIWZ w tym zakresie m.in. postanowienia dotyczące

czasu rozpoczęcia świadczenia usług i weryfikacji uprawnień posiadanych przez
podwykonawców, nie przesądzają, że np. taki wniosek nie może być złożony przez ATF w
terminie późniejszym i, że nie będzie mógł być pozytywnie rozpatrzony. Jak zauważył na
rozprawie
Przystępujący, a czemu nie zaprzeczył Odwołujący, wskazana we wniosku
nieruchomość o podanym adresie, obejmuje nie tylko działki, o podanych we wniosku
numerach, ale też inne działki, o innych numerach.
Nie potwierdził się również drugi z zarzutów tj. zarzut braku realności zobowiązania ATF
tj. podmiotu udostępniającego Konsorcjum Fart zasoby w zakresie wiedzy i doświadczenia.
Jak zostało powyżej wskazane nie jest sporne, że złożony przez Konsorcjum Fart Wykaz
wykonanych usług, zawierający usługi wykonane przez ATF, potwierdza spełnienie warunku
udziału w postępowaniu. Oznacza to, że podmiot trzeci ma niezbędną wiedzę, w tym w
zakresie
obowiązujących przepisów prawa oraz wymagane doświadczenie w świadczeniu
przedmiotowych
usług. Nie jest też sporne, że Przystępujący złożył wymagane w SIWZ
dokumenty tj. oświadczenie o miejscu lokalizacji PSZOK wraz z dokumentem
poświadczającym prawo dysponowania nieruchomością, o wymaganym w SIWZ położeniu, w
postaci umowy dzierżawy. Nadto, jak stwierdził Zamawiający Przystępujący posiada
wymagane wpisy, natomiast ATF, jako podwykonawca może zezwolenie i wpis przedłożyć w
wyżej wymienionym 28 dniowym terminie przed przystąpieniem do wykonywania usług.

Odwołujący, jako okoliczność przemawiającą jego zdaniem za brakiem realności
udostępnionych przez ATF zasobów, wskazuje, iż ATF nie posiada wpisu do rejestru
działalności
regulowanej
prowadzonego
przez
Prezydenta
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego, że stroną złożonej umowy dzierżawy jest członek Konsorcjum Fart a nie
ATF, oraz, że według jego wiedzy umowa regulująca współpracę ATF i Konsorcjum Fart
została zwarta na czas określony, który upłynął.
SIWZ nie wymag
a, aby podmiot trzeci, na zasobach którego Wykonawca polega i który ma
występować w trakcie realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy, na dzień składania
ofert
posiadał wpis do rejestru działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych
prowadzoneg
o przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Wpis taki będzie
natomiast konieczny przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Nie zostało wykazane,
aby nie istniała możliwość uzyskania takiego wpisu przez ATF. Podmiot ten może wystąpić ze
stosow
nym wnioskiem o wpis do rejestru w czasie umożliwiającym jego uzyskanie przed
rozpoczęciem wykonywania umowy. Stosownie do art. 9b ust.1, art. 9c i art. 9ca ust. 1 ustawy
dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.
1010 ze zm.)
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.


Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany
do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany
dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis
wraz z dokumentami, o których mowa w art. 9c ust. 4. Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent
miasta nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku
upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy
organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem
7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis
. Zestawienie powyższych
terminów oraz wyżej wskazanego terminu, od którego mają być realizowane usługi, wskazuje,
że uzyskanie wpisu do rejestru w terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia świadczenia
usług jest możliwe. Okoliczność podnoszona przez Odwołującego, że z takim wnioskiem
wystąpił członek Konsorcjum Fart, nie niweczy możliwości uzyskania wpisu do rejestru przez
ATF,
a w konsekwencji nie uniemożliwia świadczenia przez ten podmiot usług objętych
podwykonawstwem.
SIWZ nie wymaga
również, aby podmiot trzeci na dzień składania ofert, posiadał prawo do
nieruchomości, udokumentowane umową zawartą w odpowiedniej formie i treści. Nie zostało
wykazane, że nie jest możliwe aby ATF przed przystąpieniem do realizacji umowy dysponował
wskaza
ną nieruchomością na potrzeby PSZOK. Okoliczność, iż stroną umowy dzierżawy
nieruchomości wskazanej przez Konsorcjum Fart na dzień składania ofert był członek tego
Konsorcjum, nie przesądza o tym, iż nieruchomość ta nie będzie mogła znaleźć się we
władaniu ATF i posłużyć do prowadzenia PSZOK.
Jak stwierdził na rozprawie Zamawiający i co wynika z SIWZ, umowa dotycząca
nieruchomości była przedkładana na potwierdzenie dysponowania nieruchomością o
odpowiedniej lo
kalizacji. Odwołujący nie kwestionuje lokalizacji nieruchomości wskazanej
przez Konsorcjum Fart. Tym samym wymóg w zakresie wskazania nieruchomości o
odpowiedniej lokalizacji wraz dowodem jej posiadania został spełniony. SIWZ nie wymagała
aby w sytuacji ko
rzystania z podmiotu trzeciego, który będzie występował jako podwykonawca,
stroną takiej umowy, już na dzień składania ofert, był ten podwykonawca. Jak na rozprawie
stwierdził Zamawiający, czemu Odwołujący nie zaprzeczył, dopiero na etapie późniejszym
Wyko
nawca powinien przedłożyć wszystkie wymagane m.in. zezwolenia, przed wydaniem
których organ je wydający ma za zadanie zweryfikować wymogi dotyczące tejże
nieruchomości, w tym m.in. w zakresie p.poż. lub tytułu do nieruchomości, na której będzie
zlokalizowany PSZOK.
Zamawiający nie weryfikował w związku z tym, czy nieruchomość
spełnia te wymogi, a jedynie sprawdzał pod względnemu formalnym, głównie w aspekcie jej

położenia, które to zostało szczegółowo opisane w SIWZ, uznając, iż nie jest uprawniony do
weryf
ikacji spełnienia wymogu w innym aspekcie. Nadto jak zasadnie zauważył na rozprawie
Zamawiający, takie stanowisko wynika z SIWZ, nadto służy poszerzeniu konkurencji, bowiem
dopu
szcza do udziału w postępowaniu także podmioty, które nie prowadząc jeszcze
dzi
ałalności w tym zakresie na terenie jego Gminy, mogą wziąć udział w postępowaniu. Gdyby
natomiast wymagał zezwolenia już na etapie składania ofert nastąpiłoby zawężenie
konkurencji do podmiotów, które już świadczą usługi na terenie Gminy. Jednocześnie
Zama
wiający przewidział w SIWZ, że w przypadku braku pozyskania zezwolenia przez
podmiot prowadzący PSZOK, umowa może zostać rozwiązana, a wykonawca zostanie
obciążony karą umowną.
W sytuacji, gdy warunki dotyczące posiadania uprawnień zostały spełnione przez
Konsorcjum Fart (
czego Odwołujący nie kwestionuje, natomiast odnosząc zastrzeżenia do
podmiotu trzeciego)
, jak również nie jest kwestionowane to, że Wykonawca ten złożył umowę
stanowiącą dowód posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oraz wymagane w
SIWZ oświadczenie, a także nie jest kwestionowane, iż stosownie do SIWZ szereg
obowiązków wykonawcy, w tym obowiązek posiadania uprawnień będą weryfikowane przez
Zamawi
ającego przed rozpoczęciem świadczenia usług, a nie na etapie badania i oceny ofert,
nie można uznać, iż zarzut braku realności zobowiązania został wykazany.
Nie przemawia za tym także trzeci z argumentów przedstawionych w tym zakresie przez
Odwołującego, tj. twierdzenie, że umowa o współpracy między Konsorcjum Fart a spółką ATF
uległa zakończeniu z uwagi na upływ czasu, w związku z czym obecnie Wykonawca nie
dysponuje już zasobami tej spółki. Jak wcześniej zauważono Odwołujący nie kwestionuje
zobowiązania podmiotu trzeciego, które, jak twierdzi Przystępujący i co nie jest kwestionowane
przez Odwołującego, jest jednoznaczne, ma charakter bezterminowy, nie wynika z niego że
jest warunkowe,
jak również obejmuje zobowiązanie do świadczenia usługi przez cały okres
trwania umowy. Odwołujący stwierdza jedynie, czemu Przystępujący zaprzeczył, że termin
współpracy pomiędzy Konsorcjum Fart i ATF określony w umowie zawartej pomiędzy tym
stronami
upłynął, a w konsekwencji zdezaktualizowały się zobowiązania ATF. Odwołujący nie
wykazał, z czego wywodzi tezę, że pomiędzy Konsorcjum Fart lub jednym z jego członków
doszło do zawarcia umowy regulującej współpracę tych podmiotów w związku z
udost
ępnieniem przez ATF zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia w celu wykazania
s
pełniania warunków udziału w postępowaniu, której okres obowiązywania, jak twierdzi,
upłynął. Odwołujący w odwołaniu postawił wprawdzie wniosek o przeprowadzenie dowodu z
przesłuchania świadka w osobie członka zarządu ATF uprawnionego do samodzielnej
repre
zentacji spółki będącej komplementariuszem uprawnionym do reprezentowania ATF sp.
z o.o. sp. k., który podpisał zobowiązanie do udostępnienia zasobów, jednakże wniosek ten

należało uznać za zgłoszony dla zwłoki. Potrzeba prowadzenia postępowania dowodowego
we wnioskowanym zakresie nie została uprawdopodobniona. Skoro zobowiązanie do
udostępnienia zasobów podpisane przez tę osobę nie jest kwestionowane, a jest ono
bezterminowe i obejmuje okres realizacji umowy, nie warunkując jego istnienia od
obowiązywania innej umowy, to gołosłowne stwierdzenie dotyczące ewentualnego istnienia
pisemnej umowy, regulującej współpracę podmiotów, przy jednoczesnym braku podnoszenia,
że jej obowiązywanie jest warunkiem istnienia zobowiązania, jest okolicznością, która nie ma
zna
czenia dla oceny zasadności zarzutu. SIWZ nie uzależniała pozytywnej weryfikacji
zobowiązania do udostepnienia zasobów od istnienia i przedłożenia umowy regulującej
współpracę podmiotów. Nadto nawet jeżeli była zawarta pisemna umowa tych podmiotów i jej
c
zas obowiązywania w pewnym momencie upłynął, to nie wyklucza, że mogły być następnie
poczynione ustne ustalenia, jak też może być następnie spisana pisemna kolejna umowa. Jak
wyżej wskazano, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca może polegać na
zasobach podmiotu trzeciego niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
W konsekwencji nie potwierdził się zarzut zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum Fart
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
, który Odwołujący uzasadniał tym, iż jej treść jest
niezgodna z SIWZ w zakresie, w jakim wykonawca ten,
zgodnie z wynikającym z jego oferty
sposobem realizacji zamówienia, nie będzie w stanie wykonać części zamówienia w zakresie
odbioru odpadów komunalnych, która to część zamówienia została wskazana w zobowiązaniu
ATF do udostępnienia zasobów jako zakres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia i zakres udostępnionych zasobów.
Nie po
twierdził się także zarzut dotyczący zaniechania wykluczenia Konsorcjum Fart z
postepowania z uwagi na to, iż przedstawiona prze tego Wykonawcę umowa dzierżawy z dnia
26 sierpnia 2019 r., poświadczająca prawo dysponowania nieruchomością dla potrzeb
zlokalizowania PSZOK nie od
nosi się w swej treści do udostępnienia nieruchomości na
potrzeby prowadzenia PSZOK oraz nie spełnia wymogów określonych w art. 41b ust. 3 i 4
ustawy o odpadach, bowiem nie została sporządzona w formie aktu notarialnego, nie zawiera
określenia masy i rodzaju odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku
na tej nieruchomości oraz nie zawiera oświadczenia dzierżawcy, że jest świadomy solidarnej
odpowiedzialności, o której mowa w art.12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie.
Zgodnie z Roz
działem XII, punkt 3.3.8 SIWZ Wykonawca był zobowiązany wykazać, że
posiada prawo do dysponowania nieruchomością oraz wskazać adres nieruchomości (lub
numer geodezyjny działki), na której zlokalizowany będzie PSZOK, spełniający wymogi
określone w Rozdziale III pkt. 1 OPZ. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu Wykonawca

był zobowiązany przedłożyć oświadczenie o miejscu lokalizacji PSZOK wraz z dokumentem
poświadczającym prawo dysponowania nieruchomością, na której będzie zlokalizowany
PSZOK.
Rozdział III pkt 1 OPZ „Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych – PSZOK”
w pkt I zawiera informacje i podstawowe wymogi w
zakresie PSZOK. Zgodnie z pkt 1
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i
prowadzenia na terenie Gminy PSZPOK (
zgodnie z obowiązującymi w okresie trwania umowy
przepisami prawa powszechnego i lokalnego)
. Zgodnie z pkt 3
PSZOK powinien być
zorganizowany na terenie nieruchomości, do której Wykonawca posiada prawo do
dysponowania, a sama nieruchomość spełnia wymogi prawa budowlanego, ochrony
środowiska, bhp i ppoż. i jest odpowiednio zlokalizowana na terenie Gminy.
Stosownie do pkt
4 PSZOK powinien być usytuowany na terenie utwardzonym, ogrodzonym, oświetlonym,
dozorowanym, wyposażonym w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie
wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu ww. punktu, zgodnie z
wymaganiami określonymi przepisami m.in. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2268 ze zmianami

). W pkt 6 znalazł się m.in. wymóg zapewnienia na terenie
PSZOK wydzielonego, odpowiedniej wielkości placu manewrowego pozwalającego na
swobodne rozmieszczenie pojemników oraz swobodny dostęp pojazdów dowożących, jak też
wywożących odpady oraz minimum 5 utwardzonych i wydzielonych miejsc parkingowych dla
mieszkańców Gminy przywożących odpady
. W pkt 7 natomiast wskazane są obowiązki
wykonawcy w czasie trwania umowy w tym zapewnienie organizacji PSZOK i jego
wyposażenie w sposób zapewniający dostępność dla wszystkich użytkowników (lit. a).
Konsorcjum Fart złożyło w tym zakresie ww. umowę dzierżawy oraz wymagane
oświadczenie, co nie jest kwestionowane. Tym samym zastosowało się do postanowień SIWZ,
która nie zawiera wymogów, co do formy ewentualnej umowy dzierżawy, jak też co do jej treści,
nie wymaga tez, aby taka umowa na dzień składania ofert była zawarta przez podwykonawcę.
W Rozdziale III pkt 1 OPZ
brak jest postanowień odnoszących się do wymagań umowy
dzierżawy wynikających z ustawy o odpadach, lecz znajdują postanowienia odnoszące się do
lokalizacji i
wymagań wynikających np. z prawa budowlanego, których spełnienia Odwołujący
nie kwestionuje.
Tym samym, okoliczność, iż w umowie dzierżawy nie ma wprost wskazania
na prowadzenie PSZOK
, w sytuacji, gdy SIWZ nie zawierała wymogów, co do treści umowy,
nie przesądza o braku spełnienia warunku postawionego w SIWZ. Nie zostało wykazane, że
na tej nieruchomości nie będzie możliwe funkcjonowanie PSZOK. SIWZ nie wymaga, aby
PSZOK istniał na wskazanej nieruchomości na dzień składania ofert, lecz aby tam
funkcjonował w trakcie realizacji umowy. Oświadczenie Konsorcjum Fart wskazuje, że
przedmiotowa nieruchomość, do której Wykonawca posiada tytuł prawny będzie

przeznaczona na lokalizację PSZOK i w celu wykazania tego warunku została ona wskazana.
Natomiast jak wynika z SIWZ i ze
stanowiska prezentowanego przez Zamawiającego, z uwagi
na zapewnienie konkurencj
i i umożliwienie udziału w postępowaniu również podmiotom, które
nie prowadziły działalności na terenie jego Gminy, wymogi m.in. w zakresie organizacji i
prowadzenia PSZOK, będą weryfikowane oceniane w okresie późniejszym.
N
ie zostało również wykazane, aby Zamawiający naruszył przepisy art. 7 ust. 1 i 3 ustawy
Pzp
, które stanowią, iż zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie
wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości (ust. 1). Zamówienia
udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy (ust. 3).

Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba
uwzględnia odwołanie w przypadku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny
wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. W sprawie nie zostało wykazane, że
doszło do naruszenia przepisów, które miało istotny wpływ na wynik postępowania.
Z tych względów na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, Izba orzekła jak w sentencji
wyroku.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9
i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy
§ 3 pkt 1 i 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj.
Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ……………..……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie